Đăng nhập
Đảng bộ huyện Cẩm Mỹ
Nhân sự đại hội
Tin tức
Tư liệu Đại hội
Đảng bộ Huyện
Ý kiến đóng góp
Liên hệ
Bật chế độ truy cập dễ dàng hơn Bỏ qua nội dung chính

Đảng bộ huyện Cẩm Mỹ

Báo cáo tự kiểm điểm của BCH Đảng bộ xã Long Giao. 

Báo cáo tự kiểm điểm của BCH Đảng bộ xã Long Giao.

BÁO CÁO

TỰ KIỂM ĐIỂM CỦA BCH ĐẢNG BỘ XÃ LONG GIAO

Thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 34-TT/TU của Tỉnh ủy Đồng Nai và Kế hoạch số 52-KH/HU của Huyện ủy Cẩm Mỹ, về việc tổ chức Đại hội cơ sở Đảng. Nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ III và đề ra phương hướng nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng bộ trong 05 năm tới (2010-2015), đồng thời kiểm điểm vai trò tham mưu lãnh đạo của BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2005-2010, bầu ra BCH Đảng bộ khóa IV nhiệm kỳ 2010-2015. Nay BCH Đảng bộ xã khóa III xin báo cáo tự kiểm điểm công tác thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho Đảng bộ trước đại hội lần thứ IV với những kết quả và hạn chế như sau:

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

1. Thực hiện cơ cấu:

Kết quả đại hội Đảng bộ xã Long Giao lần thứ III kết quả đã bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2005-2010 gồm 9 đ/c, phiên họp đầu tiên đã bầu BTV có 03 đ/c và bầu UBKT Đảng ủy 03 đ/c. Dự kiến trước Đại hội theo cơ cấu 11 đ/c song kết quả đại hội không thành: Bí thư Đảng ủy – Bí thư đoàn thanh niên

Chấp hành sự chỉ đạo của Huyện ủy là không bầu bổ sung và tăng cường đ/c Bí thư Đảng ủy thời gian từ tháng 10/2005 đến tháng 3/2008. Sau kết quả Đại hội BCH Đảng bộ kịp thời hoàn thiện quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách từng lĩnh vực công tác và từng địa bàn.

Qua 05 năm hoạt động nhìn chung cơ cấu BCH Đảng bộ của đại hội lần thứ III, tham mưu giúp Đảng bộ lãnh đạo địa phương toàn diện trên các mặt thuộc các lĩnh vực, kinh tế, văn hóa, xã hội, ANQP, công tác vận động quần chúng, công tác xây dựng Đảng là hợp lý và phù hợp, cơ bản  đã phát huy được vị trí, vai trò cơ quan tham mưu, lãnh đạo cho Đảng bộ xã suốt nhiệm kỳ.

2. Thực hiện nhiệm vụ chính trị:

Đảng ủy xã đã thực hiện nghiêm túc việc tổ chức triển khai quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp đến với cán bộ đảng viên, quần chúng nhân dân đồng thời thường xuyên bám sát tình hình thực tế của địa phương, xây dựng các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, cụ thể hóa và kịp thời tổ chức chỉ đạo thực hiện đưa các đường lối, chủ trương Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống trong các tầng lớp nhân dân, đồng thời tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 06-CT/BCT của Bộ chính trị về cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW3 (Khóa X) về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, thường xuyên động viên, khuyến khích nhân dân tích cực tham gia lao động sản xuất phát triển kinh tế làm giàu cho gia đình và xã hội, góp phần ổn định kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị ở địa phương, coi trọng và nâng cao chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị, luôn coi trọng quyền làm chủ của nhân dân, kết quả 5 năm phấn đấu của toàn Đảng bộ đã có sự thống nhất về tư tưởng và hành động. Hầu hết đội ngũ cán bộ đảng viên đều có quan điểm lập trường vững vàng, nâng cao vai trò trách nhiệm, ý chí phấn đấu thực hiện sự nghiệp đổi mới tạo sự tin tưởng ngày càng tăng giữa Đảng với nhân dân, giữ vững và ổn định ANCT trên địa bàn xã.

