Đăng nhập
Đảng bộ TX Long Khánh
Nhân sự đại hội
Tin tức
Tư liệu Đại hội
Đảng bộ cấp trên cơ sở
Ý kiến đóng góp
Liên hệ
Bật chế độ truy cập dễ dàng hơn Bỏ qua nội dung chính

Đảng bộ TX Long Khánh

Bản kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ Thị xã thực hiện Nghị quyết Đại hội I, nhiệm kỳ 2005-2010 

Bản kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ Thị xã thực hiện Nghị quyết Đại hội I, nhiệm kỳ 2005-2010

BẢN KIỂM ĐIỂM

sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ Thị xã

thực hiện Nghị quyết Đại hội I, nhiệm kỳ 2005-2010

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ I, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2005-2010), trong điều kiện có những khó khăn, thách thức do thời tiết, dịch bệnh, tác động của suy giảm kinh tế thế giới, giá cả thị trường diễn biến không thuận lợi, nhưng với quyết tâm“Phát huy nội lực, tranh thủ các nguồn lực đầu tư phát triển; chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá…” theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội I Đảng bộ thị xã đề ra; trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều giải pháp tích cực, phấn đấu vượt qua khó khăn, đưa kinh tế - xã hội thị xã tiếp tục phát triển ổn định.

 Nhằm đánh giá, kiểm điểm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội I Đảng bộ thị xã;  Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Long Khánh (khóa I) liên hệ kiểm điểm những ưu, khuyết điểm như sau:

I/ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Long Khánh lần thứ I, nhiệm kỳ 2005 -2010 đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ gồm 33 đồng chí (05 nữ), trong đó, Ban Thường vụ 11 đồng chí (1 nữ). Sau Đại hội, 01 đ/c bị tai nạn chết, 01 đ/c được điều động về Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, còn lại 31 đ/c UVBCH. Tại hội nghị BCH Đảng bộ thị xã lần thứ 9 (tháng 10/2007), BCH Đảng bộ thị xã đã lấy phiếu tín nhiệm đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định bổ sung 04 đ/c theo cơ cấu, số lượng Đại hội I Đảng bộ thị xã thông qua. Tháng 12/2007, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra quyết định chỉ định bổ sung 04 UVBCH Đảng bộ thị xã, nâng tổng số 35 UVBCH, đến tháng 5/2008, 01 đ/c UVBCH sức khỏe yếu nên xin nghỉ hưu; tháng 4/2009, 01 đ/c chuyển công tác về Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh;  tháng 10/2009 đ/c Bí thư Thị ủy đương nhiệm nghỉ hưu theo chế độ và BCH  đã bầu bổ sung đ/c Bí thư Thị ủy mới, tháng 6/2010, 01 đ/c Ủy viên Thường vụ nghỉ chính sách hưu trí. Hiện nay BCH Đảng bộ thị xã còn lại 31 đ/c, trong đó Ban Thường vụ 09 đ/c.

II/NHỮNG ƯU ĐIỂM TRONG LÃNH ĐẠO, ĐIỀU HÀNH:

1/Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Ban chấp hành đảng bộ Thị xã luôn kiên định chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng; nêu cao vai trò, trách nhiệm trong việc tổ chức quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Nghị quyết Đại hội VIII Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội I Đảng bộ thị xã và các Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, thành những chương trình, kế hoạch cụ thể để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Ban chấp hành Đảng bộ Thị xã luôn thể hiện sự vững vàng về tư tưởng chính trị, tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện nghiêm quy chế làm việc của Ban Chấp hành trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành mọi hoạt động của Đảng bộ; đảm bảo sự thống nhất về nhận thức, ý chí, hành động và sự đoàn kết trong toàn Đảng bộ, xem đây là phương châm lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong suốt nhiệm kỳ 2005-2010. Ban Chấp hành luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng để không ngừng nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, không dao động trước những biến động của tình hình thế giới và trong nước, đồng thời tạo được sự phấn khởi, tin tưởng trong nhân dân đối với công cuộc đổi mới của đất nước. Luôn chú trọng tổ chức quán triệt, học tập các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội I Đảng bộ thị xã, Nghị quyết Đại hội VIII Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và nhân dân. Các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, Thị ủy đều được Ban Chấp hành chỉ đạo tổ chức triển khai đến cán bộ, đảng viên, quần chúng cốt cán và sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, từng bước đưa Nghị quyết của Đảng đi vào đời sống xã hội, động viên các tầng lớp nhân dân thi đua lao động sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và lực lượng vũ trang ngày càng trong sạch vững mạnh.

