Đăng nhập
Đảng bộ Huyện Xuân Lộc
Nhân sự đại hội
Tin tức
Tư liệu Đại hội
Đảng bộ cấp trên cơ sở
Ý kiến đóng góp
Liên hệ
Bật chế độ truy cập dễ dàng hơn Bỏ qua nội dung chính

Đảng bộ Huyện Xuân Lộc

Báo cáo Kiểm điểm của BCH Đảng bộ huyện khoá IV, nhiệm kỳ 2005- 2010 

Báo cáo Kiểm điểm của BCH Đảng bộ huyện khoá IV, nhiệm kỳ 2005- 2010

Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2005-2010 đã bầu Ban Chấp hành gồm 32 đ/c, (BTV Huyện ủy 10 đ/c), đến tháng 4/2006 Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định bổ sung 01 đ/c vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Ban Thường vụ Huyện ủy. Đến tháng 01/2008 tỉnh điều động 01 đ/c UV BCH Đảng bộ về nhận nhiệm vụ tại tỉnh; năm 2008 Ban TVTU quyết định cho 01 đ/c thôi giữ chức vụ UV BCH Đảng bộ huyện (Phó Bí thư HU); năm 2009, 01 UV BCH Đảng bộ huyện nghỉ hưu; tiến hành bầu bổ sung và được BTV Tỉnh ủy phê chuẩn kết quả bầu bổ sung 02 đ/c vào BCH; 01 đ/c vào BTVHU; 01 đ/c giữ chức danh Phó bí thư Huyện ủy. Đến nay BCH Đảng bộ huyện có 32 đ/c và Ban TVHU có 11 đ/c.

Thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 04/8/2009 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 129-KH/TU ngày 07/10/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng” và căn cứ vào Quy chế làm việc, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa IV xin kiểm điểm trước Đại hội về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2005-2010 như sau:

I- NHỮNG ƯU ĐIỂM:

Quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội IV Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2005-2010, trong bối cảnh có nhiều khó khăn từ sự suy giảm kinh tế thế giới; tình hình giá cả một số vật tư, hàng hóa phục vụ sản xuất và tiêu dùng liên tục biến động; thời tiết, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi diễn biến thất thường đã có những tác động tiêu cực đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân. Mặt khác, trong nhiệm kỳ nhân sự BCH, Ban TVHU có những biến động, nhưng BCH luôn giữ gìn sự đoàn kết thống nhất, có nhiều nỗ lực, thể hiện sự quyết tâm cao, tích cực, chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt và  tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng (khoá X); Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV và các nghị quyết tiếp theo của Tỉnh ủy, Huyện ủy, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

1- Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng chính quyền.

Lĩnh vực kinh tế tiếp tục ổn định và phát triển toàn diện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực đúng hướng; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội IV đề ra.

- Trên lĩnh vực nông nghiệp được xác định là ngành kinh tế chính và là huyện điểm của tỉnh về thực hiện phát triển nông nghiệp, nông thôn, vì vậy BCH Đảng bộ huyện luôn thể hiện sự quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thông qua việc ban hành các nghị quyết, kế hoạch với các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đồng bộ, có bước đột phá, sáng tạo trong xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cơ cấu mùa vụ; các giải pháp về khai thác nguồn nước, thủy lợi; điều chỉnh các tiểu vùng sản xuất; phát triển các vùng sản xuất chuyên canh; triển khai nhân rộng mô hình CLB và Liên hiệp CLB năng suất cao, mô hình làm nấm rơm, nấm mèo; thực hiện liên kết “4 nhà”; chủ động phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; xây dựng và triển khai thực hiện 11 Chương trình về phát triển nông nghiệp, nông thôn; quy hoạch, phát triển vùng chăn nuôi; phát triển các dịch vụ kinh doanh phục vụ nông nghiệp; làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng và trồng rừng; đẩy mạnh phong trào thi đua nông dân sản xuất giỏi...

