Đăng nhập
Đảng bộ huyện Cẩm Mỹ
Nhân sự đại hội
Tin tức
Tư liệu Đại hội
Đảng bộ Huyện
Ý kiến đóng góp
Liên hệ
Bật chế độ truy cập dễ dàng hơn Bỏ qua nội dung chính

Đảng bộ huyện Cẩm Mỹ

Phần thứ hai: Mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 5 năm 2010 - 2015. 

Phần thứ hai: Mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 5 năm 2010 - 2015.

I/- DỰ BÁO TÌNH HÌNH:

Đất nước ta nói chung và Đồng Nai nói riêng tiếp tục ổn định, phát triển theo định hướng XHCN, ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới. Đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng khẳng định vai trò lãnh đạo có những thuận lợi cơ bản trong việc phát triển kinh tế- xã hội theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Ở huyện, những kết quả đạt được của Đảng bộ và nhân dân trong thời gian qua; sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự nỗ lực trong lãnh đạo của các cấp uỷ, quản lý điều hành của các cấp Chính quyền có bước trưởng thành cùng với lợi thế về vị trí địa lý, có tiềm năng về nguồn nhân lực, đất đai, môi trường đầu tư phát triển... là tiền đề thuận lợi để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ hai. Tuy nhiên trong những năm tới vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là đối với một huyện thuần nông: thời tiết, dịch bệnh và tác động của biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, sản phẩm làm ra chưa đủ sức cạnh tranh để tiêu thụ; công nghiệp - TTCN và thương mại dịch vụ phát triển còn nhỏ lẻ, chiếm tỷ trọng thấp; cơ sở hạ tầng phát triển còn hạn chế. Lực lượng lao động dồi dào nhưng trình độ chuyên môn, tay nghề, học vấn còn thấp; đội ngũ cán bộ còn thiếu, yếu chưa năng động trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới; tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội có lúc, có nơi còn đáng quan tâm. Đó là những khó khăn thách thức đòi hỏi Đảng bộ phải xác định để có những chủ trương, biện pháp quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra.

II/- MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM KỲ 5 NĂM 2010-2015:

1/- Mục tiêu chung:

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Huy động tối đa mọi nguồn lực để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, xác định giao thông là khâu đột phá, nhất là các tuyến đường giao thông trọng yếu. Tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng tỷ trọng công nghiệp-TTCN và thương mại dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế với trọng tâm là nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng chủ lực. Không ngừng chăm lo cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho nhân dân. Thực hiện công tác giảm nghèo bền vững; quan tâm giải quyết việc làm, chăm lo đối tượng chính sách, các đối tượng xã hội; xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc; thực hiện tốt bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; chăm sóc và bảo vệ quyền trẻ em. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đào tạo nghề cho nông dân và đặc biệt là chất lượng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị; tăng mức hưởng thụ văn hóa, tinh thần và chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Phát triển mạnh sự nghiệp giáo dục- đào tạo, khoa học công nghệ, y tế và các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT. Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, cảnh giác chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ”, ổn định trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng. Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể quần chúng; tập hợp và phát huy sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện nhiệm vụ chính trị xã hội. Thường xuyên chăm lo xây dựng và chỉnh đốn Đảng, làm cho toàn Đảng bộ thực sự trong sạch vững mạnh, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa huyện nhà trong thời kỳ đổi mới.

2/- Các chỉ tiêu chủ yếu:

- Tổng sản phẩm trên địa bàn GDP (giá cố định 1994) tăng bình quân hàng năm 12 - 13%. Trong đó: giá trị tăng thêm ngành Nông lâm nghiệp tăng 5 - 6%;  Công nghiệp- xây dựng tăng 21 - 22%; Dịch vụ tăng 17 - 18%.

Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng nông nghiệp, Công nghiệp- TTCN và dịch vụ, trong đó tỷ trọng Nông lâm nghiệp đến năm 2015 chiếm 46,35%; công nghiệp- xây dựng 22,87%, dịch vụ 30,78% trong GDP.

- GDP bình quân đầu người năm 2015 đạt 19,741 triệu đồng, bình quân hàng năm tăng 11,16%.

- Tổng vốn đầu tư trên địa bàn trong 5 năm trên 7.020 tỷ đồng.

- Phấn đấu thu Ngân sách Nhà nước đạt kế hoạch tỉnh giao hàng năm.

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đến cuối năm 2010: 1,25%; năm 2015: 1,14%.

- Phấn đấu đến cuối năm 2015: 100% xã có Hợp tác xã hoạt động ổn định; xây dựng hoàn thành 03 xã theo Đề án nông thôn mới ở Bảo Bình, Xuân Bảo, Xuân Đường  và những nơi có điều kiện; độ che phủ trên địa bàn đạt 75%.

- Phấn đấu đến cuối năm 2015 có 95% hộ dùng điện; 98,95% hộ dùng nước hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn Bộ y tế. Giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm từ 1,5 đến 2% (theo chuẩn hiện hành); 100% các xã có đơn vị thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt; 90% lượng rác thải ở khu dân cư tập trung được thu gom và xử lý. Đào tạo nghề cho 400-500 lao động/năm; giải quyết việc làm cho 3.000 lao động/năm.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, duy trì và nâng cao các chuẩn theo quy định về xoá mù chữ - phổ cập giáo dục ở 13/13 xã. Phấn đấu đạt trường chuẩn quốc gia đến năm 2015: Mầm non đạt 30%, Tiểu học đạt 40%, Trung học cơ sở đạt 40%, Trung học phổ thông đạt 100%; phấn đấu 100% đơn vị trường học có chi bộ Đảng.

- Phấn đấu 13/13 xã có Trung tâm văn hoá thể thao; 98% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá, trong đó trên 70% gia đình giữ vững và phát huy danh hiệu “Gia đình đạt chuẩn văn hóa”, trên 20% gia đình văn hóa ở nông thôn làm giàu từ sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Phấn đấu trên 90% ấp đạt chuẩn văn hóa, trong đó trên 70% ấp giữ vững và phát huy danh hiệu “ấp đạt chuẩn văn hóa”, trên 50% ấp văn hóa đạt chuẩn cơ sở vật chất, hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn mới. 100% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá. Trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi còn 9,6%; 100% trạm y tế xã có Bác sỹ công tác ổn định. Tiếp tục duy trì nâng chất lượng 100% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế.

