Đăng nhập
Đảng bộ TP Biên Hòa
Nhân sự đại hội
Tin tức
Tư liệu Đại hội
Đảng bộ cấp trên cơ sở
Ý kiến đóng góp
Liên hệ
Bật chế độ truy cập dễ dàng hơn Bỏ qua nội dung chính

Đảng bộ TP Biên Hòa

Bản Kiểm Điểm 

Bản Kiểm Điểm

KIỂM ĐIỂM TỰ PHÊ BÌNH

 Ban Chấp Hành Đảng bộ nhiệm kỳ III(2005-2010)


I/- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Ban chấp hành  Đảng bộ  phường Long Bình khóa III ( Nhiệm kỳ 2005-2010)  ấn định số lượng ban chấp hành là 15 đồng chí, trong đó đã bầu tại Đại Hội là 14, khuyết 01, cơ cấu Đoàn thanh niên nhưng chưa đủ điều kiện và Ban Chấp hành đã đề nghị Thành ủy chuẩn y bổ sung vào tháng 03/2006. Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa III đã họp phiên đầu tiên và đã bầu ra 5 đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, bầu Bí Thư, 02 Phó Bí Thư và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, các thành viên ủy ban kiểm tra. hiện nay Ban Chấp Hành còn 14 đồng chí do 01 đồng chí thuyên chuyển công tác.

Trong nhiệm kỳ qua có những thuận lợi cơ bản đó là tình hình chính trị được ổn định, có sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ đảng, trong Ban chấp hành và có sự đồng thuận của quần chúng nhân dân, tạo tiền đề cho các thành phần kinh tế phát triển đúng với đường lối đổi mới của đảng đã đem lại nhiều thành quả tích cực, kinh tế phát triển mạnh, mang tính ổn định lâu dài, cùng với tác động tích cực của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đang có sức lan tỏa lớn.

Bên cạnh những mặt thuận lợi thì Đảng bộ cũng gặp những khó khăn không lường do tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu, dịch bệnh ở gia súc gia cầm, thiên tai lũ lụt ở nhiều nơi, đặc biệt là tiêu cực xã hội đang là nỗi lo của toàn đảng, toàn dân. Nhưng với tinh thần trách nhịệm cao, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ đã đoàn kết thống nhất, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo.

 II/-NHỮNG ƯU ĐIỂM

1/- BCH đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ:

Sau Đại hội Ban Chấp hành đã xây dựng Quy chế làm việc của Đảng bộ, hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ , đã căn cứ Quy chế để lãnh đạo Đảng bộ thực hiện nhiệm vụ chính trị của Phường; Ban chấp hành đã phát huy được tinh thần trách nhiệm của từng đồng chí trong việc tham gia xây dựng Nghị quyết, đấu tranh phê và tự phê cao trên tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung, dân chủ. Phát huy vai trò trong lãnh đạo tập thể nhưng gắn với trách nhiệm của từng cá nhân phụ trách, thiểu số phục tùng đa số, cá nhân phục tùng tổ chức.

Ban chấp hành  đã căn cứ  Nghị quyết của Đảng bộ, Nghị quyết của Thành ủy để đề ra Nghị quyết năm, qúy, tháng một cách nghiêm túc, phù hợp Nghị quyết của Thành ủy, Tỉnh ủy và Trung ương, và cụ thể hóa  bằng các kế hoạch, chương trình hành động của đảng bộ. Vì vậy đối chiếu với 22 chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng bộ khóa III thì có 20/22 chỉ tiêu  đạt tới vượt Nghị quyết, có 2/22 chỉ tiêu không đạt đó là chỉ tiêu quản lý đô thị và chỉ tiêu phát triển đảng

2/- Về đạo đức lối sống : Ban Chấp hành Đảng bộ thường xuyên coi trọng việc  rèn luyện, phẩm chất đạo đức và lối sống lành mạnh trong đội ngũ cán bộ Ban Chấp hành, cán bộ quản lý trong hệ thống chính trị, đảng viên, đoàn viên, hội viên và cán bộ công nhân viên chức thuộc diện cấp ủy quản lý, đặc biệt là đối với cán bộ lãnh đạo và người đứng đầu, nêu cao tinh thần trách nhiệm , phát huy dân chủ , giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong đảng, đấu tranh phòng chống tham những, lãng phí, nhũng nhiễu hoạc suy thoái về đạo đức và lối sống, gắn với nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nhắc nhở cán bộ đảng viên thực hiện những điều mà đảng viên không được làm, tạo được niền tin của toàn đảng bộ.

3/-Lãnh đạo việc điều hành  các nhiệm vụ kinh tế - xã hội -  an ninh - quốc phòng.