Những kết quả đó đã góp phần hình thành nhiều vùng sản xuất lớn, góp phần nâng cao năng suất các loại cây trồng chủ lực, nâng cao tỷ trọng chăn nuôi, tạo động lực cho nông nghiệp phát triển toàn diện và hiệu quả cao, với khối lượng hàng hoá nông sản phẩm phục vụ cho yêu cầu tiêu dùng và xuất khẩu ngày càng tăng. Giá trị sản xuất bình quân trên 01 ha đất canh tác đạt 50,2 triệu đồng/ha, trong đó nhiều vùng có giá trị sản xuất từ 100 triệu đến 250 triệu/ha/năm. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 6,02% năm; chăn nuôi tiếp tục phát triển theo hướng trang trại, chiếm tỷ trọng 43,3% trong giá trị ngành nông nghiệp đã góp phần nâng cao đời sống của nhân dân; GDP bình quân đầu người đến năm 2010 đạt 18,955 triệu đồng, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội IV.

- Lĩnh vực công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp; xây dựng cơ bản: phát triển theo hướng gắn với nông nghiệp và chiếm tỷ trọng ngày càng tăng trong cơ cấu kinh tế. Giá trị sản xuất CN-TTCN tăng bình quân 37,03%. Các cơ sở sơ chế, chế biến nông sản phẩm quy mô vừa và nhỏ gắn với vùng nguyên liệu sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả. Các ngành cơ khí nhỏ, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến lương thực thực phẩm, kỹ nghệ sắt... giữ được nhịp độ phát triển khá. Khu công nghiệp tập trung của huyện đi vào hoạt động, bước đầu giải quyết việc làm cho trên 7.000 lao động. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong nhiệm kỳ qua đạt trên 2.500 tỷ đồng, tăng gần 3,04 lần so nhiệm kỳ 2001-2005, cơ cấu đầu tư được bố trí hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội và quy hoạch ngành, trong đó ưu tiên các công trình phục vụ nông nghiệp, nông thôn, phát triển giáo dục và đào tạo, y tế; nhiều công trình quan trọng phục vụ cho sản xuất và đời sống khác như điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất; bưu chính viễn thông; nước sạch phục vụ cho sinh hoạt tiếp tục được đầu tư phát triển, đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn và bộ mặt thị trấn.

- Thương mại dịch vụ có chuyển biến đáng kể, đạt giá trị tăng bình quân 24,64%/năm (vượt chỉ tiêu NQ). Một số chợ ở các xã được xây dựng bằng nguồn vốn của hộ tiểu thương đóng góp; quy hoạch bổ sung các điểm kinh doanh xăng dầu trên địa bàn. Hoạt động của các ngành dịch vụ vận tải, vệ sinh môi trường…khá tích cực đáp ứng yêu cầu sinh hoạt và sản xuất. Công tác kiểm tra, kiểm soát được chú trọng làm lành mạnh hoá thị trường.

- Thu ngân sách hàng năm vượt chỉ tiêu kế hoạch và vượt mức phấn đấu.

Lĩnh vực văn hoá xã hội có nhiều tiến bộ, các chỉ tiêu trên lĩnh vực văn hóa thông tin, thể dục, thể thao, bưu chính, viễn thông đạt và vượt so với Nghị quyết, tác động tích cực đến quá trình phát triển sự nghiệp KT - XH trên địa bàn huyện. 

 Hệ thống trường lớp được tăng cường, xây dựng mới theo hướng kiên cố, hiện đại hóa, phục vụ tốt việc dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện đạt mục tiêu về phổ cập trung học phổ thông, có 50% số trường đạt chuẩn quốc gia. Hoạt động văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao có nhiều khởi sắc góp phần động viên, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Công tác chăm sóc sức khoẻ có tiến bộ ở cả hai mặt phòng bệnh và chữa bệnh, thực hiện xã hội hóa các thiết bị y tế, các chương trình y tế quốc gia, công tác KHHGĐ đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được chú trọng (bình quân hàng năm giải quyết việc làm cho 8.200 lao động). Công tác chăm lo các đối tượng chính sách được quan tâm, các hoạt động từ thiện, nhân đạo được sự hưởng ứng của toàn xã hội. Việc thực hiện lồng ghép các chương trình, các nguồn vốn để giải quyết việc làm, thực hiện chính sách dân tộc đạt được kết quả phấn khởi; giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn mới) xuống còn 2,44%; xây dựng 1.466 căn nhà tình thương... Phong trào xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được phát huy, có trên 93% hộ gia đình, trên 95% khu, ấp được công nhận gia đình văn hóa và  khu, ấp văn hóa.

 Lĩnh vực an ninh, quốc phòng được BCH Đảng bộ huyện quan tâm lãnh đạo, gắn phát triển kinh tế với nhiệm vụ tăng cường quốc phòng - an ninh.

Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ hai nhiệm vụ chiến lược, nâng cao cảnh giác đối với âm mưu “diễn biến hoà bình” và “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng công an, quân sự từ huyện đến cơ sở ngày càng vững mạnh. Công tác tổ chức diễn tập cho các xã, thị trấn, diễn tập phòng thủ cấp huyện đạt kết quả tốt. Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các kế hoạch phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bám sát địa bàn, nắm tình hình, kịp thời phát hiện và giải quyết có hiệu quả các vụ phát sinh phức tạp trên địa bàn. Công tác giao quân hàng năm đạt chỉ tiêu trên giao. Các vụ liên quan đến vấn đề dân tộc, vấn đề tôn giáo, vấn đề tranh chấp đất đai, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được chỉ đạo giải quyết đúng pháp luật. Những kết quả trên đã góp phần giữ vững ổn định về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

 Công tác lãnh đạo xây dựng hệ thống chính quyền không ngừng được kiện toàn và tăng cường.

Hoạt động Hội đồng nhân dân tiếp tục được đổi mới; vai trò và hiệu lực quản lý Nhà nước từ huyện đến cơ sở được phát huy trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ và điều hành giải quyết công việc theo quy định pháp luật, đặc biệt trên các lĩnh vực chỉ đạo phát triển sản xuất, thu ngân sách, lĩnh vực văn hoá - xã hội, công tác dân tộc, tôn giáo; công tác cải cách các thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông có chuyển biến tích cực. Thực hiện thí điểm rút ngắn được 1/3 thời gian giải quyết cho 58 thủ tục hành chính (trong đó thực hiện tại xã 15 thủ tục, còn lại thực hiện tại huyện). Công tác củng cố, kiện toàn, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức về chính trị và chuyên môn từ huyện đến xã, thị trấn được quan tâm, đa số đội ngũ cán bộ, công chức có chuyển biến vươn lên, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt chức trách được giao. Kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở có tiến bộ, phát huy được quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia giải quyết những vấn đề tại địa phương và tham gia đóng góp xây dựng chính quyền. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được chú trọng, những vụ việc tham nhũng, tiêu cực xảy ra liên quan đến đảng viên, cán bộ, trách nhiệm của người đứng đầu đều được chỉ đạo xử lý nghiêm minh .  

2- Về lãnh đạo công tác vận động quần chúng

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt tổ chức thực hiện và sơ, tổng kết kịp thời việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về công tác vận động nhân dân; đồng thời cụ thể hóa Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện toàn khóa và hàng năm, Ban TVHU chủ động ban hành các văn bản, đề án chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xây dựng các chương trình hoạt động tập trung vào các nhiệm vụ như: thực hiện phong trào giúp nhau phát triển kinh tế; khuyến nông, khuyến nuôi; bảo vệ an ninh Tổ quốc; đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hoá, xây dựng nhà tình thương; củng cố, kiện toàn tổ chức đoàn, hội; công tác tập hợp quần chúng; giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng kết nạp; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, hướng về cơ sở, nhất là địa bàn khu ấp.

Trên cơ sở đó khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được phát huy; công tác tôn giáo, công tác dân tộc; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đạt dược nhiều kết quả tiến bộ. Qua phong trào trong nhiệm kỳ qua đã tập hợp trên 79% quần chúng trong độ tuổi vào các tổ chức đoàn, hội; chất lượng hoạt động của lực lượng đoàn viên, hội viên, hoạt động của hệ thống dân vận, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ( hiện có trên 40% đoàn viên, hội viên nòng cốt; hàng năm có trên 90% Đoàn, Hội cơ sở đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, không có yếu kém), những kết quả trên đã góp phần quan trọng vào việc tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện.