- Tập hợp quần chúng nhân dân vào tổ chức đạt 85% trở lên, trong đó xây dựng cho được 45% Đoàn viên, hội viên nòng cốt. Phấn đấu đạt tỷ lệ tập hợp Đoàn Thanh niên đạt 50%, Hội Liên hiệp Thanh niên đạt 60%, Hội Liên hiệp Phụ nữ đạt 80%, Hội Nông dân đạt 85% (so với tổng số hộ Nông dân), Liên Đoàn lao động đạt 95-98% (trong đó doanh nghiệp ngoài quốc doanh 80%), Hội Cựu chiến binh đạt từ 98% trở lên, Hội chữ thập đỏ đạt 6 hộ/1 hội viên. Tỷ lệ đoàn viên, hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên từ 80-85%. Tổ chức cơ sở Mặt trận và các đoàn thể phấn đấu 80% trở lên đạt vững mạnh, không còn cơ sở yếu kém; 100% cơ quan đơn vị thực hiện tốt QCDC cơ sở.

- Phấn đấu hàng năm có trên 98% đảng viên, trên 80% quần chúng được học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; trên 80% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh; trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp đảng viên đạt 10% so với tổng số đảng viên đầu năm; 100% tổ chức cơ sở đảng có nguồn trung kiên phải phát triển được đảng viên mới; giữ vững 100% ấp, các trường tiểu học, THCS có chi bộ đảng; giải quyết trên 95% đơn, thư tố cáo đảng viên thuộc thẩm quyền; giảm tỷ lệ đảng viên bị thi hành kỷ luật từ 0,01-0,02%.

III/- CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

Căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ trong 5 năm (2010-2015) và dự báo tình hình trong những năm sắp tới, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cụ thể như sau:

1/- Về phát triển kinh tế:

- Phát triển sản xuất nông nghiệp: Trên cơ sở thế mạnh của từng cây, con, từng vùng sản xuất đã được định hướng quy hoạch; từng bước hình thành các vùng trọng điểm cây trồng, vật nuôi theo hướng chuyên canh, chuyên môn hóa cao gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài nước, chú trọng tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả trên từng loại cây trồng, vật nuôi. Thực hiện đạt hiệu quả chương trình phát triển cây, con chủ lực trên địa bàn huyện; phấn đấu giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 8%, tỷ trọng chăn nuôi năm 2015 đạt 40% trong giá trị sản xuất nông nghiệp.

   Tiếp tục thực hiện tốt dự án phát triển cây trồng vật nuôi chủ lực của huyện để nhân rộng trên địa bàn; trong đó tập trung chủ yếu chuyển dịch thêm 1.000 ha cây điều năng xuất thấp sang trồng cây cao su tiểu điền; phấn đấu đến năm 2015 đưa diện tích cao su tiểu điền lên 2.000 ha. Đưa các giống cà phê có năng suất cao vào trồng mới và cải tạo vườn cây hiện có để đưa năng suất bình quân lên 2 tấn/ha; ngăn chặn bệnh chết nhanh, chết chậm trên cây tiêu và ổn định diện tích hiện có; đầu tư chăm sóc một số loại cây trồng có thế mạnh khác như sầu riêng, chôm chôm, mít nghệ, mãng cầu… Đối với cây hàng năm ổn định diện tích gieo trồng hiện có khoảng 22.300 ha, chú ý đầu tư 2 loại cây trồng chính là cây bắp và cây lúa.

   Khuyến khích phát triển chăn nuôi theo quy hoạch được duyệt; chăn nuôi theo hướng công nghiệp, bán công nghiệp, xử lý môi trường bền vững; xác định heo, gà là vật nuôi chủ yếu. Phấn đấu đến năm 2015 tổng đàn heo, gà tăng gấp 2 lần hiện nay. Tiếp tục phát triển trang trại chăn nuôi, đến năm 2015 có 90% giá trị sản xuất ngành chăn nuôi được hình thành từ kinh tế trang trại.

Tập trung hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động các HTX hiện có, đến năm 2015 có 60% HTX khá, 40% trung bình, không có HTX yếu kém; 70% câu lạc bộ năng suất cao hoạt động khá, không có câu lạc bộ yếu kém; đồng thời phát triển mới các HTX đủ điều kiện; phấn đấu mỗi xã đều có ít nhất 1 HTX hoặc 1 tổ hợp tác.

   - Tài nguyên - Môi trường: Điều tra, kiểm kê, đánh giá hiện trạng các nguồn tài nguyên trên địa bàn, trên cơ sở đó xây dựng quy hoạch kế hoạch khai thác sử dụng tài nguyên nước, khoáng sản, triển khai thực hiện tốt quy hoạch kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 nhằm phục vụ cho kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Ngăn chặn mức độ gia tăng ô nhiễm, phục hồi suy thoái và nâng cao chất lượng môi trường, bảo đảm phát triển bền vững. Chú trọng bảo vệ môi trường nông thôn, nhất là những địa bàn có cụm công nghiệp; thực hiện có hiệu quả các giải pháp để ứng phó với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

- Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp: Đẩy mạnh phát triển công nghiệp trên địa bàn, nhằm khai thác có hiệu quả, tiềm năng và lợi thế của huyện, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 26,01%. Khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở tăng cường đầu tư, đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm để tăng khả năng cạnh tranh. Tập trung phát triển các ngành công nghiệp như công nghiệp cơ khí, khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông sản thực phẩm để tiêu thụ nguồn nông sản tại địa phương. Tiếp tục xây dựng các phương án kêu gọi đầu tư để sớm hình thành các cụm công nghiệp đã được duyệt đi vào hoạt động.