Là cơ quan lãnh đạo, điều hành thực hiện nghị quyết của Đảng, Thị ủy đã quán triệt, cụ thể hóa và chỉ đạo, tổ chức thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, các nghị quyết hội nghị BCHTW Đảng, nghị quyết Đại hội VIII Đảng bộ tỉnh, nghị quyết Đại hội I Đảng bộ thị xã. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thị ủy đã chỉ đạo xây dựng 17 chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội I Đảng bộ thị xã trên các lĩnh vực: phát triển kinh tế, văn hoá-xã hội; quốc phòng an ninh; về công tác dân vận và xây dựng các đoàn thể chính trị-xã hội; về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Tập trung chỉ đạo các cấp ủy đảng cơ sở, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng thành các chương trình hành động, kế hoạch cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; qua đó phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống chính trị trong triển khai, thực hiện các quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng. Kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2005-2010 là khá tích cực và toàn diện:

- Năm 2006 thực hiện đạt và vượt 23/26 chỉ tiêu, chưa đạt 03/26 chỉ tiêu; năm 2007 đạt và vượt 30/32 chỉ tiêu, 01 chỉ tiêu đạt xấp xỉ và 01 chỉ tiêu không đạt; năm 2008 đạt và vượt 29/29 chỉ tiêu; năm 2009 đạt và vượt 29/30 chỉ tiêu, 01 chỉ tiêu chưa đạt. Kinh tế tăng trưởng với nhịp độ khá, năm 2006: đạt 13,6% (NQ: 13,5-14%), năm 2007: 15,2% (NQ: 15-15%), năm 2008: đạt 16,62% (NQ 16,5%), năm 2009 là năm có nhiều khó khăn, thách thức do tác động của khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế thế giới nhưng mức tăng trưởng đạt 13,3% (NQ: 10%), dự kiến năm 2010 có khả năng đạt 16,3% - 16,5%. So mục tiêu nghị quyết đại hội I Đảng bộ Thị xã đề ra mức tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm từ 15-16% là có khả năng đạt được. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng TM-DV, CNXD, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, đáng kể là đã tập trung thực hiện đạt kết quả các nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ thương mại, xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là kết cấu hạ tầng kỷ thuật các khu, cụm công nghiệp, chỉnh trang đô thị; thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao, góp phần phát triển kinh tế- xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

- Lĩnh vực văn hoá-xã hội và đời sống có nhiều chuyển biến tiến bộ trong thực hiện các chương trình mục tiêu về giáo dục, y tế, giải quyết việc làm, giảm nghèo, chăm sóc đối tượng chính sách, đối tượng xã hội và đồng bào dân tộc thiểu sốđặc biệt đã tập trung nhiều nguồn lực cơ bản xoá hộ nghèo trên địa bàn, nhiều mục tiêu Nghị quyết Đại hội I đã thực hiện đạt và vượt (chỉ tiêu xóa nhà tạm đã đạt cuối năm 2007), tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn mới) cuối năm 2009 chiếm 3,17% so với hộ dân cư (mục tiêu Nghị quyết: cuối năm 2010 còn dưới 3% theo chuẩn cũ). Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư được duy trì và nâng lên về chất; đời sống văn hoá tinh thần và phúc lợi của nhân dân ngày càng được cải thiện.

- Quốc phòng - an ninh được tăng cường, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, giảm tai nạn giao thông và tệ nạn xã hội nghiêm trọng, giải quyết  tốt những vụ việc phức tạp theo đúng quan điểm của Đảng, pháp luật Nhà nước, nhất là về an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn. Hàng năm Đảng bộ đều hoàn thành chỉ tiêu giao quân cả 2 cấp, chất lượng chính trị được nâng lên.

- Hoạt động Nhà nước có nhiều đổi mới, nâng cao hơn chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành; chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông”. Công tác thanh tra, công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đều đạt kết quả khá tích cực.

- Công tác dân vận của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội được đổi mới; hướng các hoạt động vào chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; xây dựng, củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả tập hợp, thu hút quần chúng, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, ANQP ở địa phương. Đặc biệt đã tập trung xây dựng và phát huy vai trò lực lượng đoàn viên, hội viên nòng cốt của các đoàn thể chính trị ở cơ sở ngày càng đi vào thực chất theo kế hoạch của Ban Thường vụ Thị ủy và là điểm chỉ đạo của Tỉnh.