3- Về lãnh đạo công tác xây dựng Đảng

Luôn được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy xác định đây là nhiệm vụ then chốt, quan tâm lãnh đạo trên cả 03 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các TCCS Đảng và của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

- Về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đã có những đổi mới về hình thức, nội dung, phương thức trong việc triển khai, quán triệt Nghị quyết theo hướng nâng cao chất lượng, tỷ lệ đảng viên, quần chúng ngoài Đảng, tham gia học tập, quán triệt được nâng lên (đảng viên từ 98-99%; đoàn viên, hội viên trên từ 70-74%); Công tác tổng kết, sơ kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được chỉ đạo kịp thời, đạt yêu cầu, phục vụ tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy. Đặc biệt, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” luôn được BCH, BTV Huyện ủy quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, sau 03 năm triển khai thực hiện đã tạo được sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân. Ngày càng có nhiều tấm gương làm theo đạo đức Bác Hồ, tinh thần trách nhiệm, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên đã tự giác và thường xuyên hơn với những kết quả cụ thể trong việc khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có kết quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Đồng thời cuộc vận động, ngày càng có sự quan tâm tích cực hơn của các tầng lớp nhân dân, thể hiện sự hưởng ứng với nhiều phong trào thi đua yêu nước thiết thực. Có thể khẳng định Cuộc vận động đã đi vào thực chất và có sức lan tỏa, góp phần đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đã tạo sự chuyển biến tích cực trong tư tưởng, tình cảm và hành động của mỗi cấp ủy, cơ quan, đơn vị, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đối với Cuộc vận động. 03 năm qua toàn Đảng bộ huyện có 617 tập thể và cá nhân điển hình được biểu dương vì đã có những thành tích trong “làm theo”; đồng thời thông qua cuộc vận động, các tổ chức, đảng viên, cán bộ và nhân dân đã tích cực tham gia huy động nguồn lực xây dựng được 429 căn nhà tình thương, đóng góp trên 2 tỷ đồng từ các mô hình “nuôi heo đất”, “hũ gạo tình thương”, “quỹ tiết kiệm”, “nồi cháo tình thương”... để chăm lo cho hộ gia đình chính sách, xã hội.

- Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết TW 6 (khóa X) được quan tâm chỉ đạo, đã có những chuyển biến tích cực trong việc khắc phục những tồn tại ở các tổ chức cơ sở Đảng và các chi bộ trực thuộc về: nâng cao chất lượng sinh hoạt chi ủy, chi bộ theo Chỉ thị số 10- CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn 05- HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương; công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới; nâng cao năng lực và trách nhiệm của  cấp ủy của các tổ chức cơ sở Đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; về nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở khu, ấp… Nhìn chung các tổ chức cơ sở đảng đã phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở; chất lượng TCCS đảng đạt TSVM hàng năm có tăng lên (từ 84,21% năm 2005 tăng lên 89,8% năm 2009), không có TCCS Đảng yếu kém; chất lượng đảng viên qua phân loại hàng năm có tiến bộ, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ năm sau cao hơn năm trước (tăng từ 82,21% năm 2005 lên 91,68% năm 2009). Công tác phát triển đảng viên mới từ đầu nhiệm kỳ đến nay phát triển được 1.097 đảng viên mới, đạt tỷ lệ bình quân hàng năm 11,52%, tỷ lệ đảng viên mới kết nạp là đoàn viên có 61,44%, số có trình độ THPT trở lên ngày càng tăng, góp phần thay đổi cơ cấu và chất lượng đội ngũ đảng viên theo hướng tích cực.

Công tác cán bộ luôn được BCH Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy chú trọng chỉ đạo bảo đảm theo đúng quy định của Đảng. Trong nhiệm kỳ qua đã tiến hành luân chuyển, điều động 8 đ/c lãnh đạo các phòng, ban về đảm nhận các chức vụ chủ chốt ở các xã, thị trấn; điều động bổ nhiệm một số chức danh trưởng, phó các phòng, ban thuộc UBND huyện. Nhìn chung đa số cán bộ được điều động, bổ nhiệm đều phát huy tác dụng tốt trong công tác.