- Thương mại, dịch vụ: Tiếp tục phát triển thương mại, dịch vụ theo Nghị quyết 12/TW, phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tăng bình quân hàng năm là 19,69%, đạt giá trị đến năm 2015 trên 2.980 tỷ đồng. Tăng cường phát triển mạng lưới thương mại dịch vụ ở vùng sâu, vùng xa thông qua các Chương trình đưa hàng về phục vụ ở các cụm xã. Khuyến khích người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Tập trung đầu tư xây dựng chợ Trung tâm huyện và nâng cấp, xây mới chợ một số xã có điều kiện. Nghiên cứu xây dựng Trung tâm thương mại quy mô nhỏ ở xã Xuân Tây, Xuân Đường.

Phát triển đồng bộ các loại hình dịch vụ nông thôn như: dịch vụ vận tải, dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ bưu chính viễn thông, dịch vụ văn hóa, giáo dục, y tế… Chủ động phát triển các dịch vụ tài chính, tín dụng, bảo hiểm, bất động sản, khoa học công nghệ, pháp lý… Đặc biệt coi trọng phát triển các loại hình dịch vụ sản xuất nông nghiệp. Từng bước đưa giá trị dịch vụ chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu ngành. Quy hoạch và kêu gọi đầu tư vào các dự án du lịch sinh thái trên địa bàn.

- Về quy hoạch và đầu tư XDCB:  Tiếp tục triển khai thực hiện hoàn chỉnh các dự án quy hoạch đã được phê duyệt. Chỉ đạo tập trung quy hoạch các loại hình thương mại, dịch vụ ở những nơi có điều kiện. Quy hoạch hình thành các xã mới. Xây dựng hoàn chỉnh khu Trung tâm hành chính huyện theo quy hoạch. Phát triển mạng lưới giao thông nông thôn, các khu dân cư tập trung, coi đây là bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội của huyện. Đảm bảo xây dựng mạng lưới trường lớp ở các cấp học gắn với quy hoạch Trường chuẩn quốc gia. Xây dựng trường Trung học phổ thông ở trung tâm huyện. Chú trọng đầu tư cơ sở vật chất ngành y tế, nhất là Bệnh viện đa khoa huyện, phòng khám khu vực, các trạm y tế xã. Quan tâm xây dựng, đảm bảo điều kiện làm việc của hệ thống chính trị từ huyện đến xã, nhất là các trụ sở ấp. Tăng cường đầu tư, xây dựng thiết chế văn hóa ở các xã.

- Về thu chi ngân sách: Phấn đấu thu ngân sách Nhà nước hàng năm đạt chỉ tiêu tỉnh giao. Trên cơ sở quản lý, khai thác tốt và nuôi dưỡng nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời. Chỉ đạo quản lý chặt chẽ việc chi tiêu ngân sách theo kế hoạch được duyệt, đảm bảo cân đối thu, chi và tiết kiệm chi theo quy định của Nhà nước và các yêu cầu chi thiết yếu cho đào tạo cán bộ, đầu tư phát triển xã hội.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế trên cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến nông, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất một cách có hiệu quả. Trên cơ sở xây dựng các Tổ hợp tác, hợp tác xã, CLB, trang trại hướng dẫn tổ chức sản xuất theo tiêu chuẩn GAP để tạo thương hiệu và thế mạnh cho từng sản phẩm, phấn đấu đến cuối năm 2015 có nhiều loại sản phẩm đạt tiêu chuẩn GAP như: mãng cầu xiêm, chôm chôm, sầu riêng …

- Bằng nhiều giải pháp từ vốn vay ngân hàng, vốn ngân sách, hỗ trợ giống, vật tư, hướng dẫn kỹ thuật canh tác, chăm sóc, thu hoạch và bảo quản sau thu hoạch; phấn đấu thực hiện đạt chỉ tiêu trồng mới 1.000 ha cây cao su tiểu điền; tiếp tục thực hiện công tác khuyến nông, lai tạo giống cây cà phê để đưa năng suất bình quân lên 20tạ/ha; có giải pháp ngăn chặn bệnh chết nhanh, chết chậm trên cây tiêu, ổn định diện tích hiện có và đưa năng suất bình quân lên 22 tạ/ha.

- Tổ chức liên kết với các nhà khoa học, ngân hàng, doanh nghiệp trong và ngoài nước để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Tổ chức thực hiện quy hoạch ngành nghề nông thôn theo quy định phê duyệt của tỉnh, đồng thời quan tâm khuyến khích hình thành các ngành nghề có thế mạnh ở nông thôn như sản xuất nấm rơm, nấm mèo, nuôi ong mật, cây kiểng … tạo điều kiện cho lao động nông thôn học các nghề cơ bản phục vụ cho nhu cầu lao động ở các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn. Rà soát lại các chỉ tiêu thực hiện ở 2 xã điểm nông thôn mới Xuân Bảo, Bảo Bình; xây dựng mới nông thôn mới xã Xuân Đường theo tiêu chí quy định của Trung ương, tập trung nguồn lực tổ chức thực hiện phấn đấu đến cuối năm 2015 có 03 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 22,5%, các xã còn lại tập trung quy hoạch và thực hiện quy hoạch theo quy định.

- Tăng cường công tác kiểm tra, đầu tư xây dựng, nâng cấp sửa chữa các hồ đập hiện có, kiên cố hóa các công trình đầu mối. Nghiên cứu mở rộng hệ thống kênh mương nội đồng; xây dựng mới hồ Thoại Hương, cầu Bưng A, Trạm bơm hồ chứa nước Sông Ray…, tập trung đầu tư đường, điện vào các vùng chuyên canh sản xuất cây trồng, vùng khuyến khích chăn nuôi. Đẩy mạnh khuyến khích thực hiện cơ giới hóa tất cả các khâu trong quá trình sản xuất như: Làm đất, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản, chế biến đảm bảo cho sản phẩm tạo ra và chi phí thấp để tăng sức cạnh tranh trên thị trường, ổn định và sản xuất bền vững, hiệu quả cao”.