- Công tác xây dựng Đảng: xác định công tác xây dựng Đảng là then chốt, Ban Chấp hành đã tập trung chỉ đạo, đề ra những giải pháp tích cực, chủ động nhằm xây dựng Đảng bộ vững mạnh trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Nâng cao chất lượng tổ chức triển khai, quán triệt, kiểm tra và xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Đảng. Tiến hành sơ, tổng kết các Nghị quyết một cách nghiêm túc và kịp thời để rút kinh nghiệm, bổ sung các giải pháp sát hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống nhằm làm cho cán bộ, đảng viên luôn gương mẫu giữ gìn phẩm chất người chiến sĩ cộng sản, chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, pháp luật Nhà nước. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đạt hiệu quả thiết thực. Thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy theo tinh thần Nghị quyết số 14-NQ/TW, hằng năm Thị ủy đều ban hành và chỉ đạo thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát; chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, nắm tình hình tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm; xem xét giải quyết các đơn thư tố cáo, khiếu nại và các vụ việc liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên không để đơn thư tồn đọng; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm nguyên tắc kỷ luật Đảng và pháp luật Nhà nước, vi phạm phẩm chất đạo đức và chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hành tiết kiệm gắn với thực hiện nghiêm túc Quy định số 02-QĐ/TU về trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong công tác phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, hàng năm Ban chấp hành, Ban Thường vụ đều chỉ đạo và tổ chức tự phê bình, phê bình đối với cấp uỷ và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trở thành nề nếp trong Đảng.

Tập trung chỉ đạo củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết số 22-NQ/TW (khóa X) gắn với xây dựng nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở theo NQ TW5 (khoá IX). Duy trì nề nếp và nâng chất lượng sinh hoạt Đảng, vừa dân chủ, cởi mở, vừa đảm bảo đúng nguyên tắc của Đảng. Thực hiện đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc trong công tác tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm và thực hiện chính sách đối với cán bộ; làm tốt công tác phát triển đảng viên mới, đạt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội I đề ra.

2/Ban chấp hành Đảng bộ thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc; không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, cải tiến lề lối làm việc để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị đề ra.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã ban hành quy chế làm việc, trong quá trình điều hành hoạt động của Đảng bộ, BCH Đảng bộ luôn bám sát quy chế đã đề ra. Căn cứ Nghị quyết Đại hội I Đảng bộ Thị xã, Ban chấp hành đã chủ động xây dựng chương trình toàn khoá, chương trình công tác hàng năm và cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội I Đảng bộ Thị xã thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu hàng năm, hàng quý để tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Trong nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành đã tổ chức các hội nghị thường niên theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và chương trình làm việc toàn khóa, ngoài ra đã tổ chức một số cuộc họp BCH mở rộng, họp BCH đột xuất theo yêu cầu triển khai nhiệm vụ chính trị.

Phương thức lãnh đạo và lề lối làm việc của Ban Chấp hành luôn được đổi mới theo hướng sâu sát cơ sở hơn, chú trọng chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và cấp uỷ Đảng. Thường xuyên cải tiến việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, với phương châm: cụ thể, ngắn gọn, rõ ràng, phân công trách nhiệm cụ thể, sát với tình hình thực tế của Đảng bộ và có tính khả thi trong quá trình tổ chức thực hiện. Duy trì tốt chế độ hội họp, giao ban với cấp uỷ cơ sở, Mặt trận, các đoàn thể, khối nội chính, hội ý Thường trực Thị uỷ với Thường trực HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc thị xã; đảm bảo thực hiện sự lãnh đạo đối với chính quyền, các ngành, Mặt trận, đoàn thể và cơ sở bằng nghị quyết, bằng công tác kiểm tra, giám sát và thông qua các đ/c Thị uỷ viên, Uỷ viên Thường vụ và cấp uỷ cơ sở Đảng. Thực hiện nghiêm chế độ thỉnh thị, báo cáo, thông tin kịp thời, chính xác nhằm phục vụ cho lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng. Kịp thời sơ, tổng kết thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, rút ra các bài học kinh nghiệm, đồng thời bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện đạt các chỉ tiêu nghị quyết của Đảng. Ngoài ra, Ban chấp hành chủ động xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra, giám sát các cấp uỷ trực thuộc; phân công các đồng chí uỷ viên Thường vụ, uỷ viên BCH  phụ trách địa bàn, lĩnh vực công tác; thay mặt cấp ủy kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết của Đảng ở các địa phương, đơn vị; trực tiếp chỉ đạo hoặc đề xuất cấp ủy chỉ đạo giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của cấp uỷ các cơ sở Đảng.

