Đăng nhập
Đảng bộ Huyện Thống Nhất
Nhân sự đại hội
Tin tức
Tư liệu Đại hội
Đảng bộ cấp trên cơ sở
Ý kiến đóng góp
Liên hệ
Bật chế độ truy cập dễ dàng hơn Bỏ qua nội dung chính

Đảng bộ Huyện Thống Nhất

Báo cáo tham luận của Phòng TN&MT huyện 

Báo cáo tham luận của Phòng TN&MT huyện

  BÁO CÁO THAM LUẬN

CỦA CHI BỘ PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ X (NHIỆM KỲ 2010-2015)

Kính thưa: - Đoàn chủ tịch Đại hội

    - Quý vị đại biểu và toàn thể Đại hội.

Được sự phân công và cho phép của Ban tổ chức Đại hội, thay mặt Chi bộ Phòng TN&MT tôi xin trình bày một số nội dung về kết quả công tác quản lý đất đai, Tài nguyên - Môi trường và những giải pháp chủ yếu trong giai đoạn 2010-2015. Trước tiên, tôi đồng tình và nhất trí cao về nội dung báo cáo chính trị và định hướng phát triển của huyện trong những năm tới do đồng chí Bí thư Huyện ủy trình bày trước đại hội.

Kính thưa quý vị đại biểu

Kính thưa Đại hội

Trong 5 năm qua, công tác quản lý Tài Nguyên và Môi Trường được kế thừa chủ trương nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành TW Đảng khóa IX về “tiếp tục đổi mới chính sách đất đai trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” Nghị Quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính Trị (khóa IX) về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và thực hiện theo luật đất đai năm 2003 và Luật Bảo vệ môi trường năm 2005. Công tác quản lý Tài Nguyên và Môi Trường trên địa bàn huyện đã được xây dựng bổ sung quy hoạch kịp thời theo hướng phát triển của huyện Thống Nhất khi mới chia tách trên cơ sở định hướng chung của tỉnh Đồng Nai.

Trên cơ sở chương trình hành động số 21-CTr/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, công tác quản lý Nhà nước về đất đai luôn được tăng cường về nhiều mặt. Bước khởi đầu được thực hiện nền nếp từ cấp huyện đến các xã, Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai phải được tiến hành một cách thường xuyên, liên tục với nội dung thiết thực và hình thức phù hợp đối với từng đối tượng. Tổ chức tập huấn về nghiệp vụ cho cán bộ chuyên môn cấp xã để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai.

Vai trò quản lý nhà nước về đất đai ở cơ sở được tăng cường; nhờ đó khắc phục được tình trạng giao, cấp đất trái thẩm quyền; tình trạng sử dụng đất sai mục đích, lấn chiếm, tranh chấp đất đai giảm hơn trước. Công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã lập xong điều chỉnh bổ sung quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006-2010 cấp huyện và ở tất cả các xã, đảm bảo theo đúng quy định. Thực hiện tốt việc công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và có biện pháp kiểm tra, theo dõi việc thực hiện, kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu và khả năng sử dụng đất thực tế, khắc phục tình trạng quy hoạch “treo”.

Qua thực hiện quy hoạch kế hoạch sử dụng đất và thu hút đầu tư, đến nay huyện Thống Nhất đã có nhiều thay đổi, tạo một diện mạo của một huyện mới, các khu công nghiệp đã được hình thành thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư; các dự án dân cư, thương mại dịch vụ các công trình công cộng; các tuyến đường giao thông trục chính đã bê tông nhựa hoá, hệ thống hạ tầng phát triển tương đối đồng bộ với sự phát triển kinh tế xã hội của huyện. Trên địa bàn huyện diện tích đất nông nghiệp được quy hoạch là 21.157ha; đất phi nông nghiệp đã thực hiện 3.404 ha đạt 60,2% so với kế hoạch. Đất khai thác khoáng sản đã được quy hoạch tại 5 mỏ với quy mô 205,26 ha, đất dùng làm vật liệu san lấp được quy hoạch 4 điểm có diện tích 33ha. Đất dùng cho khu chăn nuôi tập trung 20 điểm, diện tích 2.341ha, 4 cơ sở giết mổ có quy mô trên 2ha cho mỗi cơ sở.

Công tác cấp giấy CNQSD đất đã có nhiều tích cực từ huyện đến cơ sở. UBND các xã đã rà soát và nắm chắc nguyên nhân của các trường hợp chưa được cấp giấy; các khu vực còn vướng mắc trong việc lập các thủ tục kê khai đăng ký từ đó đề ra giải pháp thực hiện trong thời gian tới nhằm hoàn thành thắng lợi kế hoạch đã đề ra. Quá trình thực hiện đều có sự nỗ lực và phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan chức năng của huyện và UBND các xã trong việc giải quyết các hồ sơ, thủ tục xin cấp GCNQSDĐ của hộ gia đình, cá nhân. Trong quá trình xét cấp GCNQSDĐ, UBND các xã đã có sự linh hoạt trong việc giải quyết đối với các trường hợp cụ thể có tính chất đặc thù của địa phương (đất chưa bàn giao nhưng có giải thửa rõ ràng) nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người sử dụng đất. Nhờ vậy tỷ lệ cấp giấy CN.QSDĐ đạt 95,24% số thửa trên địa bàn huyện cần phải cấp giấy.