- Tăng cường công tác chỉ đạo về quản lý đất đai, môi trường. Triển khai thực hiện tốt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Tiếp tục thực hiện công tác rà soát, cấp giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ở những nơi đủ điều kiện; bố trí hợp lý quỹ đất và tạo điều kiện để phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Làm tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; giải quyết đúng luật định các tranh chấp, khiếu nại trong nhân dân. Quan tâm công tác giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng về sử dụng hợp lý, có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên; đồng thời tăng cường các biện pháp tuyên truyền giáo dục người dân về thực hiện công tác môi trường, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm môi trường. Xây dựng và quản lý tốt cơ sở dữ liệu địa chính, dữ liệu tài nguyên và môi trường, phục vụ công tác quản lý tài nguyên và môi trường theo hướng hiện đại. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong quản lý sử dụng đất đai, khai thác sử dụng tài nguyên nước, khoáng sản và bảo vệ môi trường. Thực hiện tốt công tác trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi trọc và các chương trình bảo vệ môi trường bền vững.

   - Tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư vào các cụm công nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi về thủ tục, đất đai để thu hút đầu tư vào các dự án nhằm đẩy nhanh phát triển ngành công nghiệp, thương mại và thu hút lao động trên địa bàn. Ưu tiên các tổ chức, cá nhân đầu tư vào cụm công nghiệp sử dụng nguyên liệu tại chỗ, giảm tiêu hao năng lượng, sử dụng ít nước, ít gây ô nhiễm môi trường. Quan tâm hơn nữa, đặc biệt là chất lượng công trình và công tác đấu thầu... chọn nhà đầu tư có đủ năng lực. Đẩy mạnh công tác khuyến công thông qua các chính sách, chương trình, dự án như chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn, chính sách khuyến công, chương trình sản phẩm chủ lực… để đào tạo nghề và giải quyết việc làm. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực công nghiệp. Quan tâm đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân ở các cụm công nghiệp.

   - Xây dựng chương trình phát triển thương mại, dịch vụ giai đoạn 2011- 2015. Trước mắt tập trung xây dựng, nâng cấp các chợ theo kế hoạch; tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động thương mại, dịch vụ. Chú trọng sắp xếp lại ngành hàng, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường… đảm bảo văn minh thương nghiệp. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường. Tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các loại hình dịch vụ. Quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã kinh doanh ở lĩnh vực dịch vụ.

   - Tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xã hội, phát huy cao độ nội lực trong nhân dân. Trên cơ sở quy hoạch kinh tế- xã hội của huyện đến năm 2020, triển khai thực hiện và quản lý quy hoạch đã được duyệt. Tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch về thủy lợi, dịch vụ, các khu dân cư, nhà ở công nhân … Triển khai quy hoạch chi tiết Thị trấn Long Giao. Phấn đấu huy động vốn hàng năm khoảng 1.200-1.500 tỷ đồng, chiếm 47% GDP. Bố trí vốn đầu tư hợp lý, ưu tiên cho các dự án giao thông, thủy lợi, hạ tầng khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ vốn các dự án điện 0,4KV, giao thông nông thôn. Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư.

   - Tuân thủ chặt chẽ quy trình đầu tư xây dựng cơ bản, nâng cao năng lực quản lý, điều hành dự án, chú trọng công tác quy hoạch, tư vấn, đấu thầu, giám sát, thi công. Quan tâm chất lượng công trình, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản. Phấn đấu đến 2015 đầu tư hoàn chỉnh mạng lưới giao thông đã quy hoạch, đảm bảo kết nối đồng bộ khu dân cư, vùng sản xuất. Đẩy mạnh đầu tư nhựa hóa các tuyến đường giao thông nông thôn theo chương trình xã hội hóa. Quan tâm xây dựng các tuyến đường điện trung, hạ thế và đường dây điện 110KV, đảm bảo ổn định và đủ điện cho sản xuất và sinh hoạt, nhất là các cụm công nghiệp. Nâng tỷ lệ hộ sử dụng điện trên 95%. Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào các ngành nghề, lĩnh vực có thế mạnh ở địa phương, đầu tư chiều sâu, đổi mới thiết bị công nghệ cao.

2/- Về giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học - công nghệ, văn hoá - thể thao và thực hiện chính sách xã hội:

- Về giáo dục - đào tạo: Tiếp tục đổi mới và phát triển toàn diện, mạnh mẽ giáo dục- đào tạo đáp ứng yêu cầu nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng con người mới phát triển toàn diện, có năng lực sống và làm việc theo pháp luật; nâng cao chất lượng công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục phổ thông và phổ cập mẫu giáo 5 tuổi. Tập trung xây dựng phát triển hệ thống trường lớp ở các bậc học, cấp học. Quan tâm vận động con em học sinh được đến trường; phấn đấu huy động 25% số cháu trong độ tuổi ra lớp nhà trẻ, 80% ra lớp mẫu giáo, trong đó 5 tuổi đạt 95%; 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1; 100% học sinh hoàn thành chương trình bậc tiểu học vào lớp 6, trên 90% học sinh hoàn thành chương trình bậc THCS vào lớp 10 và học nghề; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT hàng năm đạt trên 80% và thi đậu đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên 60%. Thực hiện tốt các chính sách ưu tiên cho con em đối tượng chính sách, người có công, người nghèo và đồng bào dân tộc. Phấn đấu nâng tỷ lệ học sinh giỏi cấp tỉnh, huyện, đạt giải Quốc gia năm sau cao hơn năm trước.

- Về y tế: Tăng cường công tác truyền thông dân số, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, nâng cao thể lực nhân dân. Vận động thực hiện tốt các biện pháp kế hoạch hoá gia đình gắn với phát triển kinh tế và các vấn đề xã hội, để giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn 1,14%. Thực hiện tốt các chương trình y tế Quốc gia, nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh cho nhân dân; tiếp tục củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở. Chủ động phòng, chống và ngăn chặn có hiệu quả các loại dịch bệnh, phát triển các phong trào vệ sinh phòng bệnh và bảo vệ môi trường; đảm bảo trên 98% trẻ em trong độ tuổi được tiêm chủng mở rộng; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 2 tuổi còn 6,5%, dưới 5 tuổi là 9,5%. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm, phấn đấu đến năm 2015 có 80% cơ sở, 60% các xã đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp tục củng cố, nâng chất lượng hoạt động của Hội đông y, kết hợp có hiệu quả y học cổ truyền với y học hiện đại trong chẩn đoán và điều trị bệnh.

