Đăng nhập
Đảng bộ TP Biên Hòa
Nhân sự đại hội
Tin tức
Tư liệu Đại hội
Đảng bộ cấp trên cơ sở
Ý kiến đóng góp
Liên hệ
Bật chế độ truy cập dễ dàng hơn Bỏ qua nội dung chính

Đảng bộ TP Biên Hòa

Bản Kiểm Điểm 

Bản Kiểm Điểm

BẢN KIỂM ĐIỂM

của Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng uỷ

phường An Bình khóa X (nhiệm kỳ 2005 – 2010)

 Qua thực hiện nghị quyết của Đảng bộ khóa X (2005-2010), thực hiện điều lệ Đảng, nội dung yêu cầu của cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, quy định số 02 -QĐ/TU của tỉnh Đồng Nai về trách nhiệm người đứng đầu.

Thực hiện chỉ đạo của Ban thường vụ thành uỷ Biên Hòa về kiểm điểm thực hiện nghị quyết đại hội X (2005 – 2010) Đảng bộ phừơng An Bình. Căn cứ vào quy chế làm việc của Đảng uỷ, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể ban chấp hành Đảng bộ và vai trò của từng đồng chí đảng uỷ viên. Ban chấp hành Đảng bộ và ban thường vụ Đảng uỷ phường An Bình xin nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của nhiệm kỳ như sau:

 

A. Đặc điểm tình hình:

- Đại hội lần thứ X bầu ra ban chấp hành gồm 13 đồng chí, ban thường vụ 2 đồng chí (01 phó bí thư phụ trách khối nhà nước, 1 uỷ viên thường trực Đảng uỷ), đến tháng 11/2005 thành uỷ Biên Hòa tăng cường chỉ định 01 đồng chí uỷ viên ban chấp hành Đảng bộ thành phố giữ chức Bí thư đảng uỷ phường. Đến tháng 06/2006 thành uỷ phê chuẩn bổ sung Ban chấp hành gồm 15 đồng chí, ban thường vụ 5 đồng chí. Đến cuối tháng 10/2009 Thành uỷ có quyết định điều động đồng chí Bí thư đảng uỷ về nhận nhiệm vụ mới tại thành uỷ và chỉ định đồng chí phó bí thư thường trực Đảng uỷ, Ban chấp hành Đảng bộ phường đã bầu bổ sung vào Ban thường vụ 01 đồng chí và giữ chức vụ phó bí thư đã được Thành uỷ phê chuẩn, đến tháng 02/2010 chuyển 01 đ/c ủy viên BCH phụ trách công an nhận nhiệm vụ khác, hiện nay Ban chấp hành phường gồm 14 đồng chí, Ban thường vụ 5 đồng chí, phân công như sau:

+ Đồng chí bí thư phụ trách chung, kiêm phụ trách công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, trưởng ban tuyên giáo, chính trị viên quân sự.

+ Đồng chí phó bí thư thường trực kiêm trưởng khối vận.

+ Đồng chí phó bí thư phụ trách khối nhà nước.

+ Đồng chí uỷ viên thường vụ Đảng uỷ phụ trách chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ.

+ Đồng chí uỷ viên thường vụ Đảng uỷ phụ trách MTTQ các đoàn thể.

+ Đồng chí đảng uỷ viên phụ trách HĐND phường

+ Đồng chí đảng uỷ viên phụ trách Công an

+ Đồng chí đảng uỷ viên phụ trách Quân sự

+ Và 05 đồng chí đảng uỷ viên phụ trách phụ nữ, thanh niên, các chi bộ.

- Hiện nay, Ban chấp hành Đảng bộ lãnh đạo 20 chi bộ trực thuộc gồm: 01 chi bộ cơ quan, 01 chi bộ công an, 01 chi bộ quân sự, 06 chi bộ giáo dục, 11 chi bộ khu phố; là một địa phương có số dân trên 43.000 dân (theo tổng điều tra dân số 01/4/2009), số dân tăng cơ học cao, dân các tỉnh trong cả nước đến tập trung làm việc  tại 02 khu công nghiệp , cũng như việc chỉnh trang khu công nghiệp Biên Hòa I phải di dời dân tại 02 khu phố 6+7 (giải tỏa trắng). Do đó tình hình an ninh trật tự khá phức tạp, tác động đến tâm tư, tình cảm của cán bộ đảng viên và nhân dân. Từ đó có ảnh hưởng đến sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Đảng ủy trong công tác lãnh đão thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

- Từ những đặc điểm thuận lợi và khó khăn trên, để đảm bảo tốt hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương và cấp trên giao, Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Đảng ủy đã đoàn kết nhất trí, quyết tâm lãnh đạo địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ.

