Đăng nhập
Đảng bộ khối dân chính Đảng
Nhân sự đại hội
Tin tức
Tư liệu Đại hội
Đảng bộ cấp trên cơ sở
Ý kiến đóng góp
Liên hệ
Bật chế độ truy cập dễ dàng hơn Bỏ qua nội dung chính

Đảng bộ khối dân chính Đảng

Nghị quyết Đại hội Chi bộ Cục Thi hành án Dân sự nhiệm kỳ II (2010 - 2015). 

Nghị quyết Đại hội Chi bộ Cục Thi hành án Dân sự nhiệm kỳ II (2010 - 2015).

Đại hội Chi bộ Cục Thi hành án dân sự Tỉnh lần thứ II nhiệm kỳ (2010-2015) được khai mạc vào lúc 14 giờ ngày 11 tháng 5 năm 2010.

Tại Đại hội có mặt 16 Đảng viên trên tổng số 16 Đảng viên của Chi bộ được triệu tập (trong đó có: 14 Đảng viên chính thức, 02 Đảng viên dự bị).

Đại hội đã nghe Chủ tịch Đại hội trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ I (2006-2010), phương hướng nhiệm kỳ II (2010-2015), báo cáo kiểm điểm của Ban Chi ủy và bầu cử Ban Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ II (2010-2015) gồm 05 đồng chí .

Đại hội đã được nghe đồng chí: Lê Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy Khối dự và phát biểu chỉ đạo.

Đại hội Chi bộ Cục Thi hành án dân sự lần thứ II nhiệm kỳ (2010-2015):

QUYẾT NGHỊ

MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ II (2010-2015)

Để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đảng các cấp, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự đề ra những mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ II (2010-2015) như sau:

I/. Định hướng cơ bản:

Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng theo tinh thần Nghị quyết TW 6 (2) khóa VIII; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, xây dựng Chi bộ đoàn kết thống nhất “trong sạch vững mạnh” nhằm lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

II/. Các mục tiêu chủ yếu:

1.    Phấn đấu hàng năm Chi bộ được công nhận “trong sạch, vững mạnh”

2.  Hàng năm có 100% Đảng viên được công nhận “Đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ (trong đó có 90% trở lên Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ) không có Đảng viên vi phạm tư cách, bị xử lý kỷ luật.

3.  Phấn đấu giải quyết thi hành án xong đạt trên 84% đối với án có điều kiện về việc và trên 63% về giá trị.

4.  Trong nhiệm kỳ II (2010-2015), Chi bộ kết nạp hàng năm Đảng viên mới từ 8% trở lên so với số lượng đảng viên cuối năm; thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục các đối tượng trung kiên, chú trọng phát triển đảng ở lực lượng đoàn viên.

5.  Kiểm tra 100% đảng viên thực hiện nhiệm vụ của đảng viên.

6.    100% đảng viên, cán bộ, công chức tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết của tổ chức Đảng cấp trên cũng như các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo.

7.  Các tổ chức đoàn thể của cơ quan phải đảm bảo đoàn viên, hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên đạt 90% trở lên. Hàng năm được tổ chức cấp trên công nhận “vững mạnh”.

III/. Những nhiệm vụ chủ yếu:

1. Tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được trong thời gian qua, thường xuyên tranh thủ sự chỉ đạo, hướng dẫn của Cấp ủy, Ban chỉ đạo thi hành án dân sự Tỉnh, Bộ Tư pháp trong giải quyết thi hành án; củng cố kiện toàn các cơ quan Thi hành án dân sự cấp huyện, phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn có liên quan, các tổ chức chính trị-xã hội nhằm thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức, giải quyết thi hành án. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong hoạt động thu chi thi hành án, tài chính kế toán thi hành án.

2. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giúp đỡ, hướng dẫn, chỉ đạo trong công tác giải quyết thi hành án của các cơ quan Thi hành án dân sự cấp huyện. Tham gia tích cực phong trào thi đua hàng năm do cấp trên phát động và quyết tâm đạt các thành tích thi đua đã đăng ký.

3. Tổ chức, thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Không ngừng học tập nhằm nâng cao nhận thức lý luận chủ nghĩa Mac-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối đổi mới của Đảng, cùng với toàn Đảng toàn dân đưa nước ta vững bước vào thời kỳ công nghiệp hóa-hiện đại hóa, thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” .

Tăng cường giáo dục và rèn luyện cho đội ngũ cán bộ Đảng viên giữ vững phẩm chất Chính trị, có lối sống lành mạnh, cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, chống các biểu hiện tiêu cực, bảo thủ, cục bộ, bè phái, tham nhũng.

4. Tham mưu đề xuất ý kiến kịp thời để lãnh đạo cấp trên xem xét, quyết định đối với các vấn đề về tổ chức và cán bộ thuộc thẩm quyền của cấp trên trong việc: quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, khen thưởng, cách chức, kỷ luật, giải quyết các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức theo quy định. Có kế hoạch phân công, cử cán bộ Đảng viên tham gia học tập các lớp về: chuyên môn, chính trị, ngoại ngữ, tin học … nhằm đáp ứng với nhu cầu tình hình nhiệm vụ.

5. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức Đoàn thể trong cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo các đoàn thể thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào do tổ chức Đoàn thể cấp trên phát động, tạo được phong trào hành động Cách mạng cụ thể, góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng. Lãnh đạo các đoàn thể tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng chính quyền.

6. Kịp thời triển khai, quán triệt các Chỉ thị, nghị quyết của tổ chức đảng cấp trên đến từng cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Thường xuyên nghiêm túc thực hiện cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) thông qua các kỳ sinh hoạt Chi bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảng trong Chi bộ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng thẻ Đảng viên; kiểm tra việc thực hiện Quy định những điều Đảng viên không được làm; việc thu, nộp Đảng phí theo quy định.

Đại hội Chi bộ Cục Thi hành án dân sự Tỉnh nhiệm kỳ II (2010-2015) kêu gọi toàn thể Đảng viên, cán bộ-công chức đơn vị đoàn kết thống nhất, quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra.

 • Báo cáo kiểm điểm của Ban Chi ủy Chi bộ Cục Thi hành án dân sự nhiệm kỳ I (2006 - 2010). - 30/07/2010
 • Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ I và phương hướng nhiệm vụ chi bộ nhiệm kỳ II (2010 - 2015). - 30/07/2010
 • Phần thứ hai: Phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ II (2010 - 2015). - 30/07/2010
 • Phần thứ nhất: Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ I (2006 - 2010). - 30/07/2010
 • Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ giữa nhiệm kỳ 2008 - 2013 tiến tới Đại hội Đảng bộ khối Dân Chính Đảng lần thứ VII. - 27/07/2010
 • Nghị quyết đại hội đảng viên Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai giữa nhiệm kỳ XIV (năm 2008 - 2013). - 27/07/2010
 • Bản kiểm điểm Ban chấp hành Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ giữa nhiệm kỳ XIV. - 27/07/2010
 • Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ XIV, giai đoạn 2008-2010. Bổ sung phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2010-2013. - 27/07/2010
 • Đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên - 27/07/2010
 • Phần thứ hai: Bổ sung phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2010 - 2013 - 26/07/2010
 •  Video đại hội Đảng bộ

   Audio đại hội Đảng bộ Tỉnh

  Phóng sự ảnh

  Xem tất cả hình >>
  CÁC KÌ ĐẠI HỘI