- Về khoa học - công nghệ: Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để đầu tư đổi mới trang thiết bị, công nghệ trong sản xuất và bảo quản sản phẩm; ứng dụng công nghệ sinh học vào trồng trọt, chăn nuôi, từng bước thay đổi bộ giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao ở những nơi thích hợp; lập phương án xây dựng một số hồ, đập chứa nước, phục vụ tưới tiêu và góp phần cải thiện môi trường sinh thái. Sớm xây dựng các đề tài xử lý rác thải, chất thải.

- Về văn hoá - thể thao: Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất cho sự nghiệp văn hóa, đi đôi với đẩy mạnh công tác xã hội hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa của dân tộc; đưa phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn dân cư” phát triển sâu rộng và thực chất; nâng cao chất lượng hoạt động thông tin tuyên truyền, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, đáp ứng và nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, giảm mức chênh lệch giữa thành thị với nông thôn, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho công nhân các khu công nghiệp, cho nông dân để xây dựng nông thôn mới.

Tiếp tục phát triển các câu lạc bộ gia đình, thực hiện chiến lược xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đẩy mạnh cuộc vận động thực hiện Luật phòng chống bạo lực gia đình.

Đẩy mạnh các phong trào thể dục, thể thao góp phần nâng cao thể lực của toàn dân, gắn với việc phát triển rộng, mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động thể dục, thể thao để tăng cường cơ sở vật chất và nguồn lực đầu tư cho các hoạt động nhằm nâng cao thể lực cho nhân dân, xây dựng phong trào sống vui, sống khỏe phụng sự Tổ quốc.

- Về thực hiện chính sách xã hội: Tiếp tục huy động mọi nguồn lực xã hội cùng với Nhà nước chăm lo tốt hơn nữa đối tượng người có công. Quan tâm công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, thực hiện tốt các chính sách bảo trợ xã hội, trợ cấp thường xuyên cho các đối tượng xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho người nghèo được chăm sóc sức khỏe, học nghề, ưu tiên vay vốn, hỗ trợ các công cụ hoạt động vui chơi giải trí, tạo việc làm nhằm nâng cao đời sống; thực hiện tốt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020. Tăng cường nguồn lực của Nhà nước, đồng thời đẩy mạnh công tác xã hội hóa bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và quyền bình đẳng giới trong phụ nữ. Duy trì 13/13 xã làm tốt công tác thương binh liệt sỹ. Thường xuyên thăm hỏi và chăm sóc các gia đình chính sách; tiếp tục tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ. Quan tâm tạo điều kiện về vốn, kỹ thuật, đào tạo nghề cho đối tượng chính sách tham gia phát triển kinh tế gia đình để nâng cao đời sống.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau:

- Về giáo dục - đào tạo: Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới giáo dục toàn diện, đặc biệt chú ý tăng cường giáo dục - đào tạo các mặt đạo đức, lối sống, tác phong, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, nâng cao thể chất và kỹ năng sống; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng và lòng tự hào dân tộc; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý về mọi mặt, đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng. Thực hiện Đề án kiên cố hóa trường, lớp và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2 (2008-2012). Tăng cường đổi mới phương pháp dạy học, sử dụng công nghệ thông tin trong việc soạn giáo án, giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh. Thực hiện các chương trình giáo dục toàn diện cho học sinh, cả về năng lực và tư duy sáng tạo, nhất là giáo dục sức khỏe, vệ sinh môi trường, giáo dục thẩm mỹ, rèn luyện hạnh kiểm, đạo đức học đường; quan tâm giáo dục  tri thức xã hội, gắn với giáo dục truyền thống, lý tưởng.

Đổi mới công tác quản lý giáo dục, thực hiện cơ chế tự chủ gắn với đổi mới cơ chế tài chính; kiểm định chất lượng giáo dục gắn với công khai; thực hiện quan hệ chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội; điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển giáo dục đến năm 2015.

Huy động các nguồn lực đầu tư phát triển giáo dục- đào tạo: hoàn chỉnh trang thiết bị dạy học, xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin; chăm lo phát triển giáo dục vùng sâu, vùng khó khăn, học sinh diện chính sách, học sinh dân tộc thiểu số, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài. Xây dựng 18 trường chuẩn quốc gia ở các cấp học; chú trọng đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đạt chuẩn 100%, đạt trên chuẩn 50%. Tăng nguồn đầu tư của Nhà nước, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục; phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, Trung tâm học tập cộng đồng, Hội khuyến học, tiếp tục củng cố Hội ch thập đỏ và hoàn thiện hệ thống y tế học đường trong các trường học.

Xây dựng các tổ chức đoàn thể trong nhà trường hoạt động nề nếp và đạt hiệu quả. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, quan tâm đến công tác xây dựng, nâng chất lượng các tổ chức Đảng, Đoàn, đội trong từng trường, phấn đấu đến năm 2015 các trường học trên địa bàn đều có Chi bộ Đảng và phát triển Đảng viên đạt trên 35% trong tổng số lao động toàn ngành.g; nâng cấp, sửa chữa các Trung tâm Văn hóaăng huyện đi vào hoạt đông242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424 Nâng cao chất lượng chính trị của đội ngũ cán bộ y tế, đẩy mạnh công tác phát triển Đảng, thành lập Chi bộ ở trạm y tế xã.

- Về y tế cần nâng cao năng lực quản lý, điều hành của đội ngũ cán bộ; có giải pháp thu hút Bác sỹ và đào tạo Bác sỹ tại chỗ, chăm lo giáo dục y đức cho đội ngũ cán bộ y tế. Triển khai áp dụng các đề tài nghiên cứu khoa học về y tế. Nâng cao năng lực giám sát, phát hiện và phòng chống dịch bệnh. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá về y tế, phát triển các loại hình bảo hiểm y tế, nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, vận động nhân dân tự phòng bệnh, đồng thời tham gia hưởng ứng và thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia. Lồng ghép triển khai rộng khắp phong trào xây dựng khu ấp văn hoá xuống tận thôn ấp.