3. Lãnh đạo thực hiện các mục tiêu kinh tế- xã hội- ANQP:

* Về kinh tế: Mặc dù trong những năm vừa qua diễn biến của thời tiết không thuận lợi cho sản xuất, giá cả nông sản xuống thấp, dịch bệnh cây trồng và vật nuôi có biểu hiện gia tăng, đồng thời giá cả xăng dầu, phân bón và các mặt hàng thiết yếu cho sinh hoạt và sản xuất tăng cao trước những tình hình khó khăn chung, tập thể Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo từng bước  tháo gỡ, khuyến khích vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với từng loại đất trên địa bàn, tạo điều kiện cho nhân dân được vay vốn ngân hàng nông nghiệp, vay các dự án vốn quốc gia 120 để đầu tư vào sản xuất, cải tạo vườn tạp, tập trung chăn nuôi nhằm để ổn định kinh tế hộ gia đình, chỉ đạo sát việc thu ngân sách, thu các loại quỹ xã hội hóa, tranh thủ nguồn vốn  hỗ trợ của trên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm; xây dựng đường GTNT, củng cố các phương tiện thông tin liên lạc, để không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

* Về xã hội: BCH Đảng bộ thường xuyên tập trung quan tâm chỉ đạo thực hiện tạo sự chuyển biến về nhận thức chính trị, pháp luật của nhà nước với các tầng lớp nhân dân, ngày càng chăm lo tốt hơn các chính sách xã hội, các đối tượng chính sách và người có công, nhiều hộ nghèo được quan tâm tạo điều kiện vay vốn, hướng dẫn phương cách làm ăn tạo thoát nghèo, quan tâm  đến nhân dân vùng sâu, vùng xa, các hộ nghèo dân tộc, phong trào nhà tình thương đã có nhiều kết quả thiết thực, người già cô đơn, tàn tật được chăm sóc giúp đỡ, các chương trình y tế quốc gia được triển khai thực hiện thường xuyên và rộng khắp, trên địa bàn không có các dịch bệnh lớn xảy ra. Công tác vận động kế hoạch hóa gia đình có nhiều chuyển biến và đạt kết quả tốt cụ thể phấn đấu tăng dân số tự nhiên thực hiện đạt Nghị quyết đề ra (1,24%).

* Về văn hóa: Đảng ủy luôn quan tâm và tranh thủ sự hỗ trợ kinh phí của trên, tổ chức  vận động vốn XHH giáo dục xây dựng và sửa chữa nâng cấp các phòng học, tạo cảnh quan môi trường, chất lượng giáo dục ngày càng nâng lên, đã hoàn thành chương trình phổ cập THCS, THPT, chương trình khuyến học, khuyến tài, ứng dụng khoa học công nghệ vào các lĩnh vực sản xuất, các thành tựu và tiến bộ KHKT được phổ biến rộng rãi trong nhân dân. Công tác thông tin tuyên truyền phục vụ các yêu cầu nhiệm vụ chính trị ở địa phương, phong trào văn hóa văn nghệ và rèn luyện sức khỏe ngày càng phát triển, thu hút nhiều người tham gia, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn khu dân cư”, khu, ấp văn hóa đều đạt kết quả tốt.

* Về quốc phòng an ninh: Đảng ủy thường xuyên quan tâm tập trung chỉ đạo tăng cường và củng cố công tác quốc phòng an ninh, luôn coi trọng công tác giáo dục cán bộ và nhân dân đề cao cảnh giác phòng chống mọi âm mưu “diễn biến hòa bình-bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch. Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Hàng năm hoàn thành công tác tuyển quân đạt và  vượt chỉ tiêu trên giao chất lượng ngày càng được nâng lên, thường xuyên có phương án chiến đấu tại chỗ, huấn luyện quân sự hàng năm đạt yêu cầu theo kế hoạch, hoàn thành nhiệm vụ diễn tập, giữ vững an toàn xã hội, ổn định chính trị bảo đảm trật tự xã hội, tăng cường công tác vận động quần chúng , thực hiện Nghị quyết số 08 của TW về bảo vệ an ninh Quốc gia và Chỉ thị 09/CP về phòng chống tội phạm, thường xuyên chủ động đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội, phối hợp với trên tổ chức truy quét các loại tội phạm, cố gắng bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn xã, các vụ việc vào những năm gần đây cơ bản đã giảm và có chiều hướng tích cực.

4. Hệ thống chính trị:

Trong suốt quá trình 05 năm Đảng ủy đã tổ chức quán triệt đầy đủ các nội dung chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết, sơ kết việc triển khai và quán triệt Nghị quyết TW xây dựng các chương trình hành động thực hiện kết luận TW4; TW5; TW6; TW7; TW8; TW9 (Khóa X). Đồng thời xây dựng các Nghị quyết chuyên đề về xây dựng  củng cố khối đại đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ  trong hệ thống chính trị, đấu tranh chống biểu hiện cục bộ, bè phái. Chủ động làm tốt công tác giáo dục quán lý cán bộ đảng viên mới, công tác kiểm tra đảng viên vi phạm khuyết điểm, giải quyết xử lý các đơn thư tố cáo khiếu nại của công dân có liên quan đến đảng viên và quán triệt  kiểm tra thực hiện “19 điều đảng viên không được làm” tạo sự chuyển biến về nhận thức, tư tưởng, chính trị cho cán bộ đảng viên trong Đảng bộ và quần chúng nhân dân.