Công tác đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý được tiến hành nghiêm túc theo hướng mở rộng dân chủ, khách quan. BCH Đảng bộ huyện đã xây dựng xong quy hoạch cán bộ của huyện nhiệm kỳ 2010-2015; chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, các Ban xây dựng Đảng, VPHU, Trung tâm BDCT, MTTQ và các đoàn thể huyện quy hoạch xong nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý, hàng năm Ban TVHU đều soát xét bổ sung quy hoạch bước A1 của cấp huyện và của các chi, đảng bộ cơ sở giai đoạn 2005-2010, 2010-2015; đồng thời chỉ đạo việc gắn công tác quy hoạch cán bộ với công tác đào tạo, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, gần 05 năm qua đã cử 1.482 cán bộ, đảng viên theo học các lớp đại học, cao đẳng, trung cấp, cao cấp, trung cấp chính trị do Tỉnh và Trung ương tổ chức; bồi dưỡng nghiệp vụ và lý luận chính trị sơ cấp tại Trung tâm BDCT huyện cho 15.025 lượt cán bộ. Đa số cán bộ sau khi được học tập cơ bản phát huy tốt, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Công tác kiểm tra, giám sát luôn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện theo chương trình kiểm tra, giám sát, có tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn có vấn đề phức tạp, có đơn thư khiếu nại, tố cáo, xử lý đúng nguyên tắc, điều lệ Đảng quy định đối với những trường hợp cán bộ đảng viên vi phạm kỷ luật. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã có tác dụng giáo dục, phòng ngừa và góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ luôn được Ban Thường vụ Huyện ủy chú trọng. Đã triển khai Quy định số 57-QĐ/TW của Bộ Chính trị “Quy định một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ” đến cán bộ chủ chốt của huyện và đảng viên của các TCCS Đảng trong toàn Đảng bộ huyện góp phần phục vụ cho việc quy hoạch, đào tạo, bố trí, đề bạt cán bộ và công tác phát triển đảng viên mới làm trong sạch và nâng cao chất lượng chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của toàn Đảng bộ huyện.

4- Về đạo đức, lối sống

Trong nhiệm kỳ qua BCH Đảng bộ Huyện thường xuyên giáo dục nâng cao ý thức rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức và lối sống. Hầu hết các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy và cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” luôn có lối sống lành mạnh, giản dị, gắn bó với nhân dân, không vi phạm những điều đảng viên không được làm, thực hiện nghiêm Quy định số 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị, gương mẫu chấp hành nghĩa vụ công dân nơi cư trú, đồng thời kiên quyết chống tiêu cực, chống tham nhũng, lãng phí và những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, quan liêu xa rời quần chúng. Đồng thời có trách nhiệm trong việc giáo dục gia đình thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước ở địa phương

5. Về thực hiện quy chế làm việc và đổi mới phương thức lãnh đạo

- Về thực hiện quy chế làm việc: Sau Đại hội, BCH Đảng bộ huyện đã xây dựng quy chế làm việc của BCH Đảng bộ huyện khóa IV. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội IV Đảng bộ huyện và các Nghị quyết, Chỉ thị... của Trung ương và của Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ huyện luôn bám sát quy chế đã đề ra, thực hiện đúng thẩm quyền của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy. Đa số các thành viên BCH đã phát huy được trí tuệ và trách nhiệm tham gia vào các hoạt động của BCH cũng như việc chỉ đạo cơ sở và đảm đương nhiệm vụ được phân công. Trong hoạt động của BCH luôn đảm bảo thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; giữ vững sự đoàn kết thống nhất; thể hiện vai trò hạt nhân lãnh đạo, là trung tâm đoàn kết trong toàn Đảng bộ.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội IV Đảng bộ huyện, BCH Đảng bộ huyện đã xây dựng chương trình toàn khóa, chương trình công tác hàng năm, các chương trình công tác trong 6 tháng, 3 tháng; Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng chương trình công tác hàng tháng, tuần và cụ thể hóa nghị quyết Đại hội IV Đảng bộ huyện thành các chỉ tiêu hàng năm, hàng quý với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Các hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đều được Ban TVHU chuẩn bị nghiêm túc, đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy được trí tuệ của tập thể Ban Chấp hành. Ban TVHU duy trì nề nếp chế độ sinh hoạt mỗi tháng 02 lần để giải quyết các công việc giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành; chủ động xây chương trình làm việc cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm; xây dựng các nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế- xã hội, trong đó có 02 Nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế- xã hội thị trấn Gia Ray, xã Xuân Thành và ban hành đề án xây dựng khu, ấp vững mạnh toàn diện. Đồng thời họp bàn giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, khó khăn ở cơ sở và tập trung phát triển nhanh đối với các địa bàn trọng điểm, địa bàn khó khăn hoặc địa bàn có đông đồng bào dân tộc, tôn giáo...