B. Ưu khuyết điểm của Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng uỷ:

I. Phần ưu điểm:

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:

- Từ sau đại hội Đảng bộ lần thứ X (nhiệm kỳ 2005 – 2010) đã xây dựng quy chế làm việc và chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng quy chế làm việc theo quy chế. Phân công cụ thể các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ phường phụ trách các chi bộ. Trong lãnh đạo luôn đảm bảo thực hiện đúng quy chế. chấp hành nghiêm nguyên tắc “Tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách” đảm bảo sự thống nhất hành động, tăng cường đoàn kết nội bộ, giữ nghiêm kỹ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời phát huy tinh thần chủ động sáng tạo của các tổ chức và đảng viên. Tăng cường lãnh đạo các chi bộ trực thuộc làm tốt công việc xây dựng Đảng trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức.

- Thực hiện các nghị quyết và chỉ đạo của trung ương, tỉnh uỷ, thành uỷ; Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng uỷ đã chỉ đạo triển khai quán triệt, cụ thể bằng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện và tổ chức thực hiện cho từng cấp uỷ chi bộ, Ban ngành đoàn thể và Đảng viên, đã thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng Đảng bộ chính quyền, mặt trận đoàn thể ngày càng trong sạch vững mạnh, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước không ngừng được củng cố nâng cao.

- Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng uỷ phường đã tập trung chỉ đạo các chi bộ, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể nội dung, quan điểm vận động quần chúng của Đảng. Củng cố khối vận, xây dựng quy chế hoạt động và phân công cán bộ làm công tác dân vận của Đảng từ phường đến khu phố. Phát huy vai trò chủ động của Mặt trận các đoàn thể trong thực hiện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và tập hợp quần chúng vào tổ chức, chăm lo lợi ích thiết thực của quần chúng, gắn thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động địa bàn dân cư, Mặt trận các đoàn thể đựơc xếp loại mạnh trong các năm 2006 – 2007 – 2008 – 2009. Riêng nông dân phường đã hoàn thành vai trò của mình trong quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa vào tháng 7/2009 đã có quyết định giải thể.

- Với tinh thần nổ lực tăng cường đoàn kết, tập trung trí lực, Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng uỷ đã lãnh đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu trên giao hàng năm.

2. Công tác cán bộ và đội ngũ quản lý:

- Sau đại hội đảng bộ lần thứ X đã chỉ đạo 16 chi bộ trực thuộc tiến hành đại hội xong trong quý 4/2005 và tiến hành đại hội 20 chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ (2008 – 2010), trong tháng 5+6/2008 với 67 cấp uỷ viên; đại hội 20 chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ (2010 – 2012) xong trong tháng 3/2010.

- Tập trung lãnh đạo HĐND, UBND, công an, quân sự, mặt trận các đoàn thể, các trường học cũng cố tổ chức, bổ sung cán bộ còn khuyết, thực hiện chia tách khu phố 3 thành 02 khu phố (KP3 và KP12). Chủ động công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng chuẩn hóa cán bộ, đã từng bước nâng cao năng lực quản lý điều hành kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và thực thi pháp luật trên địa bàn.

- Cán bộ đương chức Ban chấp hành, Ban thường vụ, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND – UBND – MTTQ và trưởng phó các đoàn thể được bổ sung kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đã tiến hành quy hoạch A1 – A2 nhiệm kỳ 2010 – 2015 và đào tạo cán bộ công chức nữ giai đoạn 2008 – 2010.

3. Đạo đức lối sống:

- Đánh giá thực trạng đạo đức lối sống cán bộ công chức và xây dựng quy chuẩn đạo đức cơ quan phừơng An Bình trong việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; các trường học, khu phố, cơ quan đã tiến hành đánh giá thực trạng đạo đức lối sống và xây dựng quy chuẩn đạo đức để thực hiện tại cơ quan, đơn vị, khu phố.