* Công tác xây dựng chính quyền, công tác dân vận:

- Hoạt động của HĐND xã: phát huy và nâng cao chất lượng hoạt động nhiệm kỳ 2004-2009, đã cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng ủy, phát huy vai trò giám sát việc thực hiện các chương trình kinh tế, xã hội ở địa phương, chỉ đạo làm tốt công tác tổng kết nhiệm kỳ III xây dựng chương trình hoạt động nhiệm kỳ IV.

- UBND xã cơ bản về cơ cấu, số lượng cán bộ đảm bảo theo quy định tuy một số vị trí cán bộ còn khuyết song từng bước Đảng ủy xin ý kiến của trên tiếp tục kiện toàn bổ sung. Trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính một cửa cơ bản đi vào nề nếp và đạt nhiều kết quả.

- Thực hiện công tác dân vận: Mặt trận các đoàn thể đã thường xuyên đổi mới các phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng, có nhiều biện pháp và hình thức phù hợp chăm lo các quyền lợi chính đáng và thiết thực của nhân dân, các tổ chức hội, chi hội, chi đoàn liên tục hàng năm được cấp trên công nhận đạt vững manh.

II. NHỮNG HẠN CHẾ KHUYẾT ĐIỂM:

Trong quá trình điều hành lãnh đạo, có lúc, có thời gian chưa phát huy hết sự đồng bộ, nhất là thúc đẩy nền sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã chưa mang tính phát triển ổn định, khoa học công nghệ ứng dụng trong sản xuất còn nghèo nàn và lạc hậu, chưa đa dạng các ngành nghề tạo công việc làm cho người lao động, trong hướng dẫn chỉ đạo HTX dịch vụ nông nghiệp làm ăn chưa đạt hiệu quả buộc phải giải thể, GTNT tiến độ thi công tuy có nhiều cố gắng song so với yêu cầu ở một số địa bàn như Suối Râm, đồi 57, tỷ lệ nhựa và bê tông hóa còn ít, một số đoạn đường giao thông quá xuống cấp. Tỷ lệ hộ sử dụng điện quốc gia còn thấp cá biệt  02 khu dân cư chưa được sử dụng điện lưới quốc gia (trên 140 hộ dân khu đồi 57 và 70 hộ dân thuộc khu Cẩm Tiêm).

Trong công tác chỉ đạo điều hành thực hiện công tác XĐGN đạt một số kết quả, tuy nhiên việc kiểm tra luôn đôn đốc và hiệu quả của cán bộ làm công tác XĐGN có năm, có thời kỳ kết quả chưa cao, công tác vận động và thu quỹ đạt thấp.

Tình hình TTATXH trên địa bàn còn diễn biến phức tạp, các hoạt động tội phạm, tai nạn giao thông, tệ nạn trộm cắp tài sản nhân dân vẫn thường xuyên xảy ra.

Mặc dù các chương trình 04 giảm được triển khai cụ thể, nhưng phong trào xây dựng nếp sống văn minh gia đình văn hóa có nơi triển khai còn chậm chưa đi  vào chiều sâu, các tệ nạn mê tín cờ bạc có lúc biểu hiện còn hoạt động lén lút.

Tình hình an ninh nông thôn còn tiềm ẩn  các vụ việc về đất đai nhưng chưa giải quyết dứt điểm cụ thể khu 3 ấp Suối Cả, khu trường bắn 302.

Công tác lãnh đạo tư tưởng trong cán bộ và nhân dân có lúc chưa sâu sát, hoạt động thông tin tuyên truyền ở những vùng sâu còn nhiều hạn chế việc triển khai phổ biến đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước đến với nhân dân và đảng viên còn chậm. Trong sinh hoạt chưa thực sự đổi mới, công tác phát triển đảng viên mới chưa tạo sự chuyển biến đồng bộ, có lúc chạy theo chỉ tiêu, việc quản lý rèn luyện đảng viên ở một số chi bộ trực thuộc chưa thực sự kiên quyết với trường hợp thiếu rèn luyện phấn đấu, chưa mạnh dạn trong giáo dục kiểm điểm và thiếu thường xuyên thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và uốn nắn nhắc nhở.

