Đăng nhập
Đảng bộ TP Biên Hòa
Nhân sự đại hội
Tin tức
Tư liệu Đại hội
Đảng bộ cấp trên cơ sở
Ý kiến đóng góp
Liên hệ
Bật chế độ truy cập dễ dàng hơn Bỏ qua nội dung chính

Đảng bộ TP Biên Hòa

Bản Kiểm Điểm 

Bản Kiểm Điểm

BẢN KIỂM ĐIỂM TỰ PHÊ BÌNH

Của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hóa An lần thứ XII

nhiệm kỳ 2005-2010

 

 I/- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Ban chấp hành Đảng bộ xã Hóa An khóa XII nhiệm kỳ 2005 – 2010 được Đại hội Đảng bộ khóa XII thống nhất ấn định số lượng là 11 đồng chí và đã bầu ra được 09 đồng chí đảng ủy viên trong đó Ban Thường vụ có 03 đồng chí. (còn khuyết 02 là ĐUV Phó Ban Tuyên giáo và ĐUV Bí thư Đoàn TNCS HCM xã).

Trong thời gian qua được sự quan tâm của thành phố nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ công chức, cán bộ chuyên trách, có 01 đồng chí tự học nâng cao trình độ và 04 đồng chí tham gia các lớp đào tạo tại chức do tỉnh và thành phố tổ chức (cụ thể có 01đồng chí được cử tham gia lớp lý luận trung cấp chính trị, 01 đồng chí tham gia lớp trung cấp quân sự, 01 đồng chí tham gia lớp cử nhân lý luận chính trị chuyên ngành tư tưởng Hồ Chí Minh, 01 đồng chí tham gia lớp cử nhân lý luận chính trị), có 02 đồng chí được điều động chuyển công tác và Đảng ủy đã kịp thời bổ sung nhân sự Ban Chấp hành để có đủ cán bộ phụ trách chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết đề ra. Đến nay Ban chấp hành có 08 đồng chí (01 đồng chí chuyển công tác theo Quyết định số 164-QĐ/UBND của Ủy ban nhân dân thành phố là đồng chí ĐUV Bí thư Chi bộ trường tiểu học Hóa An chuyển công tác vào ngày 25/01/2010).

Trong nhiệm kỳ qua tình hình chính trị ổn định, cán bộ đảng viên và nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” góp phần chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh toàn diện.

Với tinh thần đoàn kết trách nhiệm cao của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ đã tổ chức triển khai thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra, đã tổ chức hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ còn lại của nghị quyết đại hội đề ra.

Thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 90-KH/TU của Thành ủy Biên Hòa về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hóa An nghiêm túc kiểm điểm việc lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XII (nhiệm kỳ 2005 – 2010) như sau:

II/- VỀ ƯU ĐIỂM:

 1/- Nhận thức tư tưởng chính trị:

Trong nhiệm kỳ qua, thực hiện Nghị quyết của Thành ủy, các chương trình hành động của Thành ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tổ chức triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng gắn với triển khai các chuyên đề thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng bộ và đoàn viên, hội viên, nhân dân theo thời gian quy định, đã góp phần nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị và hành động trong hệ thống chính trị. Đồng thời, xây dựng các kế hoạch hành động của Đảng ủy, và chỉ đạo triển khai thực hiện ở các Cấp ủy, chi bộ trực thuộc, UBND và mặt trận các đoàn thể đưa vào chương trình kế hoạch công tác của từng đơn vị, nhất là thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, an sinh xã hội, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động các đoàn thể ban ấp và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, chăm lo nâng cao đời sống trong nhân dân, xây dựng ban ấp văn hóa. Đồng thời, có chú trọng công tác nắm tình hình, tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên, và quần chúng nhân dân để có biện pháp chỉ đạo thực hiện.

    Trong các đợt sinh hoạt truyền thống, họp mặt nhân các ngày lễ kỷ niệm trong năm đều tổ chức sinh hoạt, tọa đàm gắn đề cập với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng tại địa phương. Đồng thời, chú trọng nêu gương những điển hình làm tốt trong cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thi đua Dân vận khéo để tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện.

   Bên cạnh đó, chỉ đạo các Cấp ủy chi bộ trực thuộc cũng quan tâm triển khai học tập ở chi bộ và yêu cầu cán bộ đảng viên tùy theo điều kiện và nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm tuyền truyền, giải thích trong ban ấp, chi đoàn, chi hội, gia đình mình và bà con gần gũi tổ nhân dân để hiểu biết và thực hiện cho đúng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Kể cả vận động các đảng viên đang sinh hoạt Quy định 76 ở địa phương cùng tham gia góp sức cùng địa phương tuyên truyền vận động nhân dân ban ấp thực hiện.