 Ban Chấp hành Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị đặc biệt là chính quyền tổ chức thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, giữ vững nhịp độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định; chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng mà Nghị quyết Đại hội III đã đề ra với tốc độ cao hàng năm tăng từ 14,5 -17%, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng từ một phường chủ yếu sống bằng nghề chăn nuôi, trồng trọt đã chuyển dịch sang thương mại, công nghiệp, nông nghiệp còn 3% . Kinh tế phát triển nhanh, mạnh và mang tính ổn  định, hàng năm Chính quyền  đã hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế mà Thành phố giao cho như thuế, quỹ, phí các loại đạt từ 102% -125%. Đầu tư phát triển tăng mạnh,bảo đảm an ninh chính trị tật tự an toàn xã hội...Tình hình tệ nạn xã hội từng bước được đẩy lùi, phường đã được công nhận là đơn vị chuyển biến mạnh về tệ nạn xã hội, Công an đạt đơn vị quyết thắng, Phường đội năm nào cũng được cấp Tỉnh khen. Các chính sách xã hội được quan tâm nhất là các đối tượng thương binh liệt sỹ, người có công, lão thành cách mạng, đảng viên cao tuổi Đảng và các đối tượng chính sách khác. Phường đã được Tỉnh công nhận là đơn vị đã làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, đời sống của nhân dân ngày càng được tăng lên, hộ giàu và khá hàng năm tăng từ 7-10%. Đã có 6/9 khu phố đã đạt khu phố văn hóa, cơ quan đạt cơ quan văn hóa, 94,7% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa.

 4/-Lãnh đạo xây dựng Mặt trận đoàn thể:

 Ban Chấp hành Đảng bộ đã quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của khối mặt trận - các đoàn thể. Quan tâm công tác xây dựng, nâng cao chất lượng hội viên, công tác phát triển hội viên, duy trì sinh hoạt có nề nếp. Chỉ đạo Đại hội các tổ chức đoàn thể thành công cũng như lãnh đạo bầu cử Khu phố trưởng theo nhiệm kỳ (2007-2009); (2009-2011)

 5/-Lãnh đạo quần chúng tham gia xây dựng chính quyền:

 Ban Chấp hành đã chỉ đạo các chi bộ và chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể từ Phường xuống khu phố triển khai thực hiện Thông tri 06 của Trung ương Mặt Trận Tổ Quốc về thực hiện Nghị định 79 (nay là Pháp Lệnh 34) của Thường vụ Quốc hội về thực hiện Quy Chế dân chủ cơ sở, tổ chức triển khai rộng rãi tới tận người dân đạt tỷ lệ 98%. Đã lãnh đạo việc thực hiện những điều dân bàn, dân biết, dân tham gia quyết định đối với một số công việc của chính quyền. Thông qua việc thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở đã làm cho người dân tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng chính sách của nhà nước

Công tác cải cách thủ tục hành chính: Ban Chấp hành đã chỉ đạo chính quyền thực hiện nghiêm việc thực hiệc cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa,  không gây phiền hà cho nhân dân, tất cả những chủ trương, quyền và nghĩa vụ của người dân được công khai hóa tại trụ sở, cán bộ tiếp dân tôn trọng dân, có thái độ lịch sự, hướng dẫn nhân dân một cách chân tình cởi mở.

6/-Về xây dựng đảng:

 Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ đã có những cải tiến về nội dung, phương pháp trong việc quán triệt, triển khai và cụ thể hóa các Nghị quyết, Chỉ Thị của Trung ương, xây dựng các Nghị quyết chuyên đề sát đúng với thực tế của địa phương để dịnh hướng cho hệ thống chính trị hoạt động có hiệu quả. Hàng năm đã nghiêm túc kiểm điểm Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, cán bộ lãnh đạo chủ chốt thuộc Đảng bộ quản lý kiểm điểm trách nhiệm tập thể gắn với cá nhân phụ trách, kể cả những đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành được phân công phụ trách các chi bộ. Ban Chấp hành Đảng bộ xây dựng và thực hiện nghiêm Quy chế làm việc và sinh hoạt của Đảng bộ, có sự đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, từng ủy viên được phân công cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đảng bộ duy trì chế độ giao ban lãnh đạo chủ chốt  4 bên vào chiều thứ 6  hàng tuần, tổ chức giao ban cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể hàng tháng. Ban Chấp hành đã thực hiện chế độ sinh hoạt, việc phê bình và tự phê bình thường xuyên, nghiêm túc hàng  tháng, quý, 6 tháng và năm.

