Đăng nhập
Đảng bộ Huyện Tân Phú
Nhân sự đại hội
Tin tức
Tư liệu Đại hội
Đảng bộ cấp trên cơ sở
Ý kiến đóng góp
Liên hệ
Bật chế độ truy cập dễ dàng hơn Bỏ qua nội dung chính

Đảng bộ Huyện Tân Phú

Bài phát biểu của Đ/c Lê Hồng Phương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Phú lần thứ V, nhiệm kỳ 2010 - 2015 

Bài phát biểu của Đ/c Lê Hồng Phương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Phú lần thứ V, nhiệm kỳ 2010 - 2015

Đảng bộ huyện Tân Phú long trọng tổ chức Đại hội hết nhiệm kỳ, trong không khí toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2010, năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt chào mừng và chúc các đồng chí đại biểu, các vị khách quý sức khoẻ, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công t

Kính thưa:  Đoàn Chủ tịch

Thưa quý mẹ Việt Nam anh hùng

Thưa: Các đồng chí khách quý và toàn thể đại biểu dự Đại hội.

Hôm nay, Đảng bộ huyện Tân Phú long trọng tổ chức Đại hội hết nhiệm kỳ, trong không khí toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2010, năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt chào mừng và chúc các đồng chí đại biểu, các vị khách quý sức khoẻ, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Kính thưa các đại biểu dự Đại hội,

Thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 04/8/2009 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 129-KH/TU ngày 07/10/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Phú đã tập trung chỉ đạo thành công đại hội các tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ. Song song với công tác chỉ đạo đại hội cấp cơ sở, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung xây dựng báo cáo chính trị, chuẩn bị công tác nhân sự đảm bảo đúng quy trình, quy định theo hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy. Trước khi tiến hành Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Phú đã tổ chức hội nghị đại biểu để thảo luận, đóng góp     các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XI của Đảng; dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ IX của Đảng bộ tỉnh; đồng thời, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo trên. Đại hội đã nghe Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo tiếp thu và giải trình ý kiến đóng góp của đảng viên và đại biểu vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ V Đảng bộ huyện. Theo chương trình của Đại hội, các đại biểu sẽ tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX. Đó là những nội dung cơ bản, chủ yếu mà các đại biểu cần tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, thực hiện tốt những nhiệm vụ Đại hội đề ra

Thưa các đồng chí đại biểu,

Tân Phú là huyện miền núi, chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ; trong nhiệm kỳ vừa qua, tình hình trong nước và thế giới diễn biến khó lường, thời cơ và thách thức đan xen; đặc biệt, ảnh hưởng của suy giảm kinh tế thế giới (2008-2009) và thời tiết không thuận lợi đã tác động đến phát triển kinh tế và đời sống của nhân dân. Nhận thức rõ tình hình, quán triệt sâu sắc những chỉ đạo của tỉnh, Đảng bộ huyện Tân Phú đã nỗ lực, ra sức phấn đấu, lãnh đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ IV đề ra, đạt những kết quả nổi bật sau:

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, đúng định hướng. Đã tập trung chỉ đạo xây dựng và hình thành các vùng sản xuất chuyên canh tập trung cây công nghiệp, cây lâu năm, cây ăn trái, vùng chăn nuôi gia súc; tạo được mối quan hệ với các doanh nghiệp phục vụ chế biến nông sản và sơ chế, bảo bảo quản sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch, đáp ứng yêu cầu tiêu thụ nông sản cho nông dân. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng khá (tăng 12,4%/năm); triển khai khá hiệu quả các dịch vụ nông nghiệp và ngành nghề nông thôn góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân. Công tác quản lý sử dụng đất đai, quản lý tài nguyên, môi trường chuyển biến tích cực. Công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm, bộ mặt nông thôn từng bước đổi mới. 