Qua đó từng bước nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị trong cán bộ đảng viên và quần chúng cốt cán, góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chung của Đảng bộ và của từng cơ quan, đoàn thể ban ấp.

 2/- Đạo đức lối sống:

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, cũng như từng đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ đã thể hiện việc chấp hành và thực hiện đúng các nguyên tắc quy định, kỷ luật của Đảng pháp luật Nhà nước, không vi phạm những điều đảng viên không được làm, trong sinh hoạt và trong công tác của Ban Chấp hành có thường xuyên quan tâm nhắc nhỡ và giám sát việc thực hiện.

 Luôn quan tâm rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo dức, lối sống và gương mẫu thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên; nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong nội bộ Đảng, trước hết là trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các cấp ủy, chi bộ, người đứng đầu. Chống mọi biểu hiện sai trái, tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Từ đó, cùng với việc rèn luyện về đạo đức, lối sống theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã góp phần nâng cao chất lượng đảng viên, tạo được sự tin tưởng, đoàn kết trong Đảng bộ.

3/- Về công tác tổ chức chỉ đạo điều hành:

- Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ hoạt động theo quy chế làm việc của Đảng ủy, phân công trách nhiệm của từng đồng chí đảng ủy viên thực hiện nhiệm vụ được giao và phụ trách các chi bộ trực thuộc. Đồng thời, tham gia các buổi sinh hoạt chi bộ, xuống các ban ấp nắm tình hình thực hiện.

Trong công tác chỉ đạo và đề ra nghị quyết lãnh đạo, chủ trương giải quyết những vấn đề liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, thực hiện chỉ đạo của cấp trên đều được đưa ra thảo luận dân chủ trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và thống nhất chỉ đạo thực hiện. Qua đó, đã phát huy dân chủ trong Đảng, giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong nội bộ, bảo đảm thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ sinh hoạt định kỳ hàng tháng để đánh giá tình hình và đề ra nghị quyết hàng tháng; họp đột xuất khi cần thiết; họp thường trực 4 bên; Định kỳ hàng tháng làm việc với Thường trực Đoàn Thanh niên, hàng tháng giao ban với các cấp ủy chi bộ trực thuộc, hàng quý giao ban với Thường trực các đoàn thể phường để đánh giá tình hình chung và chỉ đạo nhiệm vụ theo nghị quyết Đảng ủy. Từ đó, đã giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ kịp thời nắm bắt tình hình, theo dõi chỉ đạo và hỗ trợ thực hiện nên kết quả các chi bộ và các đoàn thể hoạt động và phối hợp tốt hơn.

Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch của Đảng ủy và các cấp ủy, chi bộ thực hiện chỉ thị, nghị quyết của trên và thực hiện nhiệm vụ đảng viên, những điều đảng viên không được làm, kịp thời chấn chỉnh những mặt hạn chế nên cũng đã góp phần trong công tác chỉ đạo điều hành đạt theo nghị quyết đề ra.

- Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy đã lãnh đạo duy trì mức độ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, thu vượt các loại thuế đất, thuế môn bài; công tác xây dựng cơ bản được triển khai đẩy nhanh tiến độ, kiềm chế và kéo giảm được tình hình tai nạn giao thông, tội phạm đều giảm;  chỉ tiêu giao quân hàng năm đạt cả về số lượng và chất lượng; chăm lo tốt chính sách xã hội; triển khai xây dựng thực hiện các tiêu chí văn hóa theo đúng tiến độ và tiến triển tốt; thực hiện Quy chế dân chủ, công tác cải cách thủ tục hành chính, một cửa có hiệu quả.

- Về hoạt động của Mặt trận và đoàn thể được củng cố từ cơ sở, các ban ấp, tổ nhân dân gắn thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương; xây dựng được lực lượng nòng cốt, phát triển đoàn viên, hội viên và giới thiệu phát triển đảng viên. Mặt trận và các đoàn thể giữ vững danh hiệu vững mạnh hàng năm. Hội Cựu Chiến binh nhiều năm liền đạt đơn vị mạnh và đã thành lập được Câu lạc bộ Hội Cựu Quân nhân.

 - Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến trong “làm theo và nêu gương” thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã sơ kết 2 năm thực hiện và tuyên dương 02 cá nhân điển hình, 01 tập thể làm tốt; chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng được nâng cao, công tác phát phát triển đảng viên mới được tăng cao hàng năm. Quan tâm công tác rà soát quy hoạch cán bộ và bồi dưỡng, đào tạo cán bộ theo quy định, và tạo điều kiện cho các đồng chí đang học đại học để chuẩn hóa cán bộ. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được thực hiện đúng quy định, kế hoạch.

Nhìn chung, trong nhiệm kỳ BCH Đảng ủy đã lãnh đạo thực hiện hoàn thành cơ bản những chỉ tiêu chủ yếu nghị quyết của đại hội đề ra, các ban ấp được công nhận đạt chuẩn ấp văn hóa, 10/10 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; Đảng bộ xã 02 năm đạt trong sạch vững mạnh và 03 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 III/- NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ:

Bên cạnh những ưu điểm, kết quả đạt được, quá trình lãnh đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ còn những mặt tồn tại, hạn chế như sau:

   - Việc triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong lực lượng đoàn viên, hội viên và nhân dân cũng còn nhiều hạn chế, có chuyên đề số lượng học tập chưa nhiều. Mặt khác, Đảng ủy có lúc xây dựng kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết còn chậm.

-  Công tác lãnh đạo củng cố hoạt động, nâng cao chất lượng các chi đoàn. Chi hội ở ban ấp còn chậm; việc xây dựng nòng cốt, phát triển thực lực, bồi dưỡng đoàn viên hội viên ưu tú giới thiệu sang Đảng của Đoàn Thanh niên còn hạn chế.

- Công tác phát triển đảng viên tuy hàng năm có tăng, việc chỉ đạo bồi dưỡng trung kiên, tạo nguồn phát triển đảng viên của một vài cấp ủy chi bộ vẫn còn hạn chế. Khó khăn trong việc xác minh lý lịch.

- Công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ theo chuẩn quy định vẫn còn khó khăn (một số chức danh trưởng, phó các đoàn thể như Mặt trận, Đoàn Thanh niên chưa đạt chuẩn theo yêu cầu).

- Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy Đảng có lúc chưa đi sâu vào chuyên đề trọng tâm theo kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm.

 IV/- NGUYÊN NHÂN:

 1/- Ưu điểm:

Trong lãnh đạo thực hiện Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy đã bám sát nghị quyết của Thành ủy và căn cứ quy chế làm việc của Đảng ủy, từng đồng chí đảng ủy viên phát huy năng lực và ý thức trách nhiệm, nổ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành nghị quyết đề ra.

Tập thể Ban Chấp hành có sự đoàn kết nhất trí cao trong lãnh đạo tổ chức thực hiện, Ban Thường vụ được Ban chấp hành phân công nhiệm vụ xây dựng kế hoạch thực hiện thắng lợi nghị quyết đề ra.

Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát huy vai trò tích cực cải tiến nội dung, phương thức vận động quần chúng hưởng ứng tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, đặc biệt là công tác phối kết hợp chặt chẽ hài hòa với chính quyền, các ngành trong công tác triển khai vận động quần chúng thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

 2/- Khuyết điểm:

Hoạt động của Ban Chấp hành chưa thật đều tay, từng nơi từng lúc có đồng chí cấp ủy viên chưa thật sự  phát huy hết vai trò của mình trong nhiệm vụ được giao. Có đồng chí đang trong thời gian đi học cũng ảnh hưởng phần nào đến công tác chỉ đạo điều hành của Đảng ủy, nhất là những lúc nhiệm vụ tập trung.

Trong nhiệm kỳ, Ban Chấp hành còn thiếu (không đủ số lượng 11 đ/c); năng lực trình độ, hoàn cảnh gia đình của một số đồng chí có khác nhau, do đó trong phân công và thực hiện nhiệm vụ cũng còn mặt hạn chế.

 V/- BÀI HỌC KINH NGHIỆM:

Từ những ưu, khuyết điểm trên Ban Chấp hành rút ra một số bài học kinh nghiệm trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ qua như sau:

 1/ Cấp ủy phải luôn tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng định kỳ hàng tháng, quý, theo chuyên đề một cách sâu rộng trong toàn thể cán bộ đảng viên và có hướng tuyên truyền giáo dục rộng rãi trong nhân dân.

 2/ Xây dựng quy chế làm việc chặt chẽ và làm việc theo đúng quy chế. Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, vai trò trách nhiệm của từng cấp ủy viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp ủy viên, đồng thời có kiểm tra giám sát và đánh giá việc thực hiện trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng của Cấp ủy, bám sát cơ sở, khu phố, tổ nhân dân, từng chi bộ trực thuộc để kịp thời báo cáo phản ảnh cho Đảng ủy trong sinh hoạt và theo yêu cầu đột xuất. Đồng thời, luôn quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn và giám sát các cấp ủy, chi bộ thực hiện theo đúng tinh thần nghị quyết của Đảng ủy và của cấp trên.