 - Phương thức lãnh đạo và lối làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy được đổi mới hướng về cơ sở, đi sâu, đi sát để kịp thời chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở. Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ đối với các Ban Đảng, HĐND, UBND huyện, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các chi, đảng bộ cơ sở được thể hiện thông qua việc duy trì nề nếp chế độ giao ban định kỳ giữa Thường trực Huyện ủy với các Ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; giao ban với MTTQ và các đoàn thể huyện; giao ban với khối Nội chính huyện; giao ban bốn bên (Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, MTTQ huyện); giao ban với Thường trực Đảng ủy xã, thị trấn để kiểm điểm tình hình công tác và chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm cho thời gian tới và tổ chức gặp gỡ, đối thoại với Đoàn thanh niên và hội viên nông dân. Định kỳ hoặc đột xuất tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng nhằm giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn, uốn nắn kịp thời các biểu hiện lệch lạc, thiếu sót, chỉ đạo bổ sung các giải pháp cụ thể. Sau mỗi lần làm việc, giao ban, Thường trực Huyện ủy đều ban hành thông báo kết luận và kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện thông báo kết luận của các cơ sở, cơ quan, đơn vị. Từ đó, đã thúc đẩy việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết năm của toàn Đảng bộ, đồng thời giúp cho sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ huyện được sâu sát, toàn diện và hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn tranh thủ sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh, các Ban xây dựng đảng, các sở, ngành của tỉnh, thông qua việc thực hiện nghiêm túc chế độ, thông tin, báo cáo, trao đổi, xin ý kiến những vấn đề liên quan đến địa phương, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

* Nguyên nhân ưu điểm

- Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo BCH Đảng bộ huyện, Ban TVHU luôn đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ và thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc; vận dụng sát hợp và sáng tạo vào tình hình thực tế của huyện, chủ động triển khai, thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước với cách làm sáng tạo, biết xác định khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, lĩnh vực trọng điểm, để tập trung lãnh đạo, nhằm tạo sự phát triển nhanh, nhân rộng các mô hình, cách làm hay, hiệu quả.

- Hầu hết các đồng chí Huyện ủy viên, nhất là các đồng chí trong Ban TVHU luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, có lối sống trong sạch, lành mạnh, gương mẫu, sâu sát với cơ sở, chú trọng đến hoạt động thực tiễn.

- Thường xuyên quan tâm công tác kiểm tra, giám sát nhằm giúp các chi, đảng ủy cơ sở tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ.

- Đa số các cấp ủy của tổ chức cơ sở đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã có nhiều nỗ lực trong tổ chức chỉ đạo, điều hành thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, biết dựa vào quần chúng để lãnh đạo khai thác tiềm năng về đất đai, lao động và các nguồn nội lực khác để xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế- xã hội và giải quyết những vấn đề bức xúc trong sản xuất và trong đời sống xã hội.

II- NHỮNG MẶT HẠN CHẾ

1- Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng nhưng mức độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn chưa đạt yêu cầu; kinh tế hợp tác, kinh tế trang trại nhìn chung hiệu quả chưa cao; các cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp còn hạn chế về quy mô; tiềm năng du lịch sinh thái chưa được đầu tư khai thác có hiệu quả; quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường chưa chặt chẽ.

- Về văn hoá - xã hội: chất lượng giáo dục có chuyển biến, nhưng chưa đều khắp, tình trạng thiếu phòng học ở bậc mầm non còn nhiều. Đội ngũ cán bộ chuyên môn và cơ sở vật chất ngành y tế tuy được đầu tư nhưng chưa đáp ứng yêu cầu. Phong trào xây dựng gia đình, khu, ấp văn hoá một số nơi chưa vững chắc; kết quả xây dựng các thiết chế văn hóa- thể thao ở cơ sở còn chậm, nội dung hoạt động của các Trung tâm văn hóa các xã còn yếu.

- Tình hình an ninh trật tự, tệ nạn xã hội có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp; hoạt động tôn giáo trái phép còn xảy ra. Công tác cải cách thủ tục hành chánh có chuyển biến, nhưng chưa đáp ứng yêu cầu, vẫn còn tình trạng gây phiên hà cho người dân; hiệu lực quản lý nhà nước ở một số xã còn hạn chế.

- Nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể còn có mặt chậm đổi mới so với yêu cầu nhiệm vụ. Công tác tuyên truyền, vận động chưa đi vào chiều sâu; hoạt động có lúc còn biểu hiện hành chính hóa, mang tính hình thức; chưa nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề bức xúc của nhân dân; chất lượng hoạt động nhất là ở các chi hội, chi đoàn khu, ấp nhìn chung còn hạn chế, chậm được củng cố; chất lượng đoàn viên, hội viên nòng cốt chưa đáp ứng yêu cầu; tỷ lệ cán bộ các đoàn thể là đảng viên ở chi hội, chi đoàn khu, ấp chưa đạt theo Nghị quyết đề ra.