Công tác quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội-ANQP các chỉ tiêu XHH hàng năm thường đạt thấp.

III. KẾT LUẬN:

Quá trình 05 năm thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho Đảng bộ lãnh đạo điều hành thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ III đề ra. Nhìn chung đã tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể lãnh đạo và vai trò cá nhân phụ trách, luôn nâng cao đấu tranh phê bình và giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ.

Từng đồng chí ĐUV luôn thể hiện được lập trường tư tưởng vững vàng tuyệt đối trung thành với sự nghiệp đổi mới của Đảng, thường xuyên có mối quan hệ mật thiết với quần chúng nhân dân, học tập trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, có lối sống khiêm tốn, giản dị chấp hành nghiêm túc sự phân công công tác, phấn đấu đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, chống cục bộ bè phái trong nội bộ.

Tuy nhiên trong tập thể lãnh đạo có lúc có nơi chưa phát huy hết vai trò vị trí tham mưu giúp Đảng bộ việc nắm và giáo dục, tư tưởng trong cán bộ đảng viên biểu hiện (bằng mặt không bằng lòng) dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng: đại hội Đảng bộ xã lần III. Bầu chủ tịch HĐND xã không thành, công tác lãnh đạo quần chúng: đại hội Hội CCB kết quả đạt không cao, vận động thuyết phục nhân dân việc chấp hành thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật nhà nước chưa tốt (quốc lộ 56) trong BCH do nhận thức có đảng viên vi phạm quy định 94-QĐ/TW buộc phải thi hành kỷ luật. Đảng bộ nhiều năm ở mức hoàn thành nhiệm vụ.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG KHẮC PHỤC:

- Phát huy những kết quả đạt được của BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ III, đồng thời cố gắng phấn đấu khắc phục những hạn chế thiếu sót.

- Sau kết quả đại hội Đảng bộ: BCH Đảng bộ khóa mới tiếp tục hoàn thiện nội dung quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Đảng ủy viên phụ trách giúp đỡ, đôn đốc từng địa bàn thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.

- Thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức làm việc, phát huy dân chủ nội bộ xây dựng nội bộ BCH thực sự có mối đoàn kết thống nhất, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, nâng cao vai trò tập thể lãnh đạo, phát huy vai trò cá nhân phụ trách. Thường xuyên đổi mới việc ra Nghị quyết lãnh đạo, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đôn đốc, tổ chức thực hiện và chấp hành nghiêm việc sơ, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Duy trì đều đặn các chế độ hội ý Ban thường vụ, hội ý bốn bên, họp BCH Đảng bộ có nề nếp và nâng chất lượng nội dung sinh hoạt.

- Chăm lo xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, gần gũi và lắng nghe tiếp thu những ý kiến của nhân dân tham gia xây dựng đường lối, chủ trương sát đúng với tình hình địa phương, thực hiện công tác giáo dục và quản lý và rèn luyện đảng viên, quản lý kỷ luật Đảng.

Trên đây là bản tự kiểm điểm của Đảng ủy xã Long Giao thực hiện nhiệm vụ  theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ lần III giao cho. Xin nghiêm túc kiểm điểm trước Huyện ủy, Đảng bộ xã. Kính mong được sự bổ sung đóng góp và xây dựng.

 • Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ xã Long Giao (khóa III) nhiệm kỳ 2005 - 2010 tại Đại hội Đảng bộ xã Long Giao khóa IV nhiệm kỳ 2010 - 2015. - 14/09/2010
 • Đại hội Đảng bộ xã Sông Nhạn - 14/09/2010
 • ĐOÀN ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI CẤP TRÊN - 14/09/2010
 • BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY XÃ - 14/09/2010
 • BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ - 14/09/2010
 • ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI - 14/09/2010
 • ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI - 14/09/2010
 • Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Sông Nhạn - khóa III nhiệm kỳ 2010 - 2015 - 14/09/2010
 • Bản kiểm điểm của BCH Đảng bộ Sông Nhạn nhiệm kỳ (2005-2010). - 14/09/2010
 • Báo cáo chính trị kiểm điểm đánh giá thực hiện nghị quyết đại hội lần II, nhiệm kỳ (2005 -2010) và phương hướng khóa III, nhiệm kỳ (2010 - 2015) - 14/09/2010
 •  Video đại hội Đảng bộ

   Audio đại hội Đảng bộ Tỉnh

  Phóng sự ảnh

  Xem tất cả hình >>
  CÁC KÌ ĐẠI HỘI