Đăng nhập
Đảng bộ Tỉnh
Nhân sự đại hội
Tin tức
Tư liệu Đại hội
Đảng bộ cấp trên cơ sở
Ý kiến đóng góp
Liên hệ
Bật chế độ truy cập dễ dàng hơn Bỏ qua nội dung chính

Đảng bộ Tỉnh

Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2005- 2010 

Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2005- 2010

BÁO CÁO
tổng kết 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2005- 2010
về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/2/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) và Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ VIII về “xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”, qua 5 năm thực hiện kết quả đạt được như sau:

Phần thứ nhất
KẾT QUẢ 05 NĂM THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ (2005-2010)

I/- CÔNG TÁC TRIỂN KHAI, HỌC TẬP  QUY CHẾ DÂN CHỦ

1/. Đẩy mạnh việc quán triệt, nâng cao nhận thức về thực hiện quy chế dân chủ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị

Trong 5 năm qua việc quán triệt, học tập các quan điểm của Đảng và triển khai thực hiện Pháp lệnh, các Nghị định của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ được các cấp, các ngành trong toàn tỉnh chú trọng, nhất là việc quán triệt thực hiện Thông báo số 159-TB/TW ngày 15/11/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tiếp thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Năm 2007, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XI ban hành Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn (thay cho Nghị định số 79/2003/NĐ-CP), Chính phủ có Nghị định số 87/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 về quy chế thực hiện dân chủ ở Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ của tỉnh và UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai cho hơn 200 đại biểu là cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, huyện và đại diện cấp ủy Đảng, Ban giám đốc, Ban chấp hành công đoàn các doanh nghiệp Nhà nước; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 6238/KH-UBND ngày 10/8/2007 chỉ đạo UBND các cấp, các sở, ngành, các doanh nghiệp tổ chức thực hiện. Kết quả có trên 80% cán bộ, đảng viên, đoàn viên-hội viên và trên 70% đại diện hộ nhân dân được học tập Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Đối với Nghị định 87/2007/NĐ-CP, Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng Kế hoạch số 115/KH-LĐLĐ ngày 05/10/2007 để triển khai và phát hành trên 4.200 tờ gấp tuyên truyền tới các công ty, doanh nghiệp. Đến nay hầu hết các cấp công đoàn đã phối hợp với chính quyền mở các lớp tập huấn cho cán bộ công đoàn và người sử dụng lao động về nội dung của nghị định và Thông tư liên tịch số 32/2007/TTLT-BLĐTBXH-TLĐLĐVN ngày 31/12/2007 của Bộ Lao động - Thương binh - xã hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về hướng dẫn tổ chức hội nghị người lao động trong Công ty cổ phần, Công ty TNHH. Một số đơn vị triển khai đạt kết quả cao như: Liên đoàn Lao động thành phố Biên Hòa, các huyện Trảng Bom, huyện Vĩnh Cửu, Công đoàn ngành Xây Dựng, Công đoàn Khu công nghiệp Biên Hòa….

Qua học tập, quán triệt, nhận thức và năng lực tổ chức thực hiện quy chế dân chủ của các tổ chức trong hệ thống chính trị, của cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên rõ rệt; tác động sâu sắc đến ý thức chính trị, tinh thần làm chủ của các tầng lớp nhân dân.

2/. Trách nhiệm của các cấp, các ngành qua 5 năm tổ chức thực hiện

2.1/ Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng trong xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ:

Các cấp uỷ Đảng chỉ đạo học tập, quán triệt các quan điểm của Đảng, Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các nghị định của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ gắn với tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và tập trung phát triển kinh tế - xã hội, củng cố hệ thống chính trị. Đồng thời, kịp thời ra quyết định củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo; thường xuyên chỉ đạo, tổ chức kiểm tra việc thực hiện ở các loại hình và hàng năm đều tiến hành đánh giá, tổng kết để đề ra các giải pháp tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. 100% các huyện ủy, thị ủy, thành ủy đã chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị từ cơ sở lên.

Đối với cấp tỉnh, ngày 29/3/2005 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch 141-KH/TU thực hiện Thông báo số 159-TB/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đến năm 2007 còn chỉ đạo các cơ sở Đảng công khai lấy ý kiến của nhân dân về kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên cuối năm và đã chỉ đạo mở rộng triển khai việc lấy ý kiến của nhân dân về thực hiện công vụ của các chức danh công chức xã, phường, thị trấn (ngoài các chức danh lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã theo Pháp lệnh 34, Tỉnh ủy còn chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân đối với cán bộ công chức các xã, phường, thị trấn theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ có liên hệ thường xuyên với nhân dân).