- Công tác giáo dục, quản lý xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đạo đức lối sống được chú trọng. Hầu hết cán bộ đảng viên đều có tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức lối sống kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với Chủ nghĩa xã hội, tập trung phục vụ nhân dân, luôn ra sức khắc phục khó khăn, tích cực lao động học tập, không ngừng phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt quy định 76-QĐ/TW và quy định 115-QĐ/BCT, bản thân các đồng chí trong Ban chấp hành, Ban thường vụ hầu hết đời sống khó khăn nhưng có nhiều cố gắng tu dưỡng rèn luyện về đạo đức lối sống, nêu cao trách nhiệm trong công tác, chăm lo xây dựng gia đình văn hóa, nghiêm chỉnh chấp hành tốt việc thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

- Thực hiện nghiêm quy định 02-QĐ/TU của Ban thường vụ tỉnh uỷ về tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đảm bảo không xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

II. Khuyết điểm:

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:

- Kinh tế tiếp tục tăng trưởng đúng hướng, nhưng thương mại dịch vụ chưa đáp ứng đựơc yêu cầu phục vụ sản xuất đời sống xã hội, đặc biệt là hợp tác xã thương mại dịch vụ An Bình không phát huy được vai trò kinh tế tập thể phải giải thể, trong khi đó có đảng viên giữ vai trò chủ chốt của hợp tác xã.

- Tình trạng xây dựng không đúng quy hoạch, không phép còn phức tạp, việc xây dựng trụ sở UBND phường, văn phòng khu phố còn chậm, phát giấy CNQSDĐ, QSHNƠ chưa đạt chỉ tiêu theo nghị quyết.

- Việc chăn nuôi gia súc, gia cầm trong khu dân cư chưa dứt điểm.

- Công tác uỷ nhiệm thu, thu thuế, quản lý chợ còn hạn chế, chưa chủ động khai thác nguồn, thu còn nợ đọng.

- Tình hình an ninh trật tự, nhất là tình hình khiếu nại về đền bù giải tỏa, chỉnh trang KCN Biên Hòa I, các dự án trên địa bàn phường còn nhiều vướng mắc và các cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa liên quan đến tệ nạn xã hội còn nhiều diễn biến phức tạp, tình hình tai nạn giao thông giảm chưa nhiều, tình hình gây rối trật tự trong thanh niên còn mang tính phức tạp.

- Thường trực MTTQ, các đoàn thể phường chưa thường xuyên bám sát khu phố và hướng dẫn các đoàn thể mình nên chất lượng hoạt động chiều sâu của các đoàn thể ở khu dân cư còn hạn chế, công tác phát triển đoàn viên, hội viên đạt mục tiêu nghị quyết nhưng chất lượng chưa đồng bộ, đặc biệt là xây dựng lực lượng nòng cốt, cốt cán chính trị ở địa bàn dân cư chưa rõ ràng do chưa có tiêu chí cụ thể thống nhất giữa các đoàn thể. Công tác phát triển Đảng chưa đạt mục tiêu nghị quyết và chưa đạt chỉ tiêu thành phố giao hàng năm (năm 2009 đạt), công tác phát triển Đảng viên trên địa bàn dân cư có quan tâm nhưng gặp nhiều khó khăn, phát triển không đạt chỉ tiêu Đảng ủy giao.

2. Công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ:

- Công tác giải quyết thủ tục hành chính ở bộ phận “một cửa” vẫn còn một số ý kiến phản ánh một vài cán bộ gây phiền hà.

- Qua kiểm tra đã kịp thời chỉ rõ những mặt hạn chế yếu kém và hướng khắc phục, hạn chế thấp nhất của đảng viên vi phạm. Đã có 9 đảng viên vi phạm, xử lý kỷ luật khiển trách 6 đảng viên, cảnh cáo 3 đảng viên và 3 trường hợp xin ra khỏi đảng (chi bộ 5, 8) do làm ăn xa.

3. Đạo dức lối sống:

- Đối với công tác giáo dục rèn luyện đạo đức lối sống cũng còn đảng viên thiếu gương mẫu, rèn luyện dẫn đến vi phạm về chấp hành nguyên tắc tổ chức hoạt động, vi phạm phải xử lý kỷ luật làm ảnh hưởng đến uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng bộ. Yếu kém khuyết điểm trên là khuyết điểm của Ban chấp hành trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục  chính trị tư tưởng, rèn luyện lối sống chưa thực nghiêm.

