Đăng nhập
Đảng bộ khối doanh nghiệp
Nhân sự đại hội
Tin tức
Tư liệu Đại hội
Đảng bộ cấp trên cơ sở
Ý kiến đóng góp
Liên hệ
Bật chế độ truy cập dễ dàng hơn Bỏ qua nội dung chính

Đảng bộ khối doanh nghiệp

Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ II, nhiệm kỳ 2005-2010 

Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ II, nhiệm kỳ 2005-2010

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM

của Ban Chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp lần thứ II, nhiệm kỳ 2005-2010

* Đặc điểm tình hình:

Đại hội đại biểu Đảng bộ khối Kinh Tế (nay là khối Doanh nghiệp Tỉnh) lần II nhiệm kỳ (2005-2010) đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khối gồm 21 đ/c, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 5 đ/c. Trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định 7 đồng chí tham gia Ban chấp hành Đảng bộ Khối, trong đó có 04 đ/c chỉ định tham gia Ban Thường vụ, có 03 đ/c chuyển công tác, 01 đ/c nghỉ hưu, 01 đ/c bị thi hành kỷ luật. Hiện nay, Ban chấp hành Đảng bộ Khối có 23 đ/c, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối có 7 đồng chí. Trong đó, có 5 đ/c chuyên trách và 2 đ/c kiêm nhiệm công tác ở Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai và Công đoàn KCN Biên Hòa.

Qua 5 năm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh Đồng Nai lần thứ VIII và nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Kinh Tế lần thứ II, Ban chấp hành Đảng bộ Khối kiểm điểm kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị với những nội dung sau:

A/ Những mặt ưu điểm:

I/ Về tư tưởng chính trị:

Các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ Khối thể hiện được tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định, nắm vững những quan điểm có tính nguyên tắc của Đảng được đề cập trong nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII Đảng bộ Tỉnh Đồng Nai, các nghị quyết của Hội nghị BCH Trung ương, nghị quyết hội nghị BCH Đảng bộ Tỉnh và nghị quyết BCH Đảng bộ khối.

Từng đồng chí không ngừng học tập, phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức, lý tưởng cách mạng, kiên định với chủ nghĩa Mác LêNin, Tư tưởng Hồ Chí Minh về đường lối, quan điểm của Đảng. Nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết chống lại những luận điệu vu khống, xuyên tạc của các thế lực thù địch trong và ngoài nước nhằm chống phá Đảng và Nhà nước ta; đồng thời đấu tranh, phê phán chống những tư tưởng cơ hội chính trị, khác với quan điểm của Đảng.

Tham gia học tập đầy đủ nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trên cơ sở nhận thức, các đồng chí trong BCH đã vận dụng các nghị quyết của Đảng vào điều kiện thực tế cụ thể ở Đảng bộ và cơ sở để đề ra kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp để chỉ đạo điều hành thực hiện hoàn thành chức năng nhiệm vụ được giao.

II/ Về đạo đức lối sống:

Thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các đồng chí trong Ban chấp hành đã nêu cao ý thức trách nhiệm, tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, khắc phục những mặt hạn chế của bản thân, giữ gìn lối sống trong sạch lành mạnh. Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, gắn bó với tập thể cơ quan, doanh nghiệp, tăng cường mối quan hệ mật thiết với quần chúng, người lao động và nhân dân nơi cư trú. Xây dựng mối đoàn kết nội bộ, giữ vững các nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng, trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện lệch lạc, sai trái, phòng chống các tệ nạn xã hội nhất là tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong sản xuất và tiêu dùng. Thực hiện “Nói đi đôi với làm” gương mẫu vận động cán bộ công nhân viên và gia đình thực hiện các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. Chấp hành tốt Quy định số 115-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Những điều đảng viên không được làm” và Quy định số 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “ Đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú”.

III/ Về tổ chức, chỉ đạo điều hành:

1/ Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và an ninh quốc phòng

- BCH Đảng bộ Khối xác định nhiệm vụ sản xuất kinh doanh là nhiệm vụ trung tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức cơ sở Đảng lãnh đạo phát huy nội lực, đồng thời tranh thủ nguồn lực bên ngoài, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Tập trung sắp xếp đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Đến nay, các doanh nghiệp nhà nước có tổ chức cơ sở đảng thuộc Khối đã được sắp xếp, đổi mới (Cty TNHH 1 thành viên, Công ty cổ phần, Tổng Công ty...). Các doanh nghiệp đã tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư chiều sâu, đa dạng hoá ngành nghề, nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành để cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường. Trong nhiệm kỳ, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt từ 15-16%; bảo toàn, phát triển được vốn sở hữu doanh nghiệp, lợi ích của cổ đông, bảo đảm việc làm, thu nhập của người lao động tăng 10% trở lên.