- Công tác xây dựng Đảng về trách nhiệm của một số Đảng ủy, chi ủy thực hiện còn hạn chế như: Công tác quy hoạch; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên; nhận thức và khả năng vận dụng, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng để tổ chức triển khai thực hiện còn yếu; chất lượng sinh hoạt chi ủy, đảng ủy nhất là ở các chi bộ trực thuộc còn hạn chế; công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới chưa chủ động; một số cán bộ chủ chốt, cán bộ, công chức ở xã, thị trấn chưa đủ chuẩn về trình độ chính trị và chuyên môn; công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng nhìn chung còn hạn chế; còn tình trạng đảng viên thiếu tinh thần trách nhiệm và thiếu tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất đạo đức dẫn đến vi phạm kỷ luật Đảng.

2- Về thực hiện quy chế và phương thức lãnh đạo của BCH Đảng bộ huyện

Một số ít đồng chí Huyện ủy viên chưa tích cực tham gia ý kiến đóng góp, xây dựng Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện; chưa đề cao trách nhiệm đối với lĩnh vực hoặc địa bàn mà mình được phân công chỉ đạo, phụ trách, thể hiện ít đi cơ sở, chưa sâu sát, nắm vững tình hình địa bàn phụ trách hoặc lĩnh vực thuộc phạm vi lãnh đạo công tác chuyên môn để đề xuất, tham mưu giúp Ban TVHU, Thường trực Huyện ủy chỉ đạo kịp thời, dẫn đến kết quả lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở một số cơ quan, xã, thị trấn có mặt còn hạn chế.

* Nguyên nhân của khuyết điểm

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị chưa bám sát nghị quyết Đại hội IV Đảng bộ huyện để vận dụng và chưa quyết tâm cao, chưa dành nhiều thời gian, công sức để tập trung cho nhiệm vụ phát triển kinh tế, công tác vận động quần chúng, công tác xây dựng Đảng; chưa phát huy tốt nguồn nội lực nên kết quả đạt được trên các lĩnh vực tuy có chuyển biến, nhưng chưa tương xứng với tiềm năng của địa phương.

- Công tác quản lý, điều hành của một số cơ quan, chính quyền các cấp ở một số lĩnh vực chưa chặt chẽ, thiếu tính tích cực và chủ động trong thực hiện vai trò tham mưu, chưa nắm chắc tình hình và kịp thời đề xuất những khó khăn, vướng mắc để Huyện ủy tập trung lãnh đạo giải quyết, nên hiệu quả thực hiện nhiệm vụ ở một số lĩnh vực đạt thấp.

- Mốt số ít đồng chí cấp ủy viên trách nhiệm chưa cao, năng lực lãnh đạo có mặt còn hạn chế, thiếu sâu sát cơ sở. Công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghị quyết của Đảng, chưa được tăng cường đúng mức. Chế độ thông tin báo cáo ở một số tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị thực hiện chưa tốt.

Khuyết điểm, tồn tại trên trước hết thuộc về vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Ban Thường vụ Huyện ủy.

III- BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Từ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện rút ra những kinh nghiệm chủ yếu sau:

1- Phải luôn giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy và toàn Đảng bộ trên cơ sở đường lối, nghị quyết, điều lệ, quy định... của Đảng. Trong công tác lãnh đạo phải luôn giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, tuân thủ các nguyên tắc, quy định của Đảng, quy chế làm việc của BCH Đảng bộ huyện, phát huy dân chủ nội bộ, trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân phụ trách, người đứng đầu. Tổ chức quán triệt tốt và vận dụng nghị quyết, chỉ thị của Đảng vào tình hình thực tế của huyện với tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện.

2- Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ,  Ban Chấp hành, BTV Huyện ủy luôn phải bám vào mục tiêu, phương hướng chung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để tập trung sức chỉ đạo thực hiện; đồng thời luôn tuân thủ, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo thống nhất của tỉnh đối với huyện, phát huy tốt nội lực phát triển kinh tế, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nâng cao dân trí, bảo đảm an sinh xã hội, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

3- Không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy theo hướng sâu sát với cơ sở, với công việc để chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả, nhất là những vấn đề bức xúc, phát sinh từ thực tiễn. Thường xuyên quan tâm công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng để phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót; đồng thời phát huy các nhân tố tích cực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị.

