Đăng nhập
Đảng bộ Huyện Vĩnh Cửu
Nhân sự đại hội
Tin tức
Tư liệu Đại hội
Đảng bộ cấp trên cơ sở
Ý kiến đóng góp
Liên hệ
Bật chế độ truy cập dễ dàng hơn Bỏ qua nội dung chính

Đảng bộ Huyện Vĩnh Cửu

Bản Kiểm Điểm 

Bản Kiểm Điểm

BẢN KIỂM ĐIỂM

của ban chấp hành Đảng bộ xã Hiếu Liêm lần thứ nhất

nhiệm kỳ 2005-2010

 Qua 5 năm triển khai và tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội VIII Đảng bộ huyện và Nghị quyết Đảng bộ xã có những mặt thuận lợi, khó khăn, ưu khuyết điểm như sau:

            * Thuận lợi: Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của BTV Huyện uỷ và sự tận tình giúp đỡ về chuyên môn nghiệp vụ của các ban Đảng và các ngành chức năng của UBND huyện, sự đoàn kết nhất trí cao trong toàn Đảng bộ, trong thời gian qua BCH Đảng bộ xã Hiếu Liêm đã thực hiện thắng lợi một số nhiệm vụ chính trị tại địa phương mà trong báo cáo đã nêu.

            * Khó khăn: Tuy được thành lập xã từ tháng 7/2003, nhưng địa phương chưa được bàn giao đất cụ thể, do đó việc định hướng qui hoạch vùng sản xuất, chăn nuôi, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi nhằm phát triển kinh tế xã hội ở địa phương còn gặp nhiều khó khăn.

            Với thuận lợi, khó khăn nêu trên ,nay BCH Đảng bộ xã xin kiểm điểm trước Đại hội những ưu, khuyết điểm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua như sau:

I/ VỀ ƯU ĐIỂM:

1/ Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:

a/ BCH luôn giữ vững và tăng cường sự đoàn kết, nhất trí cao về nhận thức và hành động trong việc quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cấp trên và Nghị quyết, phương hướng về nhiệm vụ của Đảng bộ xã trong nhiệm kỳ:

- Trên cơ sở tiếp thu các Nghị quyết, chủ trương của Tỉnh ủy và Huyện ủy. BCH Đảng uỷ đã kịp thời xây dựng phương hướng, chương trình, kế hoạch, tổ chức quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước cho cán bộ, Đảng viên, hội viên, đoàn viên các tổ chức đoàn thể xã hội và các tầng lớp nhân dân nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân nắm bắt kịp thời, đầy đủ, nhận thức rõ các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, trên cơ sở đó đã tổ chức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà nghị quyết, phương hướng hàng năm của BCH Đảng ủy đã đề ra. Đồng thời luôn chú trọng chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, các ngành, các tổ chức đoàn thể trong địa phương, cụ thể hoá nghị quyết, phương hướng, kế hoạch của Đảng uỷ thành các chương trình hành động, kế hoạch của cấp mình để tổ chức thực hiện, xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và luôn chú trọng việc phân công tổ chức triển khai thực hiện một cách cụ thể để lãnh đạo thực hiện đạt kết quả cao nhất. 

Với tinh thần đoàn kết thống nhất, nâng cao trách nhiệm, BCH Đảng ủy đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi một số nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ qua. trên địa bàn xã như sau:

+ Về nông nghiệp gieo trồng hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, năng suất ngày càng tăng; tình hình chăn nuôi trên địa bàn luôn ổn định và phát triển, đàn gia súc, gia cầm ước tính đến nay 15.493 con, việc nuôi trồng thuỷ sản cũng có chiều hướng phát triển, với tổng diện tích ao hồ 50,95 ha, với số lượng đàn cá giống các loại được thả hang năm 3800 kg đã tạo thêm nguồn thu nhập và ổn định cuộc sống cho nhân dân trên địa bàn xã.