Từ những thành tựu về phát triển kinh tế, đã tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ về xã hội: Đời sống vật chất, tinh thần của đại bộ phận nhân dân được nâng lên; các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, giải quyết việc làm được quan tâm thực hiện; giáo dục - đào tạo có tiến bộ, chất lượng dạy và học được nâng lên; quan tâm công tác giảm nghèo, chăm sóc đối tượng chính sách, vận động các tổ chức, cá nhân xây dựng trên 1.100 căn nhà cho người nghèo. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số; đến nay số hộ trong đồng bào dân tộc tiểu số sử dụng điện là 85%, cơ bản xoá nhà tạm trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là sự nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân huyện Tân Phú trong điều kiện là huyện nghèo của tỉnh.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, giải quyết kịp thời các vấn đề về an ninh nông thôn, an ninh văn hoá - tư tưởng, an ninh tôn giáo, dân tộc... không để xảy ra điểm nóng; công tác quốc phòng, quân sự địa phương được triển khai thực hiện tốt; hoạt động của các cơ quan tư pháp địa phương đạt hiệu quả, tạo cơ sở, tiền đề cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Công tác vận động quần chúng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từng bước nâng lên về chất lượng, đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, địa bàn dân cư; đa dạng các hình thức tập hợp quần chúng vào tổ chức, đẩy mạnh các phong trào, động viên tối đa nguồn lực trong dân để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội. Công tác tôn giáo, dân tộc được quan tâm; khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được phát huy và mở rộng.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực; chú trọng củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng; công tác phát triển đảng viên mới đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được chú trọng, góp phần hạn chế vi phạm của đảng viên, tổ chức đảng. Phương thức lãnh đạo tiếp tục được đổi mới, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ trên tất cả các lĩnh vực.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân huyện Tân Phú đã nỗ lực phấn đấu và đạt được trong 5 năm qua.

Kính thưa Đoàn chủ tịch, thưa toàn thể đại biểu.

Bên cạnh những thành tích đạt được trên, vẫn còn một số mặt tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đó là :

Kinh tế tuy phát triển, song tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa đạt chỉ tiêu nghị quyết; cơ cấu kinh tế chuyển địch đúng hướng, nhưng tỷ trọng ngành nông nghiệp vẫn còn cao; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ quy mô còn nhỏ bé; khu công nghiệp được xây dựng, nhưng chưa thu hút được nhà đầu tư. Việc chuyển giao công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp tuy có tiến bộ, nhưng năng suất, giá trị sản phẩm nông nghiệp còn thấp.

Thu nhập của người lao động còn thấp, đời sống của nông dân tuy có được cải thiện, nhưng chưa ổn định. Công tác giảm nghèo chưa thật sự bền vững, tỷ lệ hộ nghèo còn cao (trên 12%).

Nguồn nhân lực ở địa phương dồi dào, nhưng tay nghề thấp, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, thu hút cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu, hẫng hụt về cán bộ kế cận, nhất là cán bộ cơ sở; trình độ và năng lực của cán bộ ở một số lĩnh vực quản lý nhà nước chưa ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ, chưa đủ sức giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố chưa ổn định; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội tuy đạt kết quả tích cực, nhưng chưa bền vững, nhất là tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân còn hạn chế.

Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân có lúc, có nơi chưa kịp thời; việc xây dựng lực lượng đoàn viên, hội viên nòng cốt trong vùng đồng bào tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số chưa thật sự vững chắc. Một số cấp uỷ, chính quyền chưa nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác vận động quần chúng; chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong công tác vận động quần chúng.

Những hạn chế, thiếu sót trên, đề nghị các đại biểu trong Đại hội nghiêm túc đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân để có biện pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Kính thưa Đoàn chủ tịch, thưa các đồng chí đại biểu,

Nhiệm vụ giai đoạn 2010-2015 của Đảng bộ tỉnh nói chung và của Đảng bộ huyện Tân Phú nói riêng là rất nặng nề. Tân Phú có lợi thế là huyện có đất đai thổ nhưỡng rất thích hợp cho việc phát triển cây công nghiệp, cây lâu năm theo vùng chuyên canh tập trung. Có nhiều cảnh quan thiên nhiên và có hệ thống giao thông nối liền với tỉnh Lâm Đồng là điều kiện tốt để phát triển kết nối du lịch sinh thái để phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Với những yếu tố thuận lợi trên, nếu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt sẽ tạo điều kiện thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Tại Đại hội này, tôi đề nghị các đồng chí cần tập trung thảo luận sâu và quyết định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để đưa huyện dần thoát ra khỏi huyện nghèo, huyện thuần nông; để đảm bảo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong 5 năm tới, tôi xin lưu ý Đảng bộ huyện Tân Phú một số nội dung cơ bản sau:

