Đăng nhập
Đảng bộ Huyện Thống Nhất
Nhân sự đại hội
Tin tức
Tư liệu Đại hội
Đảng bộ cấp trên cơ sở
Ý kiến đóng góp
Liên hệ
Bật chế độ truy cập dễ dàng hơn Bỏ qua nội dung chính

Đảng bộ Huyện Thống Nhất

Báo cáo tham luận của xã Bàu Hàm 2 

Báo cáo tham luận của xã Bàu Hàm 2

Về công tác vận động quần chúng, nâng cao chất lượng vận động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị vững mạnh trong 5 năm tới (2010-2015)

  BÁO CÁO THAM LUẬN

Kính thưa Đại hội!

Thực hiện Thông báo số 721-TB/HU ngày 23/7/2010 của Thường trực Huyện ủy về việc phân công báo cáo tham luận trình bày tại Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X.

Được sự cho phép của Đòan Chủ tịch Đại hội. Tôi xin thay mặt Đảng Ủy Xã Bàu Hàm 2 báo cáo tham luận trước Đại hội về công tác vận động quần chúng, nâng cao chất lượng vận động của MTTQ và các đòan thể chính trị vững mạnh trong 5 năm qua với nội dung như sau :

1/- Đặc điểm tình hình

Xã Bàu Hàm 2 có diện tích tự nhiên là 2.019 ha, dân số có 3.627 hộ với 19.306 nhân khẩu , có 6 dân tộc anh em cùng sinh sống trên địa bàn (chiếm 13,37% dân số), có 04 tôn giáo là Công giáo, Phật giáo , Cao Đài và Tin Lành (chiếm 72,1% dân số) . Xã có 05 ấp và 01 Khu; dân cư phần đông là người từ nhiều Tỉnh , Thành trong cả nước về đây  sinh sống ; bằng nhiều ngành nghề như làm nông, công nhân cao su, buôn bán, dịch vụ , cán bộ công chức viên chức … vì vậy trình độ dân trí chênh lệch, phong tục tập quán khác nhau, thu nhập và lối sống đa dạng , mỗi dân tộc, mỗi vùng miền đều có nét đặc thù riêng .

Với đặc điểm tình hình nêu trên, và quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác vận động quần chúng ; thấm nhuần tư tưởng đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh với phương châm “ Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Trong những năm qua Đảng bộ Xã đã lãnh đạo MTTQ và các đòan thể tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng và các hình thức vận động, tập hợp quần chúng đến nay đạt được kết quả của hệ  thống MTTQ và các đoàn thể như sau :

- Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc gồm 37 ủy viên, có 5 Ban CTMT gồm 51 ủy viên, 101 Tổ CT MT. Hằng năm đều tổ chức tốt ngày hội “Đại đòan kết tòan dân tộc” trên địa bàn dân cư 05 ấp, vận động quỹ “Vì người nghèo” bình quân mỗi năm từ 20 triệu đồng trở lên, là tổ chức chủ động trong phong trào “TDĐKXDĐSVHOKDC”. Trong 5 năm qua nhận được 01cờ thi đua của Tỉnh, 03 Bằng khen của Tỉnh, 01 danh hiệu Lao động tiên tiến ; 01 cá nhân nhận Bằng khen của UBTW MTTQVN, và 05 cá nhân nhận Bằng khen của Tỉnh. Đạt danh hiệu đơn vị vững mạnh 5 năm liền

- Hội Nông Dân : Tổng số đến nay là 1.153 hội viên, đạt 79,13% trên nông dân trong độ  tuổi ; trong đó  hội viên nòng cốt là 378 hội viên, chiếm 32,78% . Trong những năm qua thực hiện tốt chức năng là tổ chức đại diện cho quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nông dân, thông qua các hình thức như Tổ vay vốn ngân hàng chính sách, tổ nông dân tiết kiệm, đã tập hợp được đông đảo hội viên tham gia sinh hoạt nề nếp, vận động nông dân tham gia phong trào thi đua sản xuất giỏi, đã thành lập được 03 câu lạc bộ SX năng xuất cao, có 526 hội viên Nông dân đạt danh hiệu nông dân SX giỏi các cấp Tỉnh, Huyện, Xã . Là đơn vị 5 năm liền đạt vững mạnh; 01 tập thể và 02 cá nhân nhận  bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, 05 cá nhân nhân Bằng khen của Tỉnh.

