Đăng nhập
Đảng bộ khối dân chính Đảng
Nhân sự đại hội
Tin tức
Tư liệu Đại hội
Đảng bộ cấp trên cơ sở
Ý kiến đóng góp
Liên hệ
Bật chế độ truy cập dễ dàng hơn Bỏ qua nội dung chính

Đảng bộ khối dân chính Đảng

Bản kiểm điểm của Đảng ủy nhiệm kỳ V (2006 - 2010). 

Bản kiểm điểm của Đảng ủy nhiệm kỳ V (2006 - 2010).

Tại Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ V, được sự tín nhiệm của đảng viên trong toàn Đảng bộ, chúng tôi 07 đ/c được bầu vào BCH Đảng bộ nhiệm kỳ V (gọi tắt là Đảng ủy). Đến năm 2007 một đồng chí đảng ủy viên nghỉ hưu theo chế độ. Do vậy, từ năm 2007 đến hết nhiệm kỳ Đảng ủy chỉ còn 06 đồng chí.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ đã được Đại hội giao phó, quá trình hoạt động của Đảng bộ từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy Trường Chính Trị xin nghiêm túc tự kiểm điểm trước đại hội Đảng bộ trường và Đảng ủy khối Dân chính Đảng Đồng Nai về những ưu, khuyết điểm như sau:

1- Về ưu điểm:

- Tập thể Đảng ủy luôn giữ vững lập trường tư tưởng, quan điểm của giai cấp công nhân, luôn có sự thống nhất cao về quan điểm, tư tưởng và đường lối đổi mới của Đảng.

- Trong quá trình tổ chức thực hiện, Đảng ủy luôn bám sát Điều lệ Đảng, Quy định 97 QĐ/TW, các Nghị quyết, Chỉ thị của TW, của Tỉnh ủy và Đảng ủy khối DCĐ. Trên cơ sở đó, bám sát nhiệm vụ chính trị, nghiệp vụ chuyên môn để chủ động phối hợp với ban giám hiệu đưa ra kế hoạch tháng, quý, 6 tháng, năm và lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt, có hiệu quả nhiệm vụ chính trị Tỉnh ủy-UBND tỉnh giao.

- Đảng ủy đã thực hiện tốt phần trách nhiệm của mình về công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền, đồng thời phối hợp với lãnh đạo trường thực hiện đầy đủ và đúng quy trình những mặt công tác cán bộ thuộc cấp trên quản lý.

- Đảng ủy đã quan tâm lãnh đạo các tổ chức đoàn thể theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, đó là: các tổ chức đoàn thể không mạnh thì không thể nói Đảng bộ “Trong sạch vững mạnh”. Vì vậy trong nhiệm kỳ này đã phân công 01 đ/c đảng ủy viên phụ trách công tác lãnh đạo, chỉ đạo khối đoàn thể, 01 đ/c đảng ủy viên trực tiếp làm Chủ tịch công đoàn. Đây là một thuận lợi cơ bản tác động không nhỏ đến kết quả hoạt động phong trào của các tổ chức đoàn thể đã đạt được trong thời gian qua.

- Đảng ủy luôn giữ vững đoàn kết, thống nhất trên cơ sở các nguyên tắc của Đảng. Trong sinh hoạt Đảng ủy đã thể hiện được tính dân chủ trong bàn bạc thảo luận và ra Nghị quyết. Khi đã có nghị quyết thì tổ chức thực hiện đảm bảo tuân thủ tốt nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

- Đảng ủy thường xuyên, quan tâm lãnh đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời và tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ, đảng viên, CCVC trong đơn vị. Thực hiện nghiêm và tốt các nguyên tắc, thủ tục trong quản lý thu, chi tài chính, đảm bảo tính công khai, dân chủ trong đơn vị.

- Công tác kiểm tra, giám sát và quản lý đảng viên đã được Đảng ủy quan tâm nhiều hơn, qua đó lãnh đạo thực hiện tốt mối đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và cơ quan.

- Thực hiện tốt chế độ làm việc với các tổ chức đoàn thể theo đúng quy định 97 của Ban chấp hành TW Đảng. Từ đó đã nắm bắt, xử lý kịp thời và tốt các vấn đề phát sinh của các tổ chức đó trong quá trình hoạt động.

- Lãnh đạo thực hiện tốt các bước của cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Mối liên hệ giữa cấp ủy và chính quyền, giữa Bí thư và Thủ trưởng đơn vị thực hiện nghiêm theo đúng quy định 97 của Ban chấp hành TW Đảng và ngày càng đi vào hiệu quả hơn.

2- Về tồn tại và hạn chế.

Bên cạnh những ưu điểm trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng ủy cũng bộc lộ một số tồn tại, hạn chế sau:

- Trong lãnh đạo thực hiện công tác chính trị, tư tưởng thời gian qua tuy đã có quan tâm nhiều trong việc nắm bắt, xử lý các vướng mắc trong tư tưởng của cán bộ, công chức, viên chức, trên cơ sở phát huy sự đóng góp xây dựng của Đảng viên, các tổ chức đoàn thể trong đơn vị, song hiệu quả vẫn còn thấp, chưa có những giải pháp hữu hiệu, thiết thực.

- Công tác phát triển Đảng tuy đã có quan tâm nhiều, hàng năm đều đạt chỉ tiêu đề ra, song nguồn để bồi dưỡng phát triển Đảng còn nhiều, nhưng việc lãnh đạo, chỉ đạo và đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực để đẩy mạnh công tác này đạt kết quả cao hơn vẫn còn nhiều hạn chế.

Trên đây là những mặt làm được cũng như những thiếu sót, hạn chế của Đảng ủy trong nhiệm kỳ qua. Đảng ủy Trường Chính Trị xin nghiêm túc kiểm điểm trước đại hội và tổ chức Đảng cấp trên.

Xin được sự đóng góp ý kiến xây dựng của các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ và tổ chức Đảng cấp trên.

 Video đại hội Đảng bộ

 Audio đại hội Đảng bộ Tỉnh

Phóng sự ảnh

Xem tất cả hình >>
CÁC KÌ ĐẠI HỘI