3/Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, từng đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã luôn tự rèn luyện tu dưỡng, nêu gương về đạo đức lối sống, nêu cao tính tổ chức kỷ luật, nói và làm theo Nghị quyết của Đảng; gương mẫu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chấp hành nghiêm túc sự phân công của tổ chức; đồng thời quản lý, giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên về đạo đức và lối sống, nên hầu hết cán bộ, đảng viên đều thể hiện ý chí kiên định, tuyệt đối trung thành với Đảng, tận tụy phục vụ nhân dân, luôn ra sức khắc phục khó khăn, tích cực công tác, lao động, học tập, không ngừng phấn đấu vươn lên hoàn thành nhiệm vụ được giao; sống giản dị, lành mạnh, gần gũi với đồng chí, đồng đội. Bản thân các đ/c trong Ban chấp hành nghiêm túc thực hiện Quy định 115-QĐ/TW của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm và Quy định 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị về liên hệ mật thiết với cấp uỷ nơi cư trú và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân.

*Nguyên nhân ưu điểm:

-Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội, Ban Chấp hành thể hiện rõ ý thức tổ chức kỷ luật cao và nghiêm túc trong việc chấp hành Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; luôn tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể và vai trò cá nhân phụ trách, nhất là vai trò, trách nhiệm cao của Thường trực, Ban Thường vụ và của đ/c Bí thư Thị uỷ. Lãnh đạo, điều hành bám sát nghị quyết, luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, từ đó tạo sự đoàn kết, thống nhất cao từ nhận thức đến hành động, sự tin tưởng trong BCH Đảng bộ đến các cấp uỷ cơ sở.

-Phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành vừa mang tính bao quát, toàn diện, chủ động, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm, có tính thời gian, vừa cụ thể, sâu sát với cơ sở; lãnh đạo gắn liền với kiểm tra thường xuyên, liên tục, khi phát hiện có vấn đề phức tạp đã theo dõi, xử lý, làm rõ, chỉ đạo kiên quyết, kịp thời tạo được uy tín trong Đảng bộ và nhân dân.

-Các đ/c ủy viên Ban Chấp hành nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình trên tinh thần đấu tranh xây dựng thẳng thắn, chân tình, không vị nể, giúp các đ/c có khuyết điểm khắc phục, sửa chữa kịp thời nên trong nhiệm kỳ qua chưa có đ/c Ủy viên BCH nào bị xử lý kỷ luật, tạo được sự thống nhất và niềm tin trong toàn Đảng bộ, góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

III/NHỮNG KHUYẾT ĐIỂM, YẾU KÉM:

Trong chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội I của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua cũng còn một số hạn chế, khuyết điểm là:

1/Mức tăng trưởng kinh tế tuy đạt khá nhưng một số mặt chưa ổn định và thiếu bền vững. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, song tỷ trọng ngành CNXD còn thấp. Các HTX dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ thương mại yếu kém, chậm củng cố hoặc giải thể. Chưa khai thác tốt và đa dạng hóa các nguồn vốn để đầu tư cho phát triển. Quản lý đất đai, tài nguyên có mặt chưa chặt chẽ. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở 6 phường và xã Bàu Trâm chậm so với yêu cầu đề ra.

2/Kết quả một số chương trình mục tiêu về văn hoá-xã hội và đời sống còn hạn chế, mặt tiêu cực của cơ chế thị trường còn tác động xấu đến một số lĩnh vực của đời sống xã hội. Cuộc sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Trật tự xã hội có lúc, có nơi còn phức tạp; tình hình tội phạm, ma tuý, tai nạn giao thông trong thanh, thiếu niên đáng lo ngại. Công tác quản lý Nhà nước trên một số mặt như quản lý quy hoạch, xây dựng, quản lý trật tự đô thị chưa chặt chẽ; bộ máy chính quyền cơ sở một số nơi còn yếu trong quản lý hành chính, quản lý xã hội. Một số chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước chưa được tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân. Công tác tập hợp quần chúng tuy đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, nhưng tỷ lệ đoàn viên, hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên chưa đều, lực lượng nòng cốt trong các đoàn thể chất lượng chưa cao.