4- Chú trọng công tác củng cố, kiện toàn nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và của hệ thống chính trị, trong đó đặc biệt quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị, nhất là đối với các cấp ủy viên, cán bộ diện cấp ủy quản lý, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới.

IV- PHƯƠNG HƯỚNG KHẮC PHỤC

1- Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, các cấp ủy của tổ chức cơ sở đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị với quyết tâm chính trị, nâng cao tính hiệu quả trong việc nâng cao năng lực cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết, với tinh thần chủ động, sáng tạo, cụ thể hóa thành các chương trình công tác, kế hoạch cụ thể, biện pháp thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra, theo hướng khắc phục những khuyết điểm, tồn tại trên từng lĩnh vực: kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị  trong nhiệm kỳ qua. Đảm bảo tốc độ tăng trưởng GDP; phát triển kinh tế gắn với đảm bảo môi trường; đẩy mạnh chuyển dịch kinh tế theo cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng ngành công nghiệp- xây dựng và dịch vụ; ưu tiên đầu tư, phát triển nông nghiệp theo chiều sâu; phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội theo hướng hiện đại; giữ vững an ninh- quốc phòng; đảm bảo thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, công tác giảm nghèo.

2- Tăng cường công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ TSVM, xây dựng Đảng ta “là đạo đức, là văn minh”. Tập trung cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân và tập trung hướng mạnh các hoạt động về cơ sở.

- Trước hết các cấp ủy đảng phải làm tốt công tác tư tưởng, tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chủ trương, pháp luật của Nhà nước; mỗi cán bộ, đảng viên trước hết là các đồng chí Huyện ủy viên, cấp ủy viên cơ sở đảng, các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phải ra sức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, luôn đề cao vai trò nêu gương của người cán bộ lãnh đạo trong thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh ” trong rèn luyện đạo đức, lối sống của bản thân và gia đình.

- Tập trung sức nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi, đảng bộ cơ sở, đặc biệt quan tâm chỉ đạo củng cố xây dựng hệ thống chính trị tại địa bàn các xã, thị trấn, khu, ấp trong sạch vững mạnh. Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; thực hiện nghiêm những nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình, phát huy dân chủ cơ sở, sự giám sát của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm.

- Chú trọng thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ, đảm bảo ổn định đội ngũ cán bộ về số lượng và chất lượng hoạt động; thực hiện chuẩn hóa cán bộ từ huyện đến cơ sở theo quy định, tăng cường công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới, chú ý trong công nhân, đội ngũ trí thức, nông dân sản xuất giỏi, đồng bào có đạo, dân tộc thiểu số, lực lượng vũ trang, cán bộ ở địa bàn khu, ấp... Tăng cường thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng đối với tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, kiên quyết xử lý nghiêm đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo chính xác kịp thời.

3- Tích cực đổi mới cải tiến lối làm việc và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành hoạt động theo quy chế làm việc của BCH Đảng bộ huyện, tuân thủ các nguyên tắc, quy định của Đảng, phát huy dân chủ nội bộ, trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân phụ trách. Từng thành viên trong BCH Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy phải luôn đề cao trách nhiệm trong tham gia lãnh đạo chung và nhiệm vụ phụ trách ngành và cơ sở, xây dựng phong cách làm việc khoa học, chủ động, sáng tạo, sâu sát với cơ sở, thực hiện nói đi đôi với làm, làm việc có hiệu quả; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo cho Ban TVHU việc thực hiện nhiệm vụ giám sát theo dõi, chỉ đạo các cơ sở, đơn vị mình phụ trách để Ban TVHU nắm chắc tình hình, chỉ đạo sâu sát, giúp cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trên đây là báo cáo kiểm điểm đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và phương hướng khắc phục trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ tới; BCH Đảng bộ huyện khoá IV nhiệm kỳ 2005- 2010 xin nghiêm túc kiểm điểm trước Đại hội.

 Video đại hội Đảng bộ

 Audio đại hội Đảng bộ Tỉnh

Phóng sự ảnh

Xem tất cả hình >>
CÁC KÌ ĐẠI HỘI