- Ban chấp hành quan tâm chỉ đạo việc thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở, nhìn chung các cấp ủy cơ sở đảng đã phối hợp với hội đồng quản trị, giám đốc lãnh đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở doanh nghiệp, phát huy tinh thần dân chủ của các thành viên, thực hiện công khai, minh bạch về kế hoạch, kết quả sản xuất kinh doanh, quy chế thi đua khen thưởng, quy trình bổ nhiệm, đánh giá CBCNV nhằm xây dựng nội bộ đoàn kết, xây dựng mối quan hệ hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

- Chỉ đạo các cấp ủy cơ sở đảng cùng với lãnh đạo doanh nghiệp thường xuyên củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng chính trị đối với lực lượng bảo vệ, tự vệ, lực lượng phòng cháy chữa cháy, đảm bảo giữ gìn an ninh, trật tự và an toàn cơ quan, doanh nghiệp. Định kỳ, tham gia các chương trình huấn luyện do Ban chỉ huy Quân sự thành phố Biên Hòa tổ chức, qua đó nhằm nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật cho lực lượng tự vệ. Xây dựng kế hoạch chiến đấu tại chỗ; phối hợp bảo vệ ANTT với lực lượng trên địa bàn tuần tra canh gác bảo vệ an toàn tài sản cơ quan, đơn vị.

- Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Khối đã phối hợp trường Quân sự tỉnh mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 4.254 cán bộ, đảng viên đạt 94,05%.

2/ Công tác xây dựng Đảng

2.1/ Công tác giáo dục chính trị tư tưởng:

BCH Đảng bộ Khối chủ động tổ chức triển khai, quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết của Trung ương,Tỉnh ủy cho cán bộ, đảng viên và quần chúng công nhân lao động trong toàn Đảng bộ. Số lượng đảng viên tham dự đạt trên 98% và trên 80% cán bộ, đoàn viên, hội viên, người lao động tham gia. Qua học tập, trên cơ sở kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; từng cấp ủy xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp và tổ chức thực hiện.

Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban chấp hành Đảng bộ khối đã thành lập ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và triển khai đến 100% tổ chức cơ sở đảng, từng bước có sơ kết, tổ chức tuyên dương khen thưởng tập thể và cá nhân thực hiện tốt cuộc vận động, đảm bảo nội dung và tiến độ thực hiện theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo cuộc vận động cấp Tỉnh. Các cấp ủy cơ sở đảng đã thành lập ban chỉ đạo, xây dựng quy chuẩn đạo đức, tổ chức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng công nhân lao động học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phong phú, tổ chức hội thi kể chuyện về “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cử thí sinh tham dự hội thi kể chuyện cấp Khối. Thông qua cuộc vận động, đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên ý thức tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm trong công việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thực hiện chương trình công tác toàn khoá của Ban chấp hành. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Khối đã mở 03 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng cho 312 đồng chí cấp ủy viên cơ sở, 09 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 1.923 đảng viên mới và mở 16 lớp bồi dưỡng kết nạp đảng có 3.848 quần chúng dự học.

2.2/ Công tác tổ chức, cán bộ:

- Sau đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã xây dựng quy chế làm việc, chương trình làm việc toàn khoá của Ban Chấp hành và phân công các đồng chí ủy viên ban chấp hành phụ trách cơ sở. Hàng năm, căn cứ nghị quyết của BCH Đảng bộ Tỉnh, Đảng ủy xây dựng nghị quyết đề ra chỉ tiêu; các giải pháp nhằm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Định kỳ tổ chức hội nghị Ban chấp hành và họp Ban Thường vụ theo quy chế; nội dung các kỳ họp Ban Chấp hành, ban thường vụ luôn được bàn bạc, thảo luận dân chủ, phát huy vai trò của từng đồng chí Ban Chấp hành, Ban Thường vụ. Xây dựng sự đoàn kết nhất trí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ

- Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” và các hướng dẫn của tổ chức đảng cấp trên, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã sáp nhập, nâng cấp, chuyển giao... các tổ chức đảng trực thuộc Khối để phù hợp với nhiệm vụ chính trị được giao ở các Tổng công ty, công ty.

- Chỉ đạo cấp ủy cơ sở triển khai thực hiện các quy định 96, 98, 99, 100, 140, 141-QĐ/TW của Ban Bí thư (khoá IX) về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng ở các loại hình và triển khai Quy định số 287-QĐ/TW (thay quy định 96) và Quy định số 288-QĐ/TW (thay quy định 140) ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư (khoá X) về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần nhà nước sở hữu trên 50% và dưới 50% vốn điều lệ . Trên cơ sở đó, xây dựng quy chế làm việc phù hợp với tình hình cụ thể của từng cơ sở. Tập trung lãnh đạo nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức trong sinh hoạt Đảng.

- Chỉ đạo các Ban Đảng, Văn phòng Đảng ủy Khối xây dựng quy chế hoạt động để thực hiện theo Quyết định số 437-QĐ/TU ngày 08/10/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối.

- Công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng hàng năm được triển khai nghiêm túc, thực hiện đúng quy định. Trong nhiệm kỳ, cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh bình quân hàng năm là 74% (chỉ tiêu từ 80-85%); đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân hàng năm là 84,28%(chỉ tiêu 90-95%).