3/Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của một số đ/c Thị ủy viên, một số tổ chức cơ sở Đảng chưa cao. Lãnh đạo công tác tư tưởng và nắm tình hình diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân có lúc chưa kịp thời, thiếu sâu sát, hoạt động thông tin tuyên truyền có lúc thiếu nhạy bén, sáng tạo. Việc triển khai, xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết  của Đảng ở một số cơ sở làm chậm, thiếu giải pháp cụ thể, chưa sát tình hình thực tế; tuyên truyền, học tập Nghị quyết của Đảng đến nhân dân còn hạn chế, nên một số nghị quyết của Đảng chưa thâm nhập trở thành các phong trào hành động cách mạng thiết thực trong quần chúng. Công tác quản lý đảng viên ở một số cơ sở chưa chặt chẽ, đấu tranh ngăn ngừa sai phạm từ trong nội bộ còn hạn chế; một số ít cán bộ, đảng viên tuy đã qua nhiều bước học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhưng thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu, vi phạm nguyên tắc tổ chức của Đảng, vi phạm pháp luật Nhà nước nên bị xử lý kỷ luật.

*Nguyên nhân khuyết điểm:

-Từng lúc, từng nơi, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên còn thiếu sắc bén, thiếu sức thuyết phục, nên chưa tạo sự nhất trí từ nhận thức đến hành động trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận của nhân dân trong việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch còn bị động, hiệu quả còn hạn chế.

-Trình độ nhận thức, năng lực chỉ đạo, điều hành chung trong Ban chấp hành chưa đồng đều. Một số đồng chí uỷ viên Ban chấp hành còn ỷ lại vào Ban Thường vụ và các đồng chí chủ chốt, tham gia lãnh đạo chung còn nhiều mặt hạn chế. Vai trò cá nhân phụ trách ở một số lĩnh vực, địa bàn chưa phát huy đúng mức, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ chưa cao.

-Công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành có lúc, có việc chưa chủ động, thiếu linh hoạt và xử lý chưa kịp thời những vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng. Công tác tổ chức cán bộ, đào tạo cán bộ chưa sâu, chưa chặt chẽ, một số mặt còn bị động.

IV/BÀI HỌC KINH NGHIỆM:

Từ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành trong  thực hiện nghị quyết Đại hội I Đảng bộ thị xã, với những ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân nêu trên, Ban chấp hành Đảng bộ rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

1/Từng đ/c ủy viên Ban chấp hành phải luôn giữ vững lập trường, quan điểm chính trị của Đảng, tạo và giữ được sự đoàn kết thống nhất cao về nhận thức, hành động đồng thời vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ trương, chính sách, Nghị quyết của Đảng vào tình hình thực tiễn địa phương để lãnh đạo, điều hành thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội I Đảng bộ thị xã.

2/Trong quá trình lãnh đạo,chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị, Ban chấp hành phải luôn xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; thực hiện lãnh đạo điều hành vừa bao quát, toàn diện, vừa sâu sát, cụ thể, có trọng tâm trọng điểm và có tính thời gian, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát; tổ chức sơ, tổng kết kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Đặc biệt quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí đội ngũ cán bộ cho trước mắt và lâu dài, có tính kế thừa liên tục.

3/Ban chấp hành xây dựng quy chế làm việc chặt chẽ và chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động phải tuân thủ nghiêm túc theo quy chế, đảm bảo thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Thực hiện phân công, phân nhiệm cụ thể, rõ ràng đối với từng đồng chí ủy viên Thường vụ, ủy viên BCH với chế độ trách nhiệm cụ thể. Trong sinh hoạt cấp uỷ, Thường trực Thị uỷ tạo điều kiện để các đồng chí ủy viên BCH phát huy trí tuệ tham gia thảo luận, góp ý kiến xây dựng Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của BCH trên tinh thần cởi mở, dân chủ. Thường xuyên thực hiện tự phê bình và phê bình trong Ban chấp hành; xây dựng chương trình làm việc khoa học sát hợp với tình hình địa phương, đồng thời chú trọng cải tiến lề lối làm việc, đổi mới phương thức lãnh đạo để nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo điều hành tổ chức thực hiện nghiêm túc chương trình đã đề ra.

Trên đây là bản kiểm điểm về trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết Đại hội I Đảng bộ thị xã của Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2005-2010, xin kính trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Long Khánh lần thứ II.                                      

BCH ĐẢNG BỘ THỊ XÃ KHÓA I

 Video đại hội Đảng bộ

 Audio đại hội Đảng bộ Tỉnh

Phóng sự ảnh

Xem tất cả hình >>
CÁC KÌ ĐẠI HỘI