Sớm hoàn thành các trụ sở Trung tâm y tế, Phòng y tế và Bệnh viên đa khoa huyện đi vào hoạt động theo kế hoạch; bổ sung trang thiết bị hiện đại cho hoạt động khám và điều trị để giải quyết một cách cơ bản nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Từng bước nâng cấp và cải tiến trang thiết bị ở các Trạm y tế xã để phát huy tối đa hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hành nghề y dược tư nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Về khoa học - công nghệ cần tạo mọi điều kiện thuận lợi để Khu công nghệ cao của huyện nhanh chóng được triển khai và đi vào hoạt động. Nâng cấp đầu tư mới các hệ thống máy tính, mạng máy tính cho 100% cơ quan đơn vị ở huyện, 80% cơ quan đơn vị ở xã. Hoàn chỉnh và cải tiến trang Web thông tin của huyện. Khai thác và ứng dụng triệt để mạng TSL chuyên dùng bằng hội nghị truyền hình trực tuyến, sử dụng hệ thống Internet trong khai thác và trao đổi thông tin công việc nhằm nâng cao hiệu quả, tiết kiệm thời gian và giảm thiểu giấy tờ trong công tác.

- Về văn hoá - thể thao duy trì thường xuyên việc tổ chức các hội thi, hội thao vào các dịp lễ tết. Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ huấn luyện viên, hướng dẫn viên có trình độ chuyên môn và tâm huyết. Củng cố kiện toàn các đội văn nghệ tuyên truyền của huyện, đầu tư các trang thiết bị và các chương trình văn nghệ phục vụ nhân dân, đưa thông tin tuyên truyền, văn nghệ về phục vụ cơ sở, nhằm tạo môi trường văn hoá lành mạnh cho nhân dân, kết hợp Ban Tuyên giáo xã phát huy tốt bản tin nội bộ, tạo hoạt động lành mạnh, phong phú ở các tụ điểm văn hoá.

 Đẩy mạnh công tác xã hội hóa hoạt động văn hóa nhằm huy động nhiều nguồn lực xã hội trong việc phát triển sự nghiệp văn hóa, tạo điều kiện cho mọi người dân được hưởng thụ các sản phẩm văn hóa chất lượng cao. Thường xuyên kiểm tra sau cấp phép và kiên quyết xử lý triệt để vi phạm. Nhanh chóng đưa Trung tâm Thể dục thể thao, nhà thi đấu đa năng của huyện đi vào hoạt động; xây dựng mới 03 Trung tâm văn hóa xã Xuân Mỹ, Xuân Quế, Sông Nhạn; bảo đảm 13/13 xã đều có điểm truy cập Internet; khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển dịch vụ viễn thông, xây dựng mạng, mở rộng vùng phủ sóng vào những khu vực vùng sâu vùng xa.

- Về thực hiện chính sách xã hội cần tiếp tục hoàn thiện quy hoạch và xây dựng Trung tâm dạy nghề; phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên dạy nghề, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia vào công tác đào tạo nghề; mở rộng các hình thức dạy nghề ngắn hạn, đẩy mạnh công tác dạy nghề kỹ thuật cao cho người lao động nhằm tạo động lực để chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia vào hoạt động tư vấn và giới thiệu việc làm, cập nhật, theo dõi thông tin thị trường lao động làm cầu nối cho người lao động và người sử dụng lao động. Tổ chức thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chính sách, chế độ đối với người có công theo quy định; tiếp tục vận động có kết quả quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, xây dựng và sửa chữa nhà cho các đối tượng chính sách.

Tập trung các nguồn lực có trọng tâm, trọng điểm cho người nghèo, rà soát, phân loại nguyên nhân nghèo để có giải pháp cụ thể cho từng đối tượng, địa bàn. Phân công cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chương trình giảm nghèo đến từng khu ấp; gắn kết chặt chẽ công tác giảm nghèo với các dự án, các chương trình lồng ghép. Tiếp tục thực hiện các chính sách ưu đãi cho hộ nghèo; vận động xây dựng nhà tình thương cho hộ nghèo; đẩy mạnh phong trào “Ngày vì người nghèo”; chú trọng hướng dẫn kiến thức sản xuất, chăm sóc sức khỏe, giáo dục đào tạo cho con em người nghèo, đồng bào dân tộc. Rút ra những cách làm hay, mô hình hiệu quả, điển hình về giảm nghèo để nhân rộng và áp dụng phù hợp với đặc điểm và tình hình của từng địa phương để giảm nghèo bền vững.

3/- Về quốc phòng - an ninh và đẩy mạnh cải cách tư pháp:

- Tăng cường sức mạnh quốc phòng toàn dân cả về tiềm lực và thế trận, xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc. Trong nhiệm kỳ tiến hành diễn tập khu vực phòng thủ huyện và diễn tập chiến đấu trị an, phòng không nhân dân cho 100% xã; hoàn thành chỉ tiêu động viên và xây dựng lực lượng, phát triển dân quân tự vệ đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

- Giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội; bảo vệ chính trị nội bộ, đấu tranh làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; tích cực đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, kiềm chế tai nạn giao thông đường bộ, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 49/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách hệ thống cơ quan tư pháp đến năm 2020.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau:

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt NQTW8 (khóa IX) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Kết luận số 41/TW của Ban Bí thư. Tăng cường thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện. Sắp xếp 100% Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã đã qua đào tạo và tham gia cấp ủy địa phương; làm tốt công tác giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh. Thường xuyên bổ sung điều chỉnh các phương án, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu ở các cấp; tổ chức diễn tập hàng năm cho 100% xã, làm tốt công tác tuyển quân hàng năm đạt chỉ tiêu cả 2 cấp. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Đổi mới phương pháp giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự; nâng cao sức chiến đấu toàn diện của lực lượng vũ trang huyện đáp ứng yêu cầu tác chiến trong mọi tình huống. Duy trì chặt chẽ các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động xử trí kịp thời, chính xác các tình huống. Chỉ đạo lực lượng vũ trang phối hợp thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội và làm tốt công tác dân vận. Xây dựng Đảng bộ Quân sự trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 08/TW của Bộ chính trị về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; Nghị quyết 09/TW và Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm; thường xuyên đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc; phát huy nội lực của toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc; kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng và củng cố phong trào quần chúng giữ gìn an ninh trật tự gắn với phong trào xây dựng đời sống văn hóa, xóa đói giảm nghèo… Thường xuyên rà soát, đánh giá, nâng chất lượng của các tổ chức làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Thực hiện có hiệu quả chương trình 4 giảm; đấu tranh triệt phá các băng, ổ, nhóm tội phạm có tổ chức; tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen. Tăng cường xây dựng lực lượng Công an huyện, xã; phấn đấu xây dựng lực lượng Công an huyện từng bước chính quy, tinh nhuệ; xây dựng Đảng bộ Công an trong sạch vững mạnh.