Công tác quản lý về giá đất cũng được đổi mới, tham mưu cho các cấp có thẩm quyền xây dựng khung giá đất hàng năm đảm bảo có sự phù hợp giữa giá thị trường với khung giá của nhà nước làm cơ sở cho việc thực hiện giải phóng mặt bằng, thu thuế chuyển quyền sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất…

Việc bảo vệ môi trường theo hướng bền vững đã được khẳng định trong chương trình hành động số 04-CTr/HU ngày 18/5/2006 của Huyện Ủy nên công tác quy hoạch, kế hoạch bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện đã được chú trọng, nhất là quy hoạch hệ thống bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt, quy hoạch khu xử lý chất thải công nghiệp và y tế. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật về môi trường được quan tâm nhiều hơn. Trong thời gian qua, đã hình thành được các đội thu gom rác thải và hệ thống tổ chức làm công tác bảo vệ môi trường từ huyện đến cơ sở; thực hiện chặt chẽ quy định về đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư; thường xuyên thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm pháp luật về môi trường; hình thành cơ chế phối hợp giữa ngành Tài nguyên và môi trường với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc thực hiện công tác truyền thông môi trường, tạo nên những bước phát triển mới trong hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện.

Bên cạnh những thuận lợi, công tác quản lý tài nguyên và môi trường cũng còn một số khó khăn nhất định, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý đất đai đó là : Công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng rất phức tạp, chiếm rất nhiều thời gian, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành, các cơ quan chuyên môn như Phòng Kinh tế hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Hội đồng bồi thường, UBND các xã … hỗ trợ đẩy nhanh công tác thu hồi đất, quy chủ, cập nhật chỉnh lý biến động đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, bàn giao đất.  Đồng thời để công tác quản lý tài nguyên và môi trường được bền vững đòi hỏi phải có quá trình lâu dài, yêu cầu phải có sự đồng lòng chung sức và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị.  

Để giải quyết những vấn đề cơ bản về bảo vệ môi trường và tiếp tục đổi mới chính sách về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị; nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành TW Đảng khóa IX ; Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ huyện khóa IX trình tại Đại hội lần này, đặt mục tiêu quản lý đất đai và bảo vệ môi trường thành một trong những mục tiêu của sự phát triển bền vững. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ "ngăn chặn có hiệu quả tình trạng gây ô nhiễm môi trường" và "tăng cường quản lý đất đai" được xác định trong Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ huyện, trong giai đoạn 5 năm tới cần tạo sự chuyển biến toàn diện về nhận thức và hành động, về chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trong toàn Đảng bộ.

Chúng tôi xin đề nghị một số giải pháp chủ yếu như sau:

1/- Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức và trách nhiệm quản lý sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Công tác quản lý, sử dụng đất đai và bảo vệ môi trường là nhiệm vụ của toàn xã hội, của các cấp, các ngành, các tổ chức, các doanh nghiệp, cộng đồng và từng người dân. Chỉ có sự tham gia tích cực của mọi tổ chức, mọi gia đình và mỗi người dân, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng và sự quản lý của Nhà nước thì công tác bảo vệ Tài nguyên - môi trường mới đem lại hiệu quả thiết thực. Do đó, trong thời gian tới cần phát động phong trào toàn dân bảo vệ tài nguyên môi trường, xây dựng xã, ấp, đạt chuẩn về môi trường, gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở và xây dựng ấp, khu phố văn hóa. Giải pháp này sẽ góp phần huy động sức mạnh của toàn dân tham gia bảo vệ tài nguyên môi trường.

Bên cạnh đó, ngành tài nguyên và môi trường sẽ chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của huyện để đánh giá, rút kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các chương trình liên tịch thực hiện công tác truyền thông, nâng cao nhận thức về tài nguyên môi trường. Đồng thời, xây dựng chương trình phối hợp với các cơ quan thông tin văn hóa của huyện nhằm phát huy hiệu quả của các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền, phổ biến những thông tin về tài nguyên môi trường, vận động hưởng ứng phong trào toàn dân bảo vệ tài nguyên môi trường, thông báo công khai các địa chỉ và kết quả xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi hủy hoại đất và gây ô nhiễm môi trường.

2/- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ tài nguyên và môi trường.

Trước hết, phải tập trung nghiên cứu, xây dựng quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 và kế hoạch 5 năm (2011-2015) cho phù hợp và khoa học; Đồng thời khẩn trương điều chỉnh, bổ sung quy hoạch về bảo vệ môi trường giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 nhằm tạo sự kết hợp chặt chẽ giữa quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện.