Luôn quan tâm củng cố tốt các mối quan hệ, duy trì và giữ vững sự đoàn kết thống nhất ngày càng cao trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, đồng chí Bí thư cấp ủy phải thật sự gương mẫu là trung tâm đoàn kết, tạo sự đoàn kết nhất trí trong toàn đảng bộ và cả hệ thống chính trị trên cơ sở phát huy dân chủ trong Đảng, yêu thương đồng chí và bảo đảm thực hiện nghiêm các nguyên tắc quy định của Đảng.

 3/ Lãnh đạo chặt chẽ công tác xây dựng chính quyền về quản lý nhà nước trên lĩnh vực quản lý quy hoạch, đô thị, đất đai xây dựng, tài chính, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, chăm lo chính sách xã hội và thực hiện các tiêu chí văn hóa, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

4/ Đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đoàn thể thông qua việc đổi mới phương pháp lãnh đạo các đoàn thể, khắc phục tính hành chính hóa, phải xuống tận người dân, sát với mỗi đoàn viên hội viên để làm tốt công tác tuyên truyền vận động và tạo ra phong trào hành động cách mạng để tập hợp đoàn viên hội viên.

5/  Đảng ủy triển khai nghị quyết hàng năm và chỉ đạo các Cấp ủy, chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và có giải pháp thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên hàng năm.

6/ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và từng chi bộ để ngăn ngừa vi phạm và thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Có kế hoạch kiểm tra, giám sát trọng tâm theo từng lĩnh vực chủ yếu hàng năm. Đồng thời quan tâm công tác thi đua khen thưởng, động viên kịp thời và kiến nghị đề xuất cấp trên quan tâm chế độ chính sách cho cán bộ xã.

 VI/- PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT HUY NHỮNG ƯU ĐIỂM, KHẮC PHỤC NHỮNG KHUYẾT ĐIỂM YẾU KÉM:

 1/- Nâng cao năng lực lãnh đạo và trách nhiệm của BCH Đảng bộ xã khóa XIII:

- Đề cao trách nhiệm của tập thể BCH và mỗi cấp ủy viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Đổi mới quy trình ban hành Nghị quyết, chú trọng các Nghị quyết chuyên đề, định hướng hoạt động của cả hệ thống chính trị trong xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

- Tiếp tục khắc phục khó khăn, đảm bảo tăng trưởng kinh tế  trong nhiệm kỳ tới bền vững hơn, giữ vững ANQP, TTATXH, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

 2/- Tăng cường công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng:

- Cấp ủy Đảng phải làm tốt công tác tư tưởng và tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ, sâu rộng cho toàn thể cán bộ, công chức, đảng viên, quần chúng nhân dân các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

- Chú trọng đổi mới công tác cán bộ nhất là công tác quy hoạch, đào tạo bố trí cán bộ đảm bảo về cả số lượng lẫn chất lượng.

- Đổi mới và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo Điều 30 và Điều 32 Điều lệ Đảng bao gồm: Đổi mới nội dung phương pháp kiểm tra, giám sát, thực hiện đồng bộ giữa công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần Nghị quyết 14-NQ/TW của Trung ương, Nghị quyết 41-NQ/TU của Thành ủy (khóa IX) gắn với thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

 3/- Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của BCH Đảng bộ xã, cải tiến lối làm việc:

- Xây dựng quy chế làm việc của BCH Đảng bộ xã khóa XIII, chương trình công tác toàn khóa, chương trình kiểm tra, giám sát của BCH.

- Nêu cao vai trò của cấp ủy Đảng, đảng viên trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, qua đó Đảng thực hiện sự lãnh đạo đạt hiệu quả ngày càng cao.

- Kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu cho Đảng đủ phẩm chất, năng lực nhằm giúp Đảng ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết đề ra.

- Đổi mới lề lối làm việc và chất lượng sinh hoạt của chi bộ nhất là trong vận động nhân dân tham gia các phong trào của địa phương.

 Trên đây, là bản kiểm điểm tự phê bình của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hóa An nhiệm kỳ năm 2005 – 2010.

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

 Video đại hội Đảng bộ

 Audio đại hội Đảng bộ Tỉnh

Phóng sự ảnh

Xem tất cả hình >>
CÁC KÌ ĐẠI HỘI