+ Về VH - XH tiếp tục đạt được nhiều tiến bộ, đã giải quyết giới thiệu việc làm cho nhiều lao động vào làm việc tại các công ty đóng trên địa bàn huyện và tham gia học các lớp dạy nghề do trường công nhân kỹ thuật huyện mở, đồng thời xây dựng 3 dự án nuôi bò từ nguồn vốn 120 với số tiền 651 triệu đồng, đã giải quyết việc làm tại chỗ cho 200 lao động, thực hiện tốt công tác chăm lo cho đối tượng chính sách, như vận động xây dựng nhà tình nghĩa, sữa chữa nhà cho gia đình TBLS, vận động xây dựng nhà tình thương cho các hộ nghèo trên địa bàn xã gặp khó khăn về nhà ở, đã tạo điều kiện cho đối tượng chính sách và hộ nghèo dần ổn định cuộc sống, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn. Xây dựng trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, xây dựng Trường mầm non, trường THCS đạt trường chuẩn, sửa chữa và nâng cấp 11.920m đường giao thông chính của xã và nhiều công trình khác.

            + Về QP-AN trong nhiệm kỳ qua BCH Đảng uỷ luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 08 của Bộ chính trị (khoá VIII) về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới, nghị quyết 09 của chính phủ và chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, Nghị quyết 08-NQ/TW của BCH TW (khoá IX) về “chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới”, từ đó công tác giữ gìn ANCT – TTATXH trên địa bàn luôn được giữ vững. Luôn tăng cường giáo dục ý thức quốc phòng, nêu cao cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn “DBHB- BLLĐ”; xây dựng LLVT xã có chất lượng về mọi mặt, khả năng SSCĐ ngày càng cao, làm nòng cốt trong xây dựng quốc phòng toàn dân, đã góp phần ổn định tình hình ANCT – TTATXH, và bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm trên địa bàn xã.Trong nhiệm kỳ qua đã thực hiên hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ, kế hoạch trên giao: chỉ tiêu giao quân hàng năm đều đạt 100%; công tác xây dựng lực lượng DQTV đảm bảo đạt chỉ tiêu so với tổng dân số, công tác bồi dưỡng KTQP cho cán bộ đảng viên đối tượng 4,5 trên địa bàn xã trong 5 năm đựơc 217 người.

            +Về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở luôn được Đảng bộ quan tâm, thường xuyên xây dựng và củng cố hệ thống chính trị từ xã đến ấp, đồng thời thực hiện tốt chủ trương thực hành tiết kiệm, kiên quyết chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và kịp thời giải quyết những khiếu nại, tố cáo của công dân, đảm bảo thực hiện tốt qui chế dân chủ ở cơ sở.

 

b/ Về công tác xây dựng Đảng:

- Nhiệm kỳ qua BCH Đảng ủy luôn quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Trong thời gian qua đã phân công 151 đồng chí tham gia các lớp học tập trung, tại chức do tỉnh huyện chiêu sinh (3 đồng chí học lớp Trung cấp công an, 02 đồng chí học trung cấp luật, 1 đồng chí học đại học luật, 1 đồng chí học đại học VT-LT, 1 đồng chí học đại học kế toán, 3 đồng chí học đại học Quản trị kinh doanh, 2 đồng chí học đại học Nông lâm, 2 đồng chí học lớp chỉ huy trưởng quân sự, 1 đồng chí học trung cấp văn hoá, 12 đồng chí học trung cấp chính trị, 12 đồng chí học sơ cấp chính trị, 2 đồng chí học lớp sĩ quan dự bị, 8 đồng chí tập huấn nghiệp vụ về công tác Đảng, 21 đồng chí học lớp đảng viên mới, 33 đồng chí học KTQP, 47 quần chúng học lớp đối tượng đảng). Thường xuyên chú ý công tác kiểm tra, giám sat việc sinh hoạt định kỳ của các chi bộ, việc chấp hành điều lệ Đảng và quy định 115 về những điều Đảng viên không được làm của Bộ chính trị từ đó đã nâng lên một bước rõ rệt cả về mặt chất và lượng trong sinh hoạt chi bộ, đồng thời đã kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót, kiên quyết xử lý kỷ luật Đảng đối với cán bộ, Đảng viên có sai phạm (trong những năm qua đã xoá tên 3 trường hợp vi phạm :1 trường hợp sử dụng bằng giả và 2 trường hợp bỏ sinh hoạt đảng; 2 trường hợp khiển trách:1 trường hợp uống rượu không làm chủ được bản thân và 1 trường hợp vi phạm Nghị quyết 47-NQ/TW ngày 22/3/2005 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình).