 Một là: Huyện Tân Phú là huyện nông nghiệp, lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ chưa phát triển, chưa có những loại hình dịch vụ chất lượng cao; hạ tầng kinh tế - xã hội còn hạn chế. Do đó, trong nhiệm kỳ tới, để xây dựng huyện theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, thoát ra khỏi huyện thuần nông, huyện nghèo; trước hết, tập trung chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi chủ lực phù hợp với từng địa bàn; ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị từng loại cây trồng trên diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Xây dựng các vùng chuyên canh cây công nghiệp, cây ăn trái tập trung gắn với bảo quản, chế biến để nâng cao giá trị nông sản hàng hóa và thị trường tiêu thụ; từng bước xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp của địa phương. Đầu tư phát triển các khu chăn nuôi tập trung theo quy hoạch và theo hướng công nghiệp, đảm bảo vệ sinh môi trường. Sản xuất nhỏ, manh mún, tự phát theo quy mô gia đình sẽ không thể cạnh tranh trong tương lai; vì vậy, nông dân cần được tổ chức sản xuất theo từng nhóm, tổ, mô hình từ thấp đến cao, như câu lạc bộ năng suất cao, tổ hợp tác ...., nhà nước tạo điều kiện hỗ trợ để thúc đẩy kinh tế hợp tác phát triển.

Trên cơ sở các khu, cụm công nghiệp đã được phê duyệt, đầu tư, huyện cần phải nỗ lực và phối hợp với các ngành của tỉnh tập trung đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng, để thu hút các nhà đầu tư từ các thành phần kinh tế. Khuyến khích các doanh nghiệp, dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 61/2010/NĐ-CP của Chính phủ, quan tâm phát triển các ngành nghề sử dụng nhiều lao động, ngành nghề truyền thống, để giải quyết việc làm cho nhân dân, nhất là khu vực đồng bào dân tộc thiểu số. Có kế hoạch chuyển các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vào các cụm công nghiệp đã được quy hoạch để đảm bảo môi trương sinh thái. Chú trọng phát triển công nghiệp chế biến gắn với vùng nguyên liệu nông sản tập trung; công nghiệp cơ khí phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.

Đối với lĩnh vực thương mại, dịch vụ du lịch, là huyện miền núi, có lợi thế về cảnh quan thiên nhiên như: rừng Nam Cát Tiên, Suối Mơ, hồ Đa Tôn, có đường giao thông kết nối du lịch tỉnh Lâm Đồng... Do vậy, huyện cần chủ động phối hợp với các ngành chức năng tỉnh tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch; đầu tư kết cấu hạ tầng và có cơ chế khuyến khích, thu hút đầu tư, để huy động mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, khai thác có hiệu quả tiềm năng về dịch vụ, du lịch; phát huy tối đa lợi thế so sánh của địa phương để phát triển kinh tế - xã hội.

Hai là: Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tập trung đầu tư xây dựng, phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội nông thôn, chú trọng đầu tư điện phục vụ sản xuất, đường giao thông, các cơ sở văn hóa, y tế, giáo dục, nhất là các công trình trọng điểm của huyện, như: đường vào Khu du lịch hồ Đa Tôn, đường Phú Xuân - Núi Tượng, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện... Đồng thời, xây dựng các công trình thủy lợi đa mục tiêu, kiên cố hóa   hệ thống kênh mương nội đồng, cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tập trung triển khai đề án nông thôn mới gắn với đề án phát triển văn hóa nông thôn; xây dựng mô hình nông thôn theo hướng bền vững: có đời sống kinh tế được cải thiện, có đời sống văn hóa tốt, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, có môi trường sinh   thái tốt. Phối hợp vườn Quốc gia Nam Cát Tiên trong việc bảo vệ rừng, xem đây là nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ huyện suốt trong những năm tới.     

