Sign In
Đảng bộ quân sự Tỉnh
Nhân sự đại hội
Tin tức
Tư liệu Đại hội
Đảng bộ cấp trên cơ sở
Ý kiến đóng góp
Liên hệ
Turn on more accessible mode Skip to main content

Đảng bộ quân sự Tỉnh

Báo cáo thẩm tra của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu tại Đại hội Đảng Bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015 

Báo cáo thẩm tra của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu tại Đại hội Đảng Bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015

Căn cứ Điều 11, chương 2, điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; ( Được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng thông qua ngày 25 tháng 04 năm 2006 );

            Căn cứ vào Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 04/8/2009 của Bộ Chính trị; kế hoạch số: 129-KH/TU ngày 07/10/2009 của Tỉnh ủy Đồng nai; Chỉ thị số: 970-CT/ ĐU của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7; kế hoạch số 35-KH/ĐU ngày 07/10/2009 của Thường vụ ĐUQS tỉnh về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Quyết định số: 36 -QĐ/ĐU ngày 13/4/2010 của Thường vụ Đảng ủy quân sự tỉnh về việc phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ quân sự tỉnh lần thứ X ( nhiệm kỳ 2010 – 2015);

            Ban thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội Đảng bộ quân sự Tỉnh, lần thứ X  ( nhiệm kỳ 2010 – 2015) xin báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu về dự Đại hội như sau:

Tình hình tổ chức đại hội, bầu cử đại biểu của các tổ chức Đảng trực thuộc

Tình hình tổ chức đại hội, bầu cử đại biểu của các tổ chức Đảng trực thuộc:

                        Thực hiện kế hoạch số 35-KH/ĐU ngày 7/10 /2009 của Thường vụ ĐUQS Tỉnh về tổ chức đại hội Đảng bộ cơ sở và Đại hội Đại biểu Đảng bộ quân sự Tỉnh ( lần thứ X ); Đến nay đã có 7/7 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc tổ chức đại hội xong. Qua quá trình tổ chức đại hội các Chi, Đảng bộ đều bảo đảm đúng nguyên tắc, thủ tục theo quy định, hướng dẫn của trên. Đại hội các, Chi Đảng bộ cơ sở đã tiến hành bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ quân sự tỉnh lần thứ X ( nhiệm kỳ 2010- 2015) gồm: 78 đại biểu chính thức. Tất cả 78 đại biểu được đại hội các chi, đảng bộ cơ sở bầu cử đều đảm bảo đúng nguyên tắc của Điều lệ Đảng và quy định, hướng dẫn của cấp trên.

Tổng số đại biểu được đại hội triệu tập là 90đ/c, thuộc 7 chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc, trong đó:

                        Số đại biểu được bầu tại các chi, đảng bộ trực thuộc: 78 đ/c.

                        Số đại biểu đương nhiên: 12 đ/c.

Trong tổng số Đại biểu dự đại hội có:

                        Về thời gian vào Đảng:

                        Từ tháng 5/1975 đến 12/1986 = 36 đại biểu, chiếm tỷ lệ: 40 %.

                        Từ tháng 01/1987 đến nay = 54 đại biểu, chiếm tỷ lệ: 60 %.

                        ( Tuổi Đảng trung bình của đại biểu là: 19,2 tuổi; trong đó: Đại biểu cao tuổi Đảng nhất là: 34 tuổi, thuộc đoàn đại biểu Đảng bộ Phòng chính trị- Trung đoàn Đồng nai - Công ty Đồng tân. Đại biểu thấp tuổi Đảng nhất là: 03 tuổi, thuộc đoàn đại biểu Đảng bộ Phòng tham mưu ).

                        -  Về Tuổi đời:

                        Dưới 30 tuổi = 03 đại biểu, chiếm tỷ lệ: 3,3%.

                        Từ 31 đến 40 tuổi = 26 đại biểu, chiếm tỷ lệ:  28,9% .

                        Từ 41 đến 50 tuổi = 43 đại biểu, chiếm tỷ lệ:  47,8 % .

                        Từ 51 đến 60 tuổi = 18 đại biểu, chiếm tỷ lệ:  20 % .

( Tuổi đời trung bình của đại biểu là: 44,6 tuổi; trong đó: Đại biểu cao tuổi nhất là: 60 tuổi, thuộc đoàn đại biểu Đảng bộ Phòng chính trị- Trung đoàn Đồng nai- Công ty Đồng tân. Đại biểu ít tuổi nhất là: 28 tuổi, thuộc đoàn đại biểu Đảng bộ Phòng tham mưu ).

                        -   Nhập ngũ:

                        Từ tháng 8/1954 đến 4/1975 = 03 đại biểu, chiếm tỷ lệ: 3,3 %.