- Công tác phát triển Đảng viên mới luôn được quan tâm chú trọng, BCH  Đảng uỷ xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu phấn đấu cho từng chi bộ trực thuộc và đề ra biện pháp cụ thể chỉ đạo chặt chẽ, do đó công tác phát triển Đảng viên mới trong toàn Đảng bộ chuyển biến rõ rệt, số Đảng viên mới có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ văn hoá tốt nghiệp PTCS trở lên. Trong nhiệm kỳ qua phát triển được 44 đảng viên trong đó có 2 đồng chí đảng viên được phân công thi hành nghĩa vụ quân sự, đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết của Đảng bộ đề ra hàng năm.

c/ Về công tác vận động quần chúng:

 - BCH Đảng uỷ thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo mặt trận và các tổ chức đoàn thể tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành, tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách của đảng và pháp luật   của nhà nước. Đồng thời quan tâm đổi mới nội dung, phương thức vận động quần chúng, lấy mục đích chăm lo lợi ích của nhân dân làm phương châm hoạt động gắn với phát huy vai trò làm chủ của nhân dân thông qua thực hiện quy chế dân chủ.  MTTQ và các đoàn thể có nhiều cố gắng trong việc tập hợp quần chúng tham gia vào các tổ chức hội, đến nay số hội viên, đoàn viên trên toàn địa bàn xã 3.159/3.391 đạt tỷ lệ 93,15%, hội viên nòng cốt 1.127/3159 đạt 35,67%.

2/ Về tổ chức chỉ đạo điều hành:

- Ngay từ đầu nhiệm kỳ khoá I BCH Đảng uỷ đã chủ động xây dựng qui chế làm việc của Đảng uỷ đề ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm và đã cụ thể hoá thành chương trình công tác từng quý, từng tháng, triển khai đến cán bộ, Đảng viên các chi bộ, các ngành, các tổ chức đoàn thể, đồng thời BCH Đảng ủy đã duy trì tốt mối quan hệ thông qua giữ vững chế độ sinh hoạt làm việc định kỳ giữa TT.HĐND, UBND, UBMTTQ. Xác định rõ mối quan hệ đối với từng chi bộ trực thuộc, các ngành, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn xã và phân công các đồng chí UV.BCH phụ trách từng chi bộ. Duy trì chế độ thông tin, báo cáo…từ đó đã tạo ra sự thống nhất, đồng bộ trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ và kiểm tra việc thực hiện nghị quyết. Kịp thời chỉ đạo, giải quyết những vấn đề bức xúc, tạo ra được sự nhất trí trong lãnh đạo, điều hành, qua đó giữ vững sự lãnh đạo của Đảng, phát huy tốt vai trò điều hành của nhà nước và các đoàn thể nên đã tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra hàng năm

- BCH Đảng uỷ duy trì nề nếp sinh hoạt mỗi tháng một lần. Hàng tháng đều duy trì tốt việc kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ trong tháng, xây dựng chương trình công tác tháng tới. Đồng thời luôn tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy được trí tuệ của các đồng chí UV.BCH. Qua đó đã góp phần thực hiện ngày càng đạt hiệu quả các nhiệm vụ của Đảng bộ đề ra.

3/ Về giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống:

- Công tác xây dựng Đảng luôn được Đảng ủy xác định là nhiệm vụ then chốt, gắn với việc triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, do đó BCH Đảng uỷ luôn quan tâm, tập trung chỉ đạo xây dựng, củng cố sự đoàn kết trong từng chi bộ trực thuộc, các ngành, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn xã, kiên quyết đấu tranh với những tư tưởng cục bộ, bè phái gây mất đoàn kết nội bộ. Thường xuyên tăng cường giáo dục lòng yêu nước, nâng cao nhận thức về các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, tinh thần trách nhiệm cho từng cán bộ, đảng viên, qua thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã từng bước phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo trong các phong trào hành động cách mạng của quần chúng nhân dân. Hầu hết cán bộ, Đảng viên đều có ý thức rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, có lối sống lành mạnh, gương mẫu được quần chúng tín nhiệm cao, có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, các biểu hiện tiêu cực khác và luôn quan tâm giáo dục vận động gia đình và quần chúng nhân dân thực hiện chấp hành tốt mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, từ đó đã góp phần thực hiện thắng lợi một số nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

* Nguyên nhân chủ yếu của những kết quả trên là:

1/ BCH Đảng ủy đã xác định rõ trách nhiệm và quyền hạn của mình, thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, luôn giữ vững và tăng cường sự đoàn kết, nhất trí cao về nhận thức và hành động.

2/ Các đồng chí trong BCH đã thể hiện được tinh thần chủ động, có trách nhiệm trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, phụ trách, có phẩm chất đạo đức tốt.

3/ Chủ động và kịp thời quán triệt, tổ chức đưa nghị quyết vào cuộc sống tạo được sự thống nhất về nhân thức, quan điểm chỉ đạo và hành động trong toàn Đảng bộ về đường lối đổi mới của Đảng.

4/ Trong sự điều hành của nhà nước có nhiều đổi mới, nhạy bén trong công tác quản lý điều hành. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, cải tiến trong phương thức hoạt động, nên từ đó đã khơi dậy các phong trào cách mạng, hăng hái thi đua trong các phong trào, phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, từ đó đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ hàng năm của Đảng bộ xã đã đề ra.

II/ VỀ KHUYẾT ĐIỂM:

Bên cạnh những ưu điểm đã nêu, sự lãnh đạo điều hành của BCH Đảng uỷ vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót như sau;

+ Việc định hướng phát triển kinh tế chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo tinh thần nghị quyết 06 của BCH huyện uỷ (khoá VIII ) trong thời gian qua trên địa bàn xã tốc độ còn chậm và nhiều hạn chế, nguyên nhân địa phương chưa được bàn giao đất cụ thể, do đó chưa qui hoạch được vùng sản xuất chăn nuôi.

+ Tình hình ANCT-TTATXH trên địa bàn tuy được giữ vững, song tình hình TTATXH vẫn còn diễn biến phức tạp, các vụ việc về tai nạn giao thông, tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng lề đường vẫn còn xảy ra, nhưng chưa có biện pháp giải quyết dứt điểm. Hoạt động của các ngành, các đoàn thể chưa mạnh, chưa đồng bộ nên chưa thể hiện vai trò vận động hội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân thực hiện tốt các cuộc vận động ở địa phương, nhất là phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ trên toàn địa bàn xã.

+ Chức năng điều hành thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước vẫn còn một số hạn chế như: Quản lý đất đai, bảo vệ môi trường … có lúc thiếu chặt chẽ, công tác kiểm tra thiếu thường xuyên, vai trò tham mưu của cán bộ chưa được phát huy. Giờ giấc làm việc thực hiện theo qui chế chưa nghiêm, nên đã ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn xã.

+ Công tác xây dựng Đảng được tăng cường và đạt kết quả trên nhiều mặt, song vẫn còn một số hạn chế thiếu sót: Việc triển khai, quán triệt nghị quyết cho cán bộ Đảng viên đôi lúc còn chậm, chất lượng còn hạn chế. Công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng ở một vài chi bộ trực thuộc còn yếu.

Trên đây là bản kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của BCH Đảng bộ xã Hiếu Liêm trong nhiệm kỳ qua, BCH xin nghiêm túc  kiểm điểm trước Đảng bộ.

 Video đại hội Đảng bộ

 Audio đại hội Đảng bộ Tỉnh

Phóng sự ảnh

Xem tất cả hình >>
CÁC KÌ ĐẠI HỘI