Ba là: Gắn phát triển kinh tế với giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội. Quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, xây dựng xã hội học tập, đáp ứng yêu cầu nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực của địa phương. Có các giải pháp bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số bản địa; khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư tham gia xây dựng các thiết chế văn hóa để nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân; thu hút bác sĩ về công tác tại vùng sâu, vùng xa. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, gắn với triển khai đồng bộ và hiệu quả đề án phát triển văn hoá nông thôn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 và chương trình xây dựng nông thôn mới. Quan tâm giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho lao động nông thôn để đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Thực hiện tốt chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là việc nâng cao dân trí và đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào. Huy động mọi nguồn lực để thực hiện tốt công tác giảm nghèo, hướng dẫn nhân dân kiến thức sản xuất, kinh doanh, cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Bốn là: Tiếp tục nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước các cấp. Từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng chuẩn hóa. Khuyến khích, thu hút số sinh viên có trình độ cao đẳng, đại học về công tác tại xã, thị trấn theo Quyết định số 140-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tăng cường thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan hành chính và dân chủ ở xã phường, thị trấn; công khai những việc có liên quan trực tiếp đến nhân dân; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân; phát huy dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ cương pháp luật của nhà nước. Tăng  cường công tác thanh tra công vụ và nâng cao trách nhiệm người thực thi công vụ.

Năm là: Củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và xây dựng thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc. Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ động phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, nhất là trên lĩnh vực an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo - dân tộc. Tăng cường công tác phòng, chống cháy rừng, hủy hoại rừng và việc săn bắt thú rừng. Chủ động phối hợp với địa phương của tỉnh Lâm Đồng thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự, bảo vệ rừng và phòng, chống tội phạm.  

Sáu là: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết  Trung ương về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, về công tác dân tộc, công tác tôn giáo. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt tập hợp, đoàn kết nhân dân, thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội, thường xuyên sâu sát địa bàn, kịp thời lắng nghe tâm tư nguyện vọng và phản ảnh của nhân dân để tham mưu, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, bức xúc của nhân dân. Tiếp tục vận động các tổ chức tôn giáo, chức sắc, tín đồ sống “tốt đời, đẹp đạo”; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, vận động nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh. Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn và nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, mặt trận, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Bảy là: Vấn đề có ý nghĩa then chốt và quyết định là phải xây dựng Đảng bộ, từng tổ chức cơ sở đảng thật sự trong sạch, vững mạnh trên cả ba mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức, để đủ sức lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ V của Đảng bộ huyện. Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp để tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; xây dựng tổ chức cơ sở đảng phải kết hợp chặt chẽ với xây dựng chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt chi bộ, nội dung sinh hoạt phải thiết thực, sát với tình hình của từng địa phương, đơn vị; tránh tình trạng sinh hoạt hình thức, sinh hoạt miễn cưỡng hoặc cho xong thì không có tác dụng; phải xây dựng quy chế làm việc của cấp uỷ chặt chẽ theo đúng nguyên tắc của Đảng, đặc biệt đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số; đề cao tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng theo hướng thiết thực, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, làm cho tổ chức cơ sở đảng thật sự là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động ” Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với nhiệm vụ trọng tâm và sâu sắc hơn, theo hướng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, của từng tổ chức cơ sở đảng, phát huy tốt hơn vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên tại tổ chức cơ sở đảng. Có giải pháp tích cực để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng về quan điểm chính trị, trung thành, trung thực, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực làm việc, đặc biệt là phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, có phong cách, lề lối làm việc khoa học, dân chủ, để xây dựng Đảng thật sự là người đầy tớ trung thành của nhân dân, của dân tộc. Chỉ đạo tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật nghiêm minh, trên tinh thần thương yêu đồng chí, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới, chú trọng đối tượng là đoàn viên, thanh niên, con em gia đình có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số; phấn đấu 100% ấp có chi bộ đảng. Rà soát hoàn chỉnh quy hoạch và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảm bảo có sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, tránh trình trạng hẫng hụt cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ ở cơ sở. Quan tâm hơn nữa công tác bồi dưỡng, giúp đỡ, tạo điều kiện cho cán bộ trẻ, cán bộ nữ trưởng thành trong công tác.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu trong Đại hội tập trung trí tuệ, phát huy tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân huyện nhà, đề ra được Nghị quyết với những mục tiêu, nhiệm vụ, thể hiện sự quyết tâm của toàn Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới là đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn; đưa huyện Tân Phú ra khỏi huyện nghèo, huyện thuần nông của tỉnh.