- Quan tâm chỉ đạo kiện toàn tổ chức và nâng chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp. Xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp trong sạch vững mạnh, có kiến thức chuyên môn cao, có kỹ năng nghề nghiệp và kiến thức thực tiễn; có phẩm chất đạo đức trong sạch, dũng cảm đấu tranh vì công lý, bảo vệ pháp chế XHCN. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và cơ chế giám sát của cơ quan dân cử, của nhân dân, đảm bảo công khai, dân chủ trong hoạt động xét xử. Đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân; đấu tranh ngăn chặn và xử lý kiên quyết, kịp thời mọi vi phạm, tội phạm. Tăng cường công tác thi hành án dân sự, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thi hành án có điều kiện được giao. 

4/- Về xây dựng và củng cố hệ thống chính quyền:

   Đẩy mạnh công tác xây dựng hệ thống chính quyền các cấp trong sạch vững mạnh đủ sức điều hành và xây dựng kế hoạch phối hợp trách nhiệm với UBMT Tổ quốc và các đoàn thể để triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, Hội đồng nhân dân và các quy định của pháp luật hiện hành trên địa bàn.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau:

- Tiếp tục nâng cao chất lượng các kỳ họp của HĐND, chất lượng hoạt động giám sát của Thường trực, các ban và của đại biểu Hội đồng nhân dân trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thực hiện tốt việc tiếp xúc cử tri; lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp vào năm 2011.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động và điều hành của UBND, phát huy vai trò trách nhiệm từng thành viên UBND để chỉ đạo điều hành kinh tế- xã hội ngày càng phát triển. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ từ huyện đến xã; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một của liên thông”; tiếp tục triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thật sự có hiệu quả; tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, gây phiền hà cho nhân dân, duy trì việc tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đúng luật định; quan tâm hơn nữa về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đạt chuẩn theo quy định; tiếp tục thực hiện chính sách thu hút cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng về công tác ở cơ sở; chuẩn bị các điều kiện để thành lập thị trấn Long Giao và phân vạch điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập một số xã mới khi có chủ trương.

5/- Về công tác vận động quần chúng:

Lãnh đạo và phát huy được sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng về công tác vân động quần chúng. Tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng. Nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên, chất lượng tổ chức đoàn, hội cơ sở vững mạnh, xây dựng và phát huy vai trò của lực lượng đoàn viên, hội viên nòng cốt trong các đoàn thể chính trị - xã hội trong thời kỳ mới.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên cần tập trung chỉ đạo thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau:

- Tiếp tục chỉ đạo xây dựng kế hoạch để quán triệt nội dung các Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa X) về công tác Dân vận, công tác dân tộc, công tác tôn giáo cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo công tác dân vận của các cấp ủy Đảng. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và thực hiện tốt các chính sách cán bộ nhằm từng bước củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ dân vận, Mặt trận các đoàn thể. Thực hiện tốt quy chế, định kỳ các cấp ủy làm việc với Mặt trận, các đoàn thể để lắng nghe những tâm tư nguyện vọng và tiếp thu ý kiến đóng góp từ nhân dân. Dựa vào dân để xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

- Tăng cường công tác dân vận của các cấp chính quyền, tập trung thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa liên thông” gắn với xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

- Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách đối với các giai cấp, các tầng lớp nhân dân, mà cụ thể là tập trung chăm lo lợi ích thiết thực, chính đáng cho người nghèo, các chính sách đối với đồng bào dân tộc, đồng bào các tôn giáo nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

- Mặt trận, các đoàn thể phải tập trung hướng các hoạt động về cơ sở, địa bàn dân cư để tập hợp đoàn viên, hội viên vào tổ chức; xây dựng lực lượng nòng cốt chính trị, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo” tạo sự đồng thuận trong nhân dân nhằm huy động mọi nguồn lực trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đề ra.

6/- Về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng:

Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đủ sức lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ hai đã đề ra.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên cần tập trung chỉ đạo thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau:

* Công tác chính trị tư tưởng: Tổ chức triển khai, quán triệt sâu đến cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Các Chỉ thị, Nghị quyết chuyên đề khác của Đảng. Tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm tạo sự chuyển biến và nâng cao nhận thức trong cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân trong toàn huyện.

- Cải tiến quy trình và nâng cao chất lượng xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Đảng, nhất là ở cơ sở. Đổi mới hình thức, phương pháp nâng cao chất lượng các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng, học tập Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

- Giáo dục cho cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức tự giác nói và làm theo Nghị quyết của Đảng. Giáo dục tinh thần cảnh giác trong cán bộ, đảng viên và trong nhân dân phòng chống và đấu tranh kịp thời, có hiệu quả với những âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch; đồng thời, đấu tranh kiên quyết chặn đứng và đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống; chống các quan điểm sai trái, uốn nắn tư tưởng mơ hồ, mất cảnh giác; giải quyết những vướng mắc băn khoăn về tư tưởng trong nội bộ và trong nhân dân.

- Tăng cường quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động các cơ quan thông tin đại chúng nhằm thực hiện tốt chức năng giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân. Tiếp tục củng cố kiện toàn, nâng cao chất hoạt động của Ban Tuyên giáo huyện và cơ sở, tăng cường hoạt động báo cáo viên của huyện, củng cố và đưa vào hoạt động có nề nếp đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền viên ở cơ sở. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. Quan tâm xây dựng kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên hội viên, nhất là ở cơ sở.

- Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” để xây dựng và chỉnh đốn Đảng, coi đây là động lực quan trọng để tạo sự chuyển biến cơ bản về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ ngang tầm với yêu cầu của tình hình mới.

* Công tác tổ chức cán bộ: Tập trung xây dựng củng cố về tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi, đảng bộ cơ sở, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của công tác xây dựng Đảng.

- Giữ vững nề nếp và thường xuyên cải tiến nâng cao chất lượng sinh hoạt của các tổ chức cơ sở Đảng, chi bộ trực thuộc và các tổ đảng. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, đặt biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Đảng. Phát huy dân chủ, nâng cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong nội bộ Đảng và vận động quần chúng, các đoàn thể ở cơ sở góp ý xây dựng Đảng.

- Tăng cường chỉ đạo củng cố các tổ chức cơ sở Đảng, đặc biệt quan tâm ở các nơi yếu kém, các xã có đông đồng bào tôn giáo, dân tộc, nơi có vị trí quan trọng. Từng bước nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng. Làm tốt công tác quản lý đảng viên và phân công nhiệm vụ đối với đảng viên; đánh giá đúng đội ngũ đảng viên để có biện pháp tiến hành nâng cao chất lượng đảng viên một cách toàn diện cả phẩm chất, năng lực. Giúp đỡ đảng viên có khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để đảng viên công tác. Bồi dưỡng, giáo dục những đảng viên còn hạn chế về năng lực và phẩm chất đạo đức. Đồng thời xử lý nghiêm những người cơ hội về chính trị, nói và làm trái quan điểm đường lối của Đảng.

- Thực hiện tốt công tác phát triển Đảng viên. Chú trọng công tác giáo dục quần chúng, tạo nguồn cho công tác phát triển đảng viên, coi trọng chất lượng, hướng vào lớp trẻ Đoàn viên, trong công nhân, nông dân, giáo viên, con em gia đình có công với cách mạng, lực lượng vụ trang, đồng bào dân tộc, tôn giáo.

- Thực hiện tốt quy định của Trung ương, Tỉnh ủy về: phân cấp quản lý, đánh giá, bổ nhiệm cán bộ. Tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở, đặt biệt là cán bộ chủ chốt có phẩm chất và năng lực, có bản lĩnh chính trị vững vàng, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục giữa các thế hệ cán bộ. Tích cực bồi dưỡng sử dụng số cán bộ đã có, tăng cường đầu tư cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ đồng bộ theo quy định về tiêu chuẩn cán bộ. Các tổ chức cơ sở Đảng phải thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, trực tiếp lãnh đạo và quản lý cán bộ, phải đảm bảo chế độ tập thể, dân chủ trong việc quy hoạch, đánh giá, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ.

- Thực hiện tốt Quy định 57-QĐ/TW của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới. Thực hiện nghiêm chế độ, thủ tục, quy chế quản lý cán bộ, đảng viên, kỷ luật phát ngôn, bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước. Chủ động phát hiện và xử lý kịp thời những phần tử cơ hội, tham nhũng, thoái hóa, biến chất. Thẩm tra số cán bộ, đảng viên có vấn đề về lịch sử chính trị chưa được xác minh và có quan hệ phức tạp về mặt chính trị, có kết luận và xử lý đúng quan điểm của Đảng.

* Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng: Huyện ủy và cấp ủy cơ sở ban hành các quy chế, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát. Hàng năm phải có chương trình kế hoạch để đưa công tác kiểm tra, giám sát đi vào nề nếp. Tập trung vào việc kiểm tra, giám sát cấp ủy viên cùng cấp và tổ chức đảng cấp dưới về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chức trách nhiệm vụ được giao.

- Ủy ban kiểm tra từ huyện đến cơ sở phải thường xuyên giám sát, nắm bắt thông tin, theo dõi tình hình để chủ động phát hiện kịp thời dấu hiệu vi phạm, kiểm tra ngăn ngừa và xử lý nghiêm tổ chức đảng và đảng viên có sai phạm. Qua đó nâng cao hiệu quả giáo dục đảng viên tu dưỡng giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống. Đào tạo bồi dưỡng cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát theo tiêu chuẩn quy định, nâng cao năng lực, bản lĩnh và phẩm chất trong thực hiện nhiệm vụ giám sát, kiểm tra.

Đổi mới phương thức lãnh đạo: Phải thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, cải tiến lề lối làm việc của các cấp ủy Đảng trong điều kiện mới. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, rút kinh nghiệm, nhân điển hình, phát huy những nhân tố tích cực đồng thời uốn nắn lệch lạc, kịp thời tháo gỡ khó khăn để chủ trương, Nghị quyết được thực hiện triệt để.

- Sau đại hội, các cấp uỷ Đảng phải khẩn trương xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc của cấp uỷ; định kỳ có đánh giá, kiểm điểm tình hình thực hiện quy chế để kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Phải tăng cường sự lãnh đạo quán triệt Nghị quyết, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động. Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc và các đoàn thể có kế hoạch cụ thể hóa Nghị quyết trong từng năm, từng lĩnh vực để tổ chức thực hiện có hiệu quả. 

- Quá trình thực hiện phải duy trì chặt chẽ chế độ hội ý, giao ban theo quy định; đồng thời tăng cường vai trò phụ trách của các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ được phân công đeo bám địa bàn, có chế độ định kỳ báo cáo, qua đó BCH, BTV Huyện ủy kịp thời chỉ đạo.

- Quan tâm đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ nhu cầu công tác quản lý trong hệ Đảng; thường xuyên nâng cao kiến thức tin học cho cán bộ làm công tác Đảng; xây dựng và thực hiện có hiệu quả các đề tài nghiên cứu về công tác xây dựng Đảng.

 Video đại hội Đảng bộ

 Audio đại hội Đảng bộ Tỉnh

Phóng sự ảnh

Xem tất cả hình >>
CÁC KÌ ĐẠI HỘI