 Ban Chấp hành đã thực hiện tốt mối quan hệ làm việc trong hệ thống chính trị của phường. Đã phát huy được vai trò Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý và điều hành, phát huy vai trò của Mặt Trận Tổ Quốc, các đoàn thể trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trách nhiệm của tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ đã phát huy tốt về cơ bản là bố trí đúng người, đúng việc, đúng chức năng và từng đồng chí đã làm tốt công tác tham mưu, đề xuất cho Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với tình hình kinh tế - chính trị - xã hội của  địa phương. Nội bộ Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đòan kết thống nhất, từng ủy viên Ban Chấp hành đã làm hạt nhân lãnh đạo trên từng cương vị công tác được phân công và làm tốt chức năng tham mưu cho Ban Chấp hành, trong việc xây dựng Nghị Quyết và tổ chức thắng lợi mọi nhiệm vụ của địa phương. 

-          Về chất lượng Đảng:

Hàng năm Đảng ủy đã lãnh đạo việc giáo dục, phân tích  chất lượng cơ sở Đảng và đảng viên, vì vậy năm nào Đảng bộ cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, năm 2006, 2007, 2009 Đảng bộ  đạt trong sạch vững mạnh, năm 2005 và năm 2008 đảng bộ đạt đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Công tác kiểm tra Đảng: Đảng ủy đã tiến hành quán triệt tới đảng viên về các Quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm như Quy định 94; Quy định 115. Uỷ ban kiểm tra của Đảng và Cấp ủy hàng năm đã tiến hành kiểm tra 100% cấp ủy đảng và đảng viên,  kiểm tra theo điều 30 và điều 32 của Điều lệ Đảng.

III/- NHỮNG MẶT CÒN HẠN CHẾ .

Bên cạnh những mặt mạnh thì trong  nhiệm kỳ qua Ban Chấp hành cũng có một số mặt còn thiếu khuyết, hạn chế sau đây:

1/. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết về kinh tế - xã hội -  an ninh - quốc phòng, có việc còn thiếu kiểm tra đôn đốc, thiếu đeo bám thường xuyên, cho nên khi tổ chức thực hiện một số việc còn chậm, kém hiệu quả hoặc hạn chế, chưa đạt được theo tinh thần của Nghị quyết Đảng bộ đề ra như: công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây cất, quản lý đất công còn để xảy ra tình trạng vi phạm nhiều, kỷ cương pháp luật chưa nghiêm, công tác xét và đề nghị cấp chủ quyền đất ở, nhà ở cho nhân dân chưa đáp ứng. Các dự án triển khai chậm, Công tác quản lý nguồn thu chưa chặt, còn bỏ sót hộ kinh doanh nhiều, công tác quản lý sau đăng ký kinh doanh còn buông lỏng, Việc ngưng chăn nuôi gia súc gia cầm chưa được thực hiện nghiêm túc, tình trạng giết mổ heo lậu vẫn còn xảy ra, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường ở các khu buôn bán tập trung khó kiểm soát. Tình hình an ninh trật tự, tê nạn xã hội vẫn diễn biến phức tạp, số vụ trọng án vẫn còn xẩy ra còn nhiều. Tình hình quản lý nhân khẩu ở các nhà trọ, nhà nghỉ còn gặp nhiều khó khăn, tình hình an toàn giao thông thực hiện theo Nghị quyết 32 vẫn diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông vẫn xảy ra nhiều, nạn ùn tắc giao thông, lấn chiếm lòng lề đường vẫn thường xuyên, liên tục.

2/- Lãnh đạo Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể cơ bản đã tập hợp được lực lượng quần chúng vào trong hệ thống chính trị tuy nhiên về chất lượng vẫn còn hạn chế, nhất là vai trò của Mặt Trận Tổ Quốc trong việc tham gia xây dựng chính quyền, còn có một số quần chúng chưa tham gia vào đoàn thể, còn tham gia khiếu kiện tập thể chưa đúng quy định hoặc tụ tập đông người chống đối lực lượng thi hành công vụ nhưng chưa kịp thời kiểm điểm giáo dục, một số hội viên, đoàn viên, chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của  Nhà nước và Quy định của địa phương chưa nghiêm, còn có đoàn viên, hội viên vi phạm pháp luật.

3/- Công tác triển khai, học tập các Nghị quyết, Chỉ thị , Quyết định của đảng trong các tổ chức Đoàn thể và nhân dân còn nhiều hạn chế,

Công tác củng cố nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa ngang tầm với nhiệm vụ mới, chất lượng hội viên nòng cốt chưa cao.

 IV- VỀ NGUYÊN NHÂN

Về khách quan : Là một đảng bộ có số đảng viên đông, phân bổ không đồng đều, trình độ năng lực lãnh đạo của đảng còn nhiều hạn chế chưa đồng bộ, dân số đông, địa bàn rộng lại mang nhiều yếu tố phức tạp.

Về nguyên nhân chủ quan trước hết là trách nhiệm của Ban chấp hành, chưa tập trung chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết. Trách nhiệm của đồng chí  Bí Thư còn nể nang chưa kiên quyết, nghiêm khắc, uốn nắn xử lý, chấn chỉnh kịp thời đối với cấp ủy viên và cán bộ thuộc quản lý của Đảng, vai trò của Phó Bí thư thường trực thì chưa nắm bắt và kịp thời phản ảnh, báo cáo kịp thời cho Ban chấp hành và cho Bí thư về những biểu hiện của cán bộ cấp ủy viên và cán bộ thuộc quản lý của Đảng,

Trách nhiệm của Phó Bí Thư -Chủ Tịch UBND trong quá trình quản lý và điều hành thực hiện Nghị quyết lãnh đạo của Đảng còn để xảy ra nhiều vụ việc nổi cộm nhưng chưa nghiêm túc kiểm điểm, chưa kịp thời có biện pháp khắc phục mà còn chủ quan coi nhẹ cũng phần nào làm suy giảm lòng tin của Đảng bộ và nhân dân đối với lãnh đạo chung của địa phương.

Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành được giao nhiệm vụ theo dõi giúp đỡ ở các chi bộ trực thuộc chưa kịp thời nắm bắt tình hình, xử lý các tình huống sát sinh ở cơ sở và chưa làm tốt công tác tham mưu cho Ban chấp hành, Ban Thường vụ và cho Bí thư.

Về năng lực chuyên môn nghiệp vụ của Ban Chấp hành còn có một số đồng chí chưa đáp ứng với công cuộc đổi mới của Đảng.

Đối với cán bộ trong Ban Chấp hành: có đồng chí chưa nêu cao vai trò  ý thức, trách nhiệm của mình trước Đảng và trước nhân dân, có đồng chí thiếu tính cầu thị, thiếu học tập tu dưỡng về năng lực chuyên môn và phẩm chất chính trị,

Có đồng chí thiếu gương mẫu, hoặc gia đình, người thân thiếu gương mẫu ảnh hưởng tới uy tín của cá nhân và của Đảng. Đặc biệt trong nhiệm kỳ Ban Chấp hành có 2 đồng chí có đơn thư khiếu nại tố cáo, 1 đồng chí  bị kỷ luật cảnh cáo.

V/- NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1/- Luôn kiên định chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giữ vững các nguyên tắc trong tổ chức và trong sinh hoạt đảng.

2/- Đổi mới nội dung, phương pháp lãnh đạo của đảng và tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ đảng, trong nội bộ Ban Chấp hành và trong hệ thống chính trị, nêu cao tính tiên phong gương mẫu trong đội ngũ cán bộ đảng viên. Trong Ban Chấp hành, người đứng đầu là nhân tố có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của đảng đối với hệ thống chính trị.

3/- Phải chú trong công tác sơ tổng kết thực tiễn, phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm, chú ý lắng nghe dư luận xã hội để đề ra chủ trương, Nghị quyết sát đúng với thực tiễn và phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ

Tóm lại trong nhiệm kỳ qua mặc dù còn gặp nhiều khó khăn như quy hoạch, đền bù giải tỏa tái định cư, hạ tầng cơ sở, mật độ dân số, tình hình an ninh ở các khu nhà trọ, dịch bệnh, giá cả leo thang đã ảnh hưởng phần nào tới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ song với sự đoàn kết, thống nhất của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, cán bộ lãnh đạo chủ chốt của toàn phường, vì vậy cơ bản các mục tiêu nhiệm vụ về  phát triển kinh tế - xã hội - an ninh - quốc phòng đều đạt và vượt mức Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ khóa III đề ra, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của Thành Phố giao hàng năm, kinh tế phát triển bền vững, ổn định mang tính lâu dài, các chính sách xã hội được quan tâm đúng mức, đời sống nhân dân được cải thiện và nâng lên đáng kể, an ninh quốc phòng được giữ vững. Các tổ chức chính trị hàng năm đều đạt là đơn vị vững mạnh cấp Thành phố, Đảng bộ liên tục 5 năm liền đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 3 năm đạt trong sạch vững mạnh, đã làm tiền đề cho sự phấn đấu liên tục và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội III của Đảng bộ Phường và Đại hội IX của Đảng bộ Thành phố 2005-2010.

Trên đây làm báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp Hành, Ban Thường Vụ Đảng ủy phường Long Bình trong việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ Phường nhiệm kỳ III và Đại hội Đảng bộ Thành phố Biên Hòa Khóa IX (2005-2010).

 

                                 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ PHƯỜNG LONG BÌNH

 Video đại hội Đảng bộ

 Audio đại hội Đảng bộ Tỉnh

Phóng sự ảnh

Xem tất cả hình >>
CÁC KÌ ĐẠI HỘI