Thưa các đồng chí, thưa toàn thể đại biểu,

Một nhiệm vụ rất quan trọng của Đại hội là bầu Ban Chấp hành đảng Đảng bộ huyện nhiệm kỳ tới đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu dự đại hội phải xuất phát từ yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ tới, đó là đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, để từ đó xác định cụ thể số lượng, cơ cấu, lựa chọn nhân sự là những đồng chí thật sự xuất sắc về năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức để bầu vào Ban Chấp hành, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, hiệu quả của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trên tất cả các lĩnh vực; nhất là những lĩnh vực, địa bàn trọng tâm, trọng điểm.

Việc bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội lần thứ IX Đảng bộ tỉnh, đề nghị đại hội lựa chọn cơ cấu, nhân sự, là những đồng chí thực sự tiêu biểu của Đảng bộ huyện, đại diện cho Đảng bộ huyện để tham gia đóng góp tích cực vào sự thành công Đại hội lần thứ IX Đảng bộ tỉnh; đồng thời có năng lực triển khai nội dung Đại hội Đảng bộ tỉnh ở cấp mình, ngành mình để sớm đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đi vào cuộc sống.

Với sự quyết tâm chính trị cao của đại biểu dự đại hội; Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng toàn thể Đảng bộ và nhân dân huyện Tân Phú sẽ phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra.

Kính chúc sức khỏe các đại biểu.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Nhân dịp Đại hội Đảng bộ huyện Tân Phú lần thứ V, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trân trọng trao tặng Đại hội bức trướng với nội dung:

TIẾP TỤC NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN, HUY ĐỘNG MỌI NGUỒN LỰC THÚC ĐẨY NHANH HƠN SỰ NGHIỆP CNH, HĐH NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN

Xin mời đại diện Đoàn Chủ tịch Đại hội lên nhận bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh./.

 • Đại hội Đảng bộ huyện Tân Phú lần thứ V, nhiệm kỳ 2010-2015 - 07/09/2010
 • Đôi điều rút ra từ thành công của Đại hội Đảng bộ xã Phú Trung - 26/07/2010
 • Đại hội Đảng bộ xã Phú Thịnh lần IV nhiệm kỳ 2010-2015 - 26/07/2010
 • Đảng bộ xã Nam Cát Tiên Đại hội đại biểu lần thứ VI thí điểm bầu trực tiếp BTV, Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy - 26/07/2010
 • Chi bộ khối Dân vận - Mặt trận tổ chức Đại hội điểm - 26/07/2010
 • Đại hội Đảng bộ xã Phú Lâm thành công tốt đẹp - 23/07/2010
 • Xã Phú Bình và Phú Sơn tổ chức đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2010 - 2015 - 21/07/2010
 • Đoàn công tác Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Thanh Sơn về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã - 21/07/2010
 • Đoàn công tác Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Phú Lâm về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã - 21/07/2010
 • Đảng bộ xã Phú Trung: Tập trung lãnh đạo trong xã hội hóa giao thông nông thôn - 16/06/2010
 •  Video đại hội Đảng bộ

   Audio đại hội Đảng bộ Tỉnh

  Phóng sự ảnh

  Xem tất cả hình >>
  CÁC KÌ ĐẠI HỘI