Để đảm bảo tính thiết thực và hiệu quả thực hiện, 5 năm qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy 03 lần (năm 2005, 2007, 2009) ra quyết định củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh, hiện nay Ban chỉ đạo gồm 18 thành viên do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng ban. Đến đầu năm 2010, sau Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt Kết luận số 65-KT/TW ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục chỉ đạo và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng thời ban hành Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 02/6/2010 về quán triệt các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa X) về công tác vận động quần chúng, trong đó có nội dung chỉ đạo các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện Pháp lệnh số 34, các nghị định của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và cuộc vận động  “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

2.2. Đối với các cơ quan Nhà nước

 Hoạt động của HĐND các cấp được đổi mới, chất lượng giám sát của các ban chuyên trách, của đại biểu HĐND được nâng lên, theo hướng đảm bảo các lợi ích hợp pháp của nhân dân; bước đầu thí điểm thành lập Ban HĐND cấp xã. HĐND thị xã Long Khánh ban hành nghị quyết chuyên đề về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2005 – 2010.

Chính quyền các cấp đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cùng lúc tiến hành đánh giá tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg ngày 21/9/2000 của Thủ tướng Chính phủ và triển khai thực hiện Quyết định số 2098/QĐ-UBND ngày 24/7/2009 của UBND tỉnh về chương trình thực hiện công tác Dân vận chính quyền, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Công tác cải cách hành chính, nhằm đơn giản hóa các thủ tục hành chính, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được quan tâm. Bộ máy hành chính sắp xếp theo hướng tinh gọn, nội dung công việc được phân công, phân cấp hợp lý. Cụ thể,  so với trước năm 2008 ở cấp tỉnh có 23 sở, ngành, sau khi sắp xếp còn 19 đơn vị (giảm 04 đơn vị); ở cấp huyện từ 144 phòng, ban chuyên môn trực thuộc nay còn 132 đơn vị, phòng, ban (giảm 12 đơn vị). Qua đó hệ thống hành chính được điều chỉnh, làm rõ được chức năng, nhiệm vụ; đáp ứng yêu cầu tinh gọn, hiệu quả; khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp, phù hợp tình hình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Chính quyền các địa phương còn phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể vận động nhân dân thực hiện nghĩa vụ công dân, tham gia giám sát, góp ý kiến xây dựng các chương trình kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh cùng Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức 04 lớp bồi dưỡng công tác dân vận chính quyền cho 703 cán bộ là lãnh đạo các sở, ngành; chủ tịch, phó chủ tịch UBND, trưởng các phòng, ban các huyện, thị xã, thành phố và Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn. Ngoài ra ngày 03/6/2010 UBND tỉnh có báo cáo đánh giá sơ kết 3 năm thực hiện Nghị định số 87/2007/NĐ-CP của Chính phủ về quy chế dân chủ ở Công ty cổ phần, Công ty TNHH.

2.3. Đối với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phối hợp với chính quyền các cấp tổ chức tuyên truyền, phổ biến trong đoàn viên, hội viên và nhân dân những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ; đồng thời đại diện, hướng dẫn nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền bằng nhiều hình thức như: lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp; phản ánh ý kiến và nguyện vọng của nhân dân với các cơ quan có thẩm quyền; tham gia góp ý kiến nhận xét cán bộ, đảng viên và tuyên truyền vận động nhân dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII năm 2007. Phối hợp tổ chức đúng quy trình việc bầu trưởng ấp, khu phố và lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt do HĐND xã bầu. Qua đó, chất lượng hoạt động của Mặt trận, đoàn thể được nâng lên; vai trò đại diện nhân dân của Mặt trận, các đoàn thể được phát huy.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể còn đẩy mạnh các hoạt động giám sát và vận động nhân dân giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ. Tập trung củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo và hòa giải ở cơ sở. Đã tổ chức cho 158.475 lượt cử tri tham dự, đóng góp 9.846 ý kiến vào những vấn đề liên quan thiết thực đến đời sống nhân dân với các đại biểu Quốc hội và HĐND. Những việc dân bàn và quyết định trực tiếp đã phát huy khá tốt và đem lại hiệu quả rõ rệt; tổ chức bầu 124 Ban giám sát đầu tư cộng đồng và giám sát trên 658 dự án triển khai trên địa bàn. Mặt trận Tổ quốc tỉnh còn ban hành Hướng dẫn số 25/HD-MTngày 19/7/2010 về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh chủ chốt do HĐND cấp xã bầu theo Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

2.4/- Vai trò của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ các cấp được phát huy:

Hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ các cấp ngày càng nề nếp, hiệu quả, thường xuyên được củng cố, kiện toàn; xây dựng quy chế hoạt động, kế hoạch công tác và phân công trách nhiệm cho từng thành viên theo dõi, phụ trách các địa phương, lĩnh vực. Ở cấp tỉnh, hàng năm Ban chỉ đạo đều thành lập các đoàn kiểm tra ở tất cả các loại hình, 5 năm qua đã tiến hành kiểm tra ở 80 cơ sở (49 xã, phường, thị trấn; 18 đơn vị hành chính, sự nghiệp; 13 doanh nghiệp). Đối với cấp huyện, công tác kiểm tra được tập trung ở các xã, phường, thị trấn và các đơn vị trực thuộc như trường học, bệnh viện…

Ban chỉ đạo các cấp còn làm tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy Đảng tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị và hướng dẫn các cấp, các ngành quán triệt Kết luận số 65-KT/TW ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục chỉ đạo và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Biên soạn các tài liệu để triển khai, tuyên truyền trong các cơ quan, doanh nghiệp, đến các ấp, khu phố, tổ nhân dân trong toàn tỉnh. Trong nhiệm kỳ, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ tỉnh đã ban hành tiêu chí đánh giá việc thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH và các Nghị định số 71, 07, 87 của Chính phủ; xây dựng quy chế mẫu về thực hiện quy chế dân chủ trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để các địa phương làm căn cứ tổ chức thực hiện.

Trong 6 tháng đầu năm 2010, Ban Dân vận Tỉnh ủy - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo quy chế dân chủ tỉnh cùng Sở Nội vụ, Sở Lao động & Thương binh-Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh tham gia cùng đoàn công tác Bộ Nội vụ và Ban Dân vận Trung ương khảo sát, đánh giá 3 năm thực hiện Nghị định 87/2007/NĐ-CP tại 6 công ty: Công ty Đầu tư và Xây dựng Đồng Nai, Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Cấp nước, Công ty cổ phần Ong mật, Công ty May Đồng Tiến, Công ty cổ phần chăn nuôi Phú Sơn, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai. Sau khảo sát, ngày 10/8/2010 Ban chỉ đạo quy chế dân chủ tỉnh đã có Báo cáo số 83-BC/BCĐ đánh giá 3 năm tình hình thực hiện Nghị định 87/2007/NĐ-CP của Chính phủ và đề ra các giải pháp tiếp tục thực hiện trong những năm tiếp theo.

II/- KẾT QUẢ 05 NĂM THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CÁC LOẠI HÌNH

1/. Kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn

Các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện tương đối đầy đủ các nội dung của Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH, đảm bảo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; tổ chức lấy ý kiến nhân dân các nội dung như: chủ trương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng, thành lập Ban giám sát công trình...Trong các nội dung công khai, nhân dân đặc biệt quan tâm đến vấn đề công khai các dự án quy hoạch đất, khu, cụm công nghiệp, dân cư, việc kê biên, áp giá hỗ trợ, đền bù cho nhân dân; quan tâm đến chủ trương vay vốn phát triển sản xuất, các quy định về thủ tục hành chính, việc bình xét hộ nghèo và công tác xoá đói giảm nghèo... Nhờ triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ nên đã tạo lòng tin, được nhân dân đồng tình, ủng hộ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo có sự chuyển biến, ở các địa phương đều thành lập các tổ hòa giải cơ sở, phát huy vai trò tự quản của nhân dân trong việc giải quyết các tranh chấp phát sinh trong cộng đồng dân cư. Đội ngũ cán bộ trực tiếp tiếp dân và giải quyết thủ tục hồ sơ cho nhân dân  được củng cố và nâng cao trình độ chuyên môn; tác phong, thái độ trong quan hệ công tác với nhân dân gần gũi, gắn bó hơn; lối làm việc được đổi mới, nhiều thủ tục được giải quyết kịp thời, giảm phiền hà cho nhân dân. 05 năm qua, toàn tỉnh tiếp nhận 6.220 đơn, thư khiếu nại tố cáo, nội dung chủ yếu tập trung trên các lĩnh vực đất đai, bồi thường giải tỏa tái định cư, tố cáo các hành vi sai nguyên tắc, lạm dụng chức vụ quyền hạn trong quản lý đất đai, quản lý tài chính, ngân sách; kết quả đã giải quyết được 4.751 đơn, thư, đạt tỷ lệ giải quyết hơn 76%.

Chính quyền địa phương còn phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể vận động nhân dân thực hiện nghĩa vụ công dân, tham gia giám sát, góp ý kiến xây dựng các chương trình kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương. Tