Đăng nhập
Đảng bộ công ty Cao Su
Nhân sự đại hội
Tin tức
Tư liệu Đại hội
Đảng bộ Huyện
Ý kiến đóng góp
Liên hệ
Bật chế độ truy cập dễ dàng hơn Bỏ qua nội dung chính

Đảng bộ công ty Cao Su

Báo cáo tham luận của Công đoàn Tổng Cty Cao su 

Báo cáo tham luận của Công đoàn Tổng Cty Cao su

Về công tác vận động quần chúng

Kính thưa :        - Đoàn Chủ tịch Đại hội

- Quý vị Đại biểu và toàn thể Đại hội

 Lời đầu tiên thay mặt cho Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty tôi xin gửi đến quý vị Đại biểu cùng toàn thể đại hội lời chào trân trọng, kính chúc đại hội thành công tốt đẹp. Chúng tôi hoàn toàn thống nhất cao bản báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2005-2010 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010-2015 mà đoàn chủ tịch đã trình bày trước Đại hội.

Kính thưa quý vị Đại biểu.

Như chúng ta đã biết "Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, ở thời kỳ nào cũng vậy công tác vận động quần chúng làm cách mạng cũng có ý nghĩa chiến lược, trong giai đoạn cách mạng hiện nay, tầm quan trọng của công tác quần chúng chẳng những không giảm bớt mà còn tăng thêm ".

Xây dựng giai cấp công nhân nước ta lớn mạnh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị, của mỗi người công nhân và của toàn xã hội.

 Quán triệt quan điểm trên, Ban chấp hành Công đoàn Tổng Công ty luôn quan tâm đến công tác quần chúng, xem công tác quần chúng là công tác đối với con người, chăm sóc bồi dưỡng và phát huy nhân tố con người vì sự phát triển của Tổng Công ty.

Thời gian qua, hoạt động Công đoàn luôn thực hiện phương châm "Nói cho công nhân biết, công nhân thông để công nhân làm, với nội dung hướng vào mục tiêu xây dựng công nhân cao su vững mạnh về chính trị, hoạt động tuyên truyền giáo dục chú trọng đến việc nâng cao giác ngộ chính trị cho giai cấp công nhân, Công đoàn các cấp đã đẩy mạnh tuyên truyền các chỉ thị Nghị quyết của Đảng các chế độ chính sách pháp luật của Nhà nước các nội quy, quy chế của Tổng Công ty và các đơn vị. Đồng thời có cơ sở pháp lý tham gia quản lý, tạo điều kiện cho công nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, từ Tổng công ty đến cơ sở đã xây dựng quy chế hoạt động của Ban chấp hành Công đoàn và quy chế phối hợp với Ban giám đốc. Đặc biệt việc triển khai quy chế dân chủ giúp cho cán bộ, CN lao động biết quyền hạn và nghĩa vụ của mình. Thông qua việc tổ chức tốt Đại hội CNVC  và Hội nghị người lao động hàng năm đã tập hợp được trí tuệ tập thể của cán bộ, CNVC đóng góp ý kiến  xây dựng Tổng Công ty và đơn vị.

Việc thực hiện quy chế dân chủ đã góp phần nâng cao tinh thần làm chủ, ý thức tổ chức kỷ luật của người lao động được nâng lên rõ rệt. Công đoàn phối hợp với chuyên môn định kỳ hằng năm tổ chức quán triệt và duy trì phong trào "Thi đua lao động giỏi, phong trào phát huy sáng kiến, tiết kiệm, phong trào luyện tay nghề thi thợ giỏi". Qua phong trào thi đua, đã nâng cao chất lượng sản phẩm góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Tổng Công ty, đồng thời nâng cao thu nhập cho người lao động, chỉ tính riêng năm 2009 thu nhập  bình quân lương công nhân 4.800.000 đồng/ người tháng. Đây là yếu tố cơ bản gắn kết người lao động với Tổng Công ty,  từ đó công nhân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ Tổng Công ty.

 Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình Công đoàn các cấp luôn phối hợp cùng chuyên môn xây dựng phương án tiền lương hợp lý, tham gia các hội đồng nghiệm thu, đánh giá tay nghề kỹ thuật hàng tháng, và tổ chức giám sát việc thanh toán chi trả tiền lương đến tận tay cho công nhân lao động đúng, đủ, kịp thời, để đảm bảo thu nhập được ổn định về tiền lương, từng thời điểm, công đoàn tham gia điều chỉnh đơn giá tiền lương, tiền ăn giữa ca và chế độ độc hại cho phù hợp và tham gia vào quá trình tổ chức sắp xếp bố trí phần cây và giao sản lượng hợp lý, đã làm cho công nhân phấn khởi tin tưởng phát huy khả năng của bản thân trong công tác lao động sản xuất.

Bên cạnh đó, công đoàn còn vận động công nhân nêu cao tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong việc phát triển kinh tế hộ gia đình, công đoàn các cơ sở đã tín chấp cho 3.669 lượt hộ công nhân vay vốn để phát triển sản xuất, với tổng số tiền 37 tỉ đồng. Hoạt động xóa đói giảm nghèo đã góp phần cải thiện đời sống của những công nhân nghèo khó làm cho công nhân gắn bó và có trách nhiệm đối với Tổng Công ty và đơn vị.

Cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở" đã được triển khai đều khắp ở 21 đơn vị, đã có 30 lượt đơn vị được Tổng Liên đoàn, UBND tỉnh Đồng Nai, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai công nhận và khen thưởng, phong trào "xây dựng nhà tình thương"  và Mái Ấm Công đoàn các đơn vị cơ sở đã vận động công nhân đóng góp, đã xây dựng 28 căn nhà tình thương và 23 căn nhà Mái ám Công đoàn ủng hộ các đợt bão lụt, đóng góp xây dựng vào các quỹ "đền ơn đáp nghĩa", "quỹ tình thương" với tổng số tiền 10,6 tỷ đồng, góp phần tích cực trong việc thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội cũng như chia sẽ gánh nặng đối với đồng bào các vùng bị thiên tai.

Các hoạt động văn hóa - văn nghệ - thể dục thể thao đã được các cấp công đoàn quan tâm tổ chức thường xuyên liên tục, đã tạo ra bầu không khí vui - khỏe trong công nhân thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch hằng năm.

Công tác nâng cao trình độ học vấn, rèn luyện tay nghề, luôn được cán bộ, CNLĐ hưởng ứng tích cực, qua học tập và rèn luyện đã góp phần nâng cao trình độ chuyên môn và tay nghề cho đội ngũ cán bộ, công nhân góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Có thể nói, trong công tác vận động quần chúng thời gian qua tại Tổng Công ty có một bước đổi mới về nội dung và phương thức, đã đa dạng hóa các loại hình tập hợp, từng bước thực hiện được những chức năng cơ bản của tổ chức Công đoàn là vận động tập hợp, giáo dục quần chúng chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động, thông qua hoạt động của mình, tổ chức Công đoàn đã tuyên truyền giáo dục thuyết phục cán bộ, CNLĐ khắc phục khó khăn nêu cao tinh thần tự lực tự cường, khơi dậy được sức mạnh của đông đảo quần chúng, thông qua việc tham gia nhiều phong trào hành động cách mạng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị liên tục trong những năm qua.

Kính thưa quý vị Đại biểu !

Để công tác vận động quần chúng trong những năm tới được thuận lợi hơn,. Đề nghị các cấp quan tâm hơn nữa một số vấn đề cơ bản sau:

 Xác định Công tác vận động quần chúng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, cấp ủy Đảng cần có sự định hướng chiến lược, đề ra chủ trương để các đoàn thể triển khai thực hiện, phải xác định rằng đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục.

    - Tổ chức học tập quán triệt các kết luận của bộ chính trị, Ban Bí thư trung ương Đảng trong cán bộ CN lao động một cách đầy đủ nghiêm túc nhằm nâng cao nhận thức , trách nhiệm của cả hệ thống chính trị theo tinh thần chỉ thị số 09-CT?TU ngày 02/6/2010 của Ban thường vụ Tỉnh Ủy Đồng Nai.

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua sâu rộng đến tận cơ sở và người lao động, đặc biệt nâng cao chất lượng phong trào thi đua, khơi dậy được ý thức tự giác và sức sáng tạo của CNLĐ trên tất cả các lĩnh vực. Từ thực tiễn sinh động phong phú của phong trào thi đua mà lựa chọn những lá cờ đầu, những điển hình tiên tiến xuất sắc nhất, động viên, cổ vũ, khen thưởng kịp thời, chính xác.

-Tăng cường giám sát và phối hợp kiểm tra việc thi hành pháp luật, thực hiện các chế độ chính sách đối với CNLĐ. Thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNLĐ, nhất là bảo đảm thực hiện tốt các chính sách về việc làm, tiền lương, tiền công, thời giờ:làm việc, nghỉ ngơi, BHXH, BHLĐ cho người lao động.

- Đẩy mạnh các hoạt động xã hội trong CNLĐ góp phần cùng chuyên môn các cấp chăm lo cải thiện và nâng cao đời sống cho CNLĐ. Thông qua các hoạt động tương trợ xã hội để tập hợp, vận động và giáo dục người lao động. Tăng cường hoạt động tình nghĩa và các hoạt động xã hội khác. Quan tâm đến CNLĐ có những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Kiện toàn củng cố tổ chức và đổi mới phương thức hoạt động của công đòan, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển đội ngũ CNLĐ trong thời kỳ mới.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, tăng cường công tác đào tạo nâng cao trình độ cán bộ, bảo đảm đội ngũ cán bộ chuyên trách công đoàn đủ tiêu chuẩn theo quy định

- Tăng cường công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng đoàn viên nòng cốt ở CĐCS,. Thông qua phong trào thi đua yêu nước và hoạt động công đoàn lựa chọn, giới thiệu cán bộ, đoàn viên xuất sắc để tổ chức đảng bồi dưỡng xem xét kết nạp

Công đoàn cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, ý thức tự lực, tự cường, tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa .

- Tuyên truyền, phổ biến, đường lối chính sách, nhiệm vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Giáo dục nâng cao sự hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật trong công nhân để mọi người thực hiện tốt nghĩa vụ công dân và biết tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình. Nâng cao nhận thức về giới, về gia đình, chăm sóc sức khỏe, sức khỏe sinh sản, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

- Động viên và khuyến khích đội ngũ CNLĐ vươn lên, nỗ lực thi đua học tập để không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt về học vấn, chuyên môn giỏi, tay nghề cao, có bản lĩnh chính trị để từng bước góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu "trí thức hóa đội ngũ công nhân". Đây chính là nền tảng của phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo.

Hướng về đại hội Đảng bộ Tổng Công ty, với niềm tin tưởng và tự hào của các cấp Công đoàn và CNLĐ. Công đoàn Tổng Công ty xin được biểu thị sự quyết tâm sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết mà đại hội Đảng bộ Tổng Công ty đã đề ra, quyết tâm xây dựng đội ngũ công nhân vững mạnh đi đầu trong sự nghiệp: công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, xây dựng và phát triển Tổng công ty ngày một phát triển bền vững.

Với niềm tin tưởng ấy, tổ chức Công đoàn và đội ngũ CNLĐ Tổng Công ty Cao su Đồng Nai , xin chúc Đại hội thành công tốt đẹp, xin kính chúc quý vị Đại biểu  lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

 Video đại hội Đảng bộ

 Audio đại hội Đảng bộ Tỉnh

Phóng sự ảnh

Xem tất cả hình >>
CÁC KÌ ĐẠI HỘI