Thực hiện tốt chương trình tái định cư cho các hộ gia đình thuộc trường hợp thu hồi đất phải tái định cư, nhằm đáp ứng nhu cầu tái định cư khi thực hiện các khu, cụm công nghiệp và các công trình công cộng khác, thực hiện tốt quan điểm của Đảng là đưa dân đến định cư nơi ở mới phải có cơ sở hạ tầng, điều kiện sống tốt hơn nơi ở cũ. Đồng thời đôn đốc các chủ dự án đã được giới thiệu địa điểm đẩy nhanh tiến độ đầu tư, để kịp thời hình thành các khu dân cư, khu dịch vụ... có hạ tầng giao thông đảm bảo quy hoạch, đảm bảo yêu cầu của một đô thị mới. Kiên quyết đề xuất thu hồi đối với các dự án chậm triển khai.

Kết hợp với các ngành, UBND các xã tiếp tục rà soát những trường hợp chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để hướng dẫn thủ tục và cấp giấy nhằm hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Nghị quyết số 07/2007/QH12 ngày 11/12/2007 của Quốc Hội và kế hoạch số 3917/KH-UBND ngày 22/5/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Tăng cường công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai theo hướng liên thông từ xã đến huyện công khai, dân chủ và đề xuất kiện toàn, nâng cao năng lực tổ chức, bộ máy làm công tác bảo vệ tài nguyên môi trường từ huyện đến cơ sở. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai và bảo vệ môi trường.  Ngoài ra, cần phối hợp chặt chẽ với các huyện lân cận thống nhất chương trình hành động nhằm giải quyết vấn đề môi trường liên vùng đối với các huyện giáp ranh.

3/- Phòng ngừa những tác động xấu đối với môi trường.

Phương châm bảo vệ tài nguyên môi trường phải lấy phòng ngừa và hạn chế những tác động đối với môi trường là chủ yếu. Vì vậy, đề nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nên xem xét chặt chẽ sự bảo đảm yêu cầu về môi trường đối với các quy hoạch, dự án đầu tư ngay từ khâu phê duyệt, cấp phép; hạn chế phê duyệt và tiến tới cấm hoàn toàn những dự án có tác động lớn hoặc tiềm ẩn nguy cơ cao đối với môi trường; đồng thời kiên quyết không cho phép đưa vào vận hành, sử dụng các cơ sở sản xuất không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản, nắm chắc các nguồn gây ô nhiễm, kịp thời đề xuất những biện pháp nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các nguồn gây ô nhiễm, đồng thời có khả năng ứng cứu, xử lý những sự cố về môi trường. Khuyến khích ứng dụng và phát triển các công nghệ sản xuất sạch, thân thiện với môi trường.  

4/- Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động môi trường và áp dụng các biện pháp kinh tế trong bảo vệ môi trường.

Nội dung của xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường là huy động được sự tham gia, đóng góp của toàn xã hội. Tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động về môi trường, nhất là các cơ sở sản xuất kinh doanh; khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia các dịch vụ về bảo vệ môi trường, đặc biệt là thu gom, tái chế và xử lý chất thải. Cần đề cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân và các tổ chức xã hội trong việc phát triển các phong trào quần chúng tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, phân loại rác tại nguồn, thực hiện các mô hình tự quản về môi trường ở từng cộng đồng dân cư; đồng thời giám sát chặt chẽ công tác bảo vệ môi trường ở từng cơ sở.

Bên cạnh các biện pháp hành chính, tuyên truyền giáo dục về môi trường cần áp dụng các biện pháp về kinh tế. Thực hiện nguyên tắc "người gây thiệt hại đối với môi trường phải khắc phục, bồi thường". Thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước về thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải, ký quỹ phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản; buộc bồi thường thiệt hại đối với những hành vi làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.

Kính thưa đại hội!

Công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường là nhiệm vụ có ý nghĩa rất quan trọng nhằm phát huy nội lực của tài nguyên, bảo đảm sức khoẻ và môi trường sống của con người, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên đây là một nhiệm vụ vừa phức tạp, vừa cấp bách nên cần có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước, sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và sự hưởng ứng của nhân dân trong toàn huyện. Trong thời gian tới, chúng ta có nhiều việc phải làm, nhưng trước hết là cần sớm xác định được chương trình hành động thật chi tiết, cụ thể hóa nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực đối với công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường, quyết tâm xây dựng huyện Thống Nhất thành một huyện phát triển bền vững, có sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và môi trường sống trong lành, tốt đẹp.

Xin chân thành cảm ơn các đồng chí đại biểu.

 Video đại hội Đảng bộ

 Audio đại hội Đảng bộ Tỉnh

Phóng sự ảnh

Xem tất cả hình >>
CÁC KÌ ĐẠI HỘI