- Những hạn chế tồn đọng nêu trên có nhiều nguyên nhân, ngoài những yếu tố khách quan, nhưng chủ quan là do từng lúc, từng việc chỉ đạo xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Đảng còn chậm và các chương trình công tác Đảng uỷ, vai trò trách nhiệm cá nhân một vài đồng chí trong Ban chấp hành, trong từng lĩnh vực được phân công phụ trách, có lúc chưa phát huy đúng mức, chưa bám sát địa bàn, nắm và giải quyết các vấn đề phát sinh trong khu phố, mặt khác, sự phối hợp của chính quyền, mặt trận, các đoàn thể có những mặt còn hạn chế và thiếu đồng bộ.

C. Giải pháp khắc phục:

Từ những ưu, khuyết điểm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ X, Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng uỷ nghiêm túc tự kiểm điểm nhằm xác định rõ để Ban chấp hành, Ban thường vụ khoá XI, nhiệm kỳ (2010-2015) phát huy ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế của Ban chấp hành, Ban thường vụ khóa X để tiếp tục lãnh đạo tập trung một số nhiệm vụ sau:

I. Nhiệm vụ trọng tâm:

1. Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị, quan điểm lập trường, kiến thức và công tác của cán bộ, đảng viên. Trước hết là các đồng chí trong Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng uỷ, phải gương mẫu học tập, rèn luyện phấn đấu vươn lên để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2010 và những năm tiếp theo.

2. Tiếp tục giáo dục cho cán bộ, đảng viên “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, gương mẫu thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có lối sống trong sạch, lành mạnh, gắn bó với nhân dân. Tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên để phát hiện, ngăn chặn và nghiêm túc xử lý những trường hợp sai phạm. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên thường xuyên tu dưỡng đạo đức, lối sống, thực hành tiết kiệm, không tham nhũng, quan liêu, tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Các đồng chí đảng uỷ viên và gia đình là những tấm gương mẫu mực tiêu biểu về đạo đức, lối sống trong toàn Đảng bộ và nhân dân.

3. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng uỷ. Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng nhằm tiếp tục phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân, thực hiện tốt các vấn đề xã hội, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị từ phường đến khu phố, xây dựng Đảng bộ vững mạnh.

4. Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hàng năm, củng cố tổ chức Đảng còn hạn chế qua phân loại hàng năm. Tập trung công tác phát triển đảng viên mới, có biện pháp khắc phục những mặt hạn chế, tồn tại như đã nêu trên.

III. Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng uỷ phải tập trung để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm:

1. Phải thường xuyên giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Ban chấp hành, Ban thường vụ trên cơ sở đường lối, chủ trương, chính sách và nguyên tắc của Đảng. Nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong Ban chấp hành, Ban thường vụ một cách trung thực.

2. Thực hiện tốt quy chế làm việc của Ban chấp hành, cá nhân của từng đồng chí trong Ban chấp hành, phải nêu cao trách nhiệm cá nhân, thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở cấp dưới.

3. Phải thường xuyên trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng. làm việc với trách nhiệm cao, không tham ô, lãng phí, cửa quyền, hách dịch, có lối sống trong sáng, lành mạnh.

4. Quan tâm lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể trong hệ thống chính trị cơ sở, thường xuyên có chế độ làm việc với các đoàn thể, kịp thời chấn chỉnh những sai sót, tạo điều kiện giúp ban ngành, đoàn thể hoàn thành nhiệm vu được giao.

Trên đây là bản kiểm điểm của Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng uỷ phường. Kính mong được sự đóng góp.

 

                                                            BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ PHƯỜNG AN BÌNH

 • Báo cáo chính trị - 20/08/2010
 • Danh sách Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Thành phố Biên Hòa - 17/08/2010
 • Danh sách đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh Đồng Nai khóa IX nhiệm kỳ 2010 - 2015 - 16/08/2010
 • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Thành Phố Biên Hòa khóa X (nhiệm kỳ 2010 - 2015) - 16/08/2010
 • Danh sách Ban Thường vụ Đảng ủy Thành phố Biên Hòa - 16/08/2010
 • Danh sách Ban Thẩm tra tư cách đại biểu - 16/08/2010
 • Danh sách Đoàn Thư ký Đại hội - 16/08/2010
 • Đoàn Chủ Tịch - 16/08/2010
 • Phần thứ hai: Mục tiêu và Phương hướng phát triển TP.Biên Hòa 5 năm 2010 - 2015 - 12/08/2010
 • Phần thứ nhất: Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IX - 12/08/2010
 •  Video đại hội Đảng bộ

   Audio đại hội Đảng bộ Tỉnh

  Phóng sự ảnh

  Xem tất cả hình >>
  CÁC KÌ ĐẠI HỘI