Đăng nhập
Đảng bộ khối dân chính Đảng
Nhân sự đại hội
Tin tức
Tư liệu Đại hội
Đảng bộ cấp trên cơ sở
Ý kiến đóng góp
Liên hệ
Bật chế độ truy cập dễ dàng hơn Bỏ qua nội dung chính

Đảng bộ khối dân chính Đảng

Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ I và phương hướng nhiệm vụ chi bộ nhiệm kỳ II (2010 - 2015). 

Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ I và phương hướng nhiệm vụ chi bộ nhiệm kỳ II (2010 - 2015).

Đặc điểm tình hình:

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự Tỉnh Đồng Nai là tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Dân Chính Đảng, hoạt động theo quy định số: 98-QĐ/TW ngày 22/03/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Chi bộ gồm có: 16 Đảng viên, gồm 14 Đảng viên chính thức và 02 Đảng viên dự bị được tổ chức thành 02 tổ Đảng. Cấp ủy được bầu gồm: 03 đồng chí. Số cán bộ, công chức trong đơn vị là: 21, biên chế công chức ngành trong nhiệm kỳ là: 153/165 biên chế được giao

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ I (2006-2010), hoạt động của Chi bộ cơ quan Thi hành án dân sự Tỉnh Đồng Nai có những thuận lợi, khó khăn cơ bản sau:

* Về thuận lợi:

- Tình hình kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và của Tỉnh Đồng Nai nói riêng tăng trưởng cao đạt được nhiều thành tựu, kết quả quan trọng, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân và công chức từng bước được nâng lên. Các Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng tòan quốc lần X, Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần VIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Dân Chính Đảng lần VI đã đi vào cuộc sống. Các cơ quan Nhà nước kịp thời thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng và tổ chức thực hiện thuận lợi cho họat động quản lý Nhà nước, quản lý xã hội, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển đúng hướng, giữ vững an ninh Chính trị-trật tự an tòan xã hội. Những thành tựu trên đã tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên cơ quan Thi hành án Tỉnh vào sự lãnh đạo của Đảng, con đường đi lên CNXH mà Đảng, Bác Hồ và dân tộc đã lựa chọn.

- Được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh, Bộ Tư pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời thực hiện các nhiệm vụ Chính trị trọng tâm của ngành.

- Đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được tăng cường về phẩm chất đạo đức và năng lực công tác. Công tác tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ từng bước được kiện tòan, tạo nên thế và lực mới nhằm hòan thành nhiệm vụ của cơ quan.

- Hệ thống văn bản Pháp luật ngày càng được hòan thiện.

* Về khó khăn:

- Đời sống của cán bộ, Đảng viên tuy từng bước được nâng lên nhưng nhìn chung còn nhiều khó khăn do giá cả thị trường tăng cao.

- Công tác tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ tuy từng bước được củng cố, tăng cường nhưng công việc còn quá tải do số lượng án mỗi năm thụ lý đều tăng cao.

Với những thuận lợi, khó khăn như trên nhưng với tinh thần trách nhiệm, toàn thể đảng viên Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã quyết tâm thực hiện hòan thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra.

 • Phần thứ hai: Phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ II (2010 - 2015). - 30/07/2010
 • Phần thứ nhất: Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ I (2006 - 2010). - 30/07/2010
 • Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ giữa nhiệm kỳ 2008 - 2013 tiến tới Đại hội Đảng bộ khối Dân Chính Đảng lần thứ VII. - 27/07/2010
 • Nghị quyết đại hội đảng viên Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai giữa nhiệm kỳ XIV (năm 2008 - 2013). - 27/07/2010
 • Bản kiểm điểm Ban chấp hành Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ giữa nhiệm kỳ XIV. - 27/07/2010
 • Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ XIV, giai đoạn 2008-2010. Bổ sung phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2010-2013. - 27/07/2010
 • Đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên - 27/07/2010
 • Phần thứ hai: Bổ sung phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2010 - 2013 - 26/07/2010
 • Phần thứ nhất: Kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ XIV, giai đoạn 2008 - 2010. - 26/07/2010
 • Thư ký Đại hội - 21/07/2010
 •  Video đại hội Đảng bộ

   Audio đại hội Đảng bộ Tỉnh

  Phóng sự ảnh

  Xem tất cả hình >>
  CÁC KÌ ĐẠI HỘI