                        Từ tháng 5/1975 đến nay = 87 đại biểu, chiếm tỷ lệ: 96,7 %.

                        Đã qua chiến đấu = 25 đại biểu, chiếm tỷ lệ: 27,7 %.

                        -  Cấp bậc:

                        Thượng tá, đại tá = 29 đại biểu, chiếm tỷ lệ: 32,2 %.

                        Thiếu tá, trung tá = 38 đại biểu, chiếm tỷ lệ: 42,2 %.

                        Cấp úy  = 21 đại biểu, chiếm tỷ lệ: 23,3 %.

4. Trình độ học vấn:

                        + Giáo dục phổ thông

                        - 12/12 = 90 đại biểu ; đạt tỷ lệ: 100 %.

                        + Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:

                        - Thạc sỹ = 01 đại biểu, chiếm tỷ lệ: 1,1 %.

                        - Đại học = 54 đại biểu, chiếm tỷ lệ:  60 %.

                        - Cao đẳng = 27 đại biểu, chiếm tỷ lệ: 30 %.

                        - Trung cấp = 08 đại biểu, chiếm tỷ lệ: 8,9%.

                        + Trình độ lý luận chính trị:

                        - Cử nhân, Cao cấp = 19 đại biểu, chiếm tỷ lệ: 21,1 %.

                        - Trung cấp = 54 đại biểu, chiếm tỷ lệ: 60 %.

                        - Sơ cấp = 17 đại biểu, chiếm tỷ lệ: 18,9 %.

5. Đại biểu tham gia các cấp ủy đảng:

                        Ủy viên Ban chấp hànhTW Đảng: 01đại biểu, chiếm tỷ lệ: 1,1%.

                        Tỉnh ủy viên : 02 đại biểu, chiếm tỷ lệ: 2,2%.

                        Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh ( khóa IX ):09 đại biểu, chiếm tỷ lệ: 10 %.

                        Ủy viên các Chi, Đảng bộ cơ sở = 32 đại biểu, chiếm tỷ lệ: 35,6%.

                        Chi ủy viên chi bộ dưới cơ sở = 30 đại biểu, chiếm tỷ lệ: 33,3 %.

                        Đảng viên = 16 đại biểu, chiếm tỷ lệ: 17,8 %.

6. Đại biểu tham gia hội đồng nhân dân các cấp:

                        Đại biểu HĐND tỉnh: 03 đại biểu, chiếm tỷ lệ: 3,3

7. Chức vụ chính quyền:

                        Cán bộ lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương: 02 đại biểu, chiếm tỷ lệ: 2,2 %.

                        Cán bộ cấp sư đoàn và tương đương: 05 đại biểu, chiếm tỷ lệ: 5,6 %.

            Cán bộ cấp Trung đoàn và tương đương:13 đại biểu, chiếm tỷ lệ:14,4 %.

                        Hiệu trưởng, hiệu phó : 04  đại biểu, chiếm tỷ lệ: 4,4%.

                        Giám đốc, phó giám đốc: 02  đại biểu, chiếm tỷ lệ: 2,2%

                        Trưởng,  phó ban và tương đương = 35 đại biểu, chiếm tỷ lệ: 38,9 %.

8. Ngành cán bộ:

                        Cán bộ lãnh đạo địa phương: 02 đại biểu, chiếm tỷ lệ: 2,2 %.

                        Chỉ huy tham mưu = 38 đại biểu, chiếm tỷ lệ: 42,2 %.

                        Chính trị = 26 đại biểu, chiếm tỷ lệ: 28,9 %.

                        Hậu cần = 16  đại biểu, chiếm tỷ lệ: 17,8%.

                        Kỹ thuật = 08 đại biểu, chiếm tỷ lệ:  8,9 %.

9. Thành phần bản thân trước khi vào đảng:

                        Công nhân = 05 đại biểu, chiếm tỷ lệ: 5,6%.

                        Quân nhân = 85 đại biểu, chiếm tỷ lệ: 94,4 %.

10. Đại biểu nữ: 02 đại biểu, chiếm tỷ lệ:  2,2%.

                        Ban thẩm tra tư cách đại biểu nhận thấy: Đến thời điểm diễn ra Đại hội không có Đại biểu nào có đơn thư khiếu nại, tố cáo; tất cả các đại biểu, gồm đại biểu được bầu và đại biểu đương nhiên đều đủ tư cách dự đại hội đảng bộ quân sự tỉnh lần thứ X.

                        Xin trình đoàn chủ tịch điều hành đại hội, biểu quyết thông qua.

BAN THẨM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QS TỈNH LẦN THỨ X ( NHIỆM KỲ 2010 – 2015)

 Video đại hội Đảng bộ

 Audio đại hội Đảng bộ Tỉnh

Phóng sự ảnh

Xem tất cả hình >>
CÁC KÌ ĐẠI HỘI