- Công tác phát triển đảng viên mới có sự quan tâm; hàng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối có kế hoạch giao chỉ tiêu cho các tổ chức cơ sở đảng trong công tác kết nạp đảng viên mới. Từng cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch, làm tốt công tác tạo nguồn, xây dựng lực lượng trung kiên. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp được 1.337 đảng viên mới, đạt 7,55% (chỉ tiêu 7-8%).

2.3/ Công tác kiểm tra, giám sát:

- Đảng ủy Khối xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khoá, ban hành quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy. Hàng năm, xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra, giám sát đối với tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của Đảng; thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên. Nội dung và phương pháp kiểm tra, giám sát luôn được đổi mới, chất lượng, hiệu quả được nâng lên. Qua kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, ý thức trách nhiệm của người đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; góp phần ngăn chặn và hạn chế tiêu cực, sai phạm của cán bộ đảng viên, giữ gìn đoàn kết thống nhất, kỷ cương, kỷ luật trong Đảng.

3/ Về lãnh đạo các đoàn thể quần chúng:

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối phân công 01 đ/c Phó bí thư phụ trách Hội cựu chiến binh, 01 đồng chí phó bí thư phụ trách Đoàn thanh niên và 01 đ/c ủy viên ban thường vụ phụ trách Công đoàn KCN. Chỉ đạo thành công đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối, đại hội Hội Cựu Chiến binh khối và đại hội Công đoàn KCN Biên Hòa. Triển khai và xây dựng kế hoạch đề ra các giải pháp thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác vận động quần chúng. Xây dựng tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên và Hội Cựu chiến binh Khối đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc liên tục nhiều năm liền..

Tập trung phát triển mạng lưới tổ chức Công đoàn và tổ chức Đoàn thanh niên trong các công ty tư nhân, công ty liên doanh, công ty 100% vốn nước ngoài; đã tập hợp vào tổ chức các đoàn thể đạt trên 80%, đạt nghị quyết đề ra. Lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể chính trị theo dõi, phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu cho Đảng những đoàn viên, hội viên ưu tú qua các phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất để tổ chức đảng xem xét, kết nạp. Có 1328 đ/c là đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đoàn viên Công đoàn được phát triển đảng trong nhiệm kỳ.

B/ Những khuyết điểm và nguyên nhân:

I/ Khuyết điểm :

- BCH Đảng bộ Khối chưa nhạy bén, kịp thời trong việc nắm bắt các chủ trương, chính sách, thực hiện nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, giúp đỡ các doanh nghiệp trong việc sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước.

- Một số ít đ/c ủy viên BCH chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong việc tham gia sinh hoạt cấp ủy; đóng góp, xây dựng nghị quyết, có đồng chí vắng họp BCH Đảng bộ Khối nhiều kỳ liền.

- Một số đ/c ủy viên BCH được phân công phụ trách từng lĩnh vực, ngành chưa sâu sát cơ sở để kiểm tra, hướng dẫn còn để xảy ra sai phạm, thậm chí có đồng chí vi phạm phải xử lý kỷ luật, gây ảnh hưởng đến kết quả lãnh đạo của Ban Chấp hành.

- Việc triển khai học tập nghị quyết chỉ đến cán bộ, đảng viên và quần chúng cốt cán, chưa phổ biến rộng rãi đến công nhân lao động.

- Công tác xây dựng tổ chức Đảng và đoàn thể công đoàn trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp tư nhân đạt được kết quả khả quan. Song việc thành lập tổ chức đoàn thanh niên trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh còn nhiều hạn chế. Công tác phát triển đảng viên ở những doanh nghiệp chưa có tổ chức cơ sở đảng chưa đạt yêu cầu.

II/ Nguyên nhân khuyết điểm:

Những mặt tồn tại, khuyết điểm nêu trên là do một số ít đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm cá nhân được phân công, thiếu sự phối kết hợp trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, chưa xác định rõ nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong từng thời gian để cùng tập thể ban chấp hành đề ra giải pháp phù hợp tổ chức thực hiện. Chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát kịp thời tổ chức đảng trong việc thực hiện đầy đủ 5 nhiệm vụ theo quy định.

C/ Phương hướng khắc phục:

- Bám sát định hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đại hội Đảng toàn quốc (khoá XI), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh (khoá IX) và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối (khoá III) để xây dựng kế hoạch, đề ra nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo đảng viên, cán bộ công nhân viên phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

- Từng đồng chí ủy viên Ban chấp hành nêu cao trách nhiệm theo chức trách nhiệm vụ được giao, phối kết hợp chặt chẽ với các cấp ủy Đảng được phân công theo dõi, thường xuyên sâu sát cơ sở nắm bắt kịp thời tình hình cụ thể, đề xuất biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả.

- Xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa, chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp (khóa III), nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đổi mới phong cách làm việc, hướng về cơ sở, cùng cơ sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện; chỉ đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng xây dựng quy chế làm việc theo các loại hình TCCS đảng.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp, đổi mới nội dung, phương pháp kiểm tra, giám sát, gắn việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát với việc thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

 Video đại hội Đảng bộ

 Audio đại hội Đảng bộ Tỉnh

Phóng sự ảnh

Xem tất cả hình >>
CÁC KÌ ĐẠI HỘI