- Hội Phụ Nữ đến nay có tổng số là 3.648 hội viên, đạt 69,9 %, trong đó  HV nòng cốt là 2.080 HV đạt 57% . Thông qua các hình thức như Tổ vay vốn ngân hàng chính sách, tổ Phụ nữ tiết kiệm, giúp nhau phát triển kinh tế, thành lập 02 caâu lạc bộ gia đình hạnh phúc; đã tập hợp được đông đảo hội viên tham gia sinh hoạt nề nếp ; nhiệm kỳ qua nhận 02 Bằng Khen của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ Nữ VN, 04 Bằng khen của Tỉnh, 06 cá nhân nhận Bằng khen của Tỉnh. Là đơn vị 5 năm liền đạt đơn vị vững mạnh;

- Đòan Thanh Niên tính đến nay có 271 đòan viên, chiếm 22% TN trong độ tuổi. Hội viên Hội LHTNVN có 372 hội viên, đạt 36% /TN. là đơn vị vững mạnh, nhận 01 Bằng khen của Tỉnh.

- Hội Cựu Chiến Binh tính đến nay có 121 HV (đạt 99,1%), trong đó có 45 HV nòng cốt, 111 HV sinh hoạt thường xuyên, nhận 02  Bằng khen của Tỉnh. Là đơn vị 5 năm đạt danh hiệu vững mạnh

Phát huy kết quả đạt được trong những năm qua , Đảng Ủy Xã đề ra nhiệm vụ và giải pháp công tác vận động quần chúng nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đòan thể chính trị vững mạnh trong 5 năm tới (2010-2015) như sau :

2/- Mục tiêu phấn đấu

- MTTQ hằng năm thực hiện tốt hoạt động đại đòan kết dân tộc, và các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

- Đòan Thanh niên kết nạp từ 34 – 40% TN vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tập hợp từ 55 – 60 % TN vào tổ chức Hội Liên hiệp TNVN.

- Hội Cựu chiến binh kết nạp 99% vào Hội.

- Hội Nông Dân, Hội Phụ Nữ Xã vận động từ 65 đến 70% số người trong độ tuổi tham gia vào tổ chức Hội.

MTTQ và các đòan thể phấn đấu hằng năm đều đạt danh hiệu đơn vị vững mạnh, có Bằng khen từ cấp Tỉnh trở lên; không có Chi, Tổ hội yếu kém.

3/- Nhiệm vụ và giải pháp

Để đạt được những mục tiêu nêu trên, Đảng Ủy Xã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp như sau :

a.- Nâng cao nhận thức về vai trò trách nhiệm của Đảng, Chính quyền đối với MTTQ và các đòan thể chính trị-xã hội :

-Quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác vận động quần chúng cho tòan thể cán bộ, Đảng viên , qua đó tăng cường  sự lãnh đạo của Đảng Ủy, các chi bộ đối vối MTTQ và các đòan thể chính trị-xã hội.

-Thực hiện đúng các quy chế phối hợp làm việc giũa Đảng Ủy, Chính quyền, MTTQ và các đòan thể chính trị- xã hội, phát huy vai trò của MTTQ và các đòan thể trong việc giám sát Chính quyền, cán bộ, công chức, Đảng viên nơi cư trú, góp phần xây dựng Đảng, Chính quyền trong sách vững mạnh.

-Hằng nằm Đảng Ủy Xã xây dựng kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với Cấp ủy các chi bộ, MTTQ và các đòan thể qua việc thực hiện các Nghị quyết, Kế hoạch của Đảng Ủy và của cấp trên nhằm chấn chỉnh kịp thời những sai xót hạn chế trong việc tổ chức thực hiện các NQ, KH của Đảng Ủy .

b.- Nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp của đòan viên, hội viên và nhân dân.

-MTTQ và các đòan thể chính trị-xã hội luôn sáng tạo, đổi mới nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, vận động đòan viên, hội viên và quần chúng nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển KTXH ở địa phương .

-Đảng Ủy duy trì thường xuyên các cuộc họp giao ban định kỳ giữa MTTQ và các đòan thể chính trị-xã hội, lắng nghe ý kiến phản ảnh, đóng góp, đồng thời chỉ đạo MTTQ và các đòan thể thống nhất trong phối hợp thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, qua đó phát hiện các cá nhân, tập thể, mô hình điển hình tiên tiến, kịp thời động viên khen thưởng, nhân rộng thành phong trào rộng khắp.

-Hằng năm làm tốt công tác sơ kết, tổng kết các kế hoạch, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đồng thời đánh giá rút kinh nghiệm, bổ sung các giải pháp cho những năm tiếp theo.

c.- Đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúgn, tập trung hướng mạnh về cơ sở, phát huy tính chủ động, sáng tạo của MTTQ và các đòan thể trong công tác vận động quần chúng phù hợp với đặc điểm của địa phương.

-MTTQ và các đòan thể đổi mới, đa dạng các hình thức tập hợp quần chúng nhân dân với các mô hình câu lạc bộ, tổ hợp tác, tổ tiết kiệm, nông dân SX giỏi theo ngành nghề, lứa tuổi, giới tính phù hợp đặc điểm của các đoàn thể và của khu dân cư, chăm lo đến quyền và lợi ích chính đáng của đòan viên, hội viên.

-Tiếp tục tuyên truyền rộng rãi Pháp lệnh 34 của UBTVQH về dân chủ ở cơ sở, gắn với việc nâng cao chất lượng phong trào “TDĐKXDĐSVHƠKDC”. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân góp phần xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền trong sạch vững mạnh, không ngừng củng cố, xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Chính quyền và nhân dân ngày càng cắn bó .

c.- Kiện tòan tổ chức bộ máy, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đòan thể, đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong thời kỳ mới.

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Ủy đối với đội ngũ cán bộ của MTTQ và các đòan thể ở Xã, ấp; có kế hoạch bồi dưỡng đưa đi đào tạo những cán bộ có năng lực, nhiệt tình, có phẩm chất đạo đức để bổ sung thay thế những cán bộ không đủ sức khoẻ, năng lực không được quần chúng tín nhiệm.

- Quan tâm bồi dưỡng cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo, người có uy tín ở khu dân cư ; về kỷ năng vận động, tập hợp quần chúng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

d.- Tăng cường công tác dân vận của chính quyền, thể chế hóa cơ chế phối hợp giữa chính quyền với MTTQ và các đòan thể chính  trị-xã hội.

-Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 18-CT/CP của Thủ tướng Chính phủ về công tác dân vận của Chính quyền, thực hiện đầy đủ quy chế phối hợp giữa UBND với MTTQ và các đòan thể thông qua các phong trào thi đua yêu nước.

-Chỉ đạo UBND xã quan tâm đảm bảo nguồn kinh phí hoạt động của MTTQ, các đoàn thể và điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị để đáp ứng với thực tiễn nhiệm vụ công tác vận động quần chúng của MTTQ và các đòan thể hiện nay.

 đ.- Tăng cườngg sự lãnh đạo của Đảng đối với việc đổi mới nội dung phương thức hoạt động của MTTQ và các đòan thể .

-Đảng Ủy, Cấp ủy các chi bộ thường xuyên định hướng nội dung, phương thức hoạt động đối với MTTQ và các đòan thể chính trị xã hội, phân công nhiệm vụ cho Cấp ủy viên, Bí thư chi bộ tham mưu cho Đảng Ủy trong viêc chỉ đạo , hướng dẫn MTTQ và các đòan thể thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đồng thời phát huy tính năng động, sáng tạo của của MTTQ và các đòan thể trong việc phát động các phong trào ở địa phương.

-Thông qua các cuộc sinh hoạt ở tổ nhân dân, các buổi tiếp xúc cử tri, đồng thời qua đó MTTQ lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân.

-Hàng năm phải coi trọng công tác sơ, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch của cấp trên và của Đảng ủy xã về nội dung phướng thức hoạt động của MTTQ các đoàn thể kịp thời biểu dương khen thường các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến làm tốt công tác dân vận, công tác vận động quần chúng.

4/ Tổ chức thực hiện

- Để đạt được kết quả đề ra, MTTQ các đòan thể xã phải xây dựng Kế hoạch chương trình hành động hằng tháng, hằng quý; duy trì lịch sinh hoạt, giao ban hằng tháng của ban thường trực, Ban chấp hành xã và các chi, tổ hội; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp quần chúng vào tổ chúc thông qua các tổ chức như câu lạc bộ nnăng suất cây trồng, gia đình hạnh phúc, cựu quân nhân, thanh niên lập nghiệp v.v… phù hợp với chức năng nhiệm vụ của đoàn thể mình.

- Cấp ủy các Chi bộ trực thuộc có trách nhiệm thường xuyên triển khai nghị quyết hằng tháng của chi bộ gắn với hoạt động của ban công tác mặt trận ấp, các chi hội đoàn thể ấp.

-MTTQ và các đòan thể thường xuyên đảm bảo chế độ báo cáo, thỉnh thị ý kiến của lãnh đạo Đảng Ủy và ngành dọc cấp trên, để kịp thời nắm bắt và thực hiện các chủ trương của Đảng.

Trên đây là báo cáo tham luận trước Đại hội về công tác vận động quần chúng, nâng cao chất lượng vận động của MTTQ và các đòan thể chính trị vững mạnh trong 5 năm tới của Đảng uỷ Xã Bàu Hàm 2. Kính chúc quý đại biểu dồi dào sức khỏe, chúc đại hội thành công tốt đẹp./.

 Video đại hội Đảng bộ

 Audio đại hội Đảng bộ Tỉnh

Phóng sự ảnh

Xem tất cả hình >>
CÁC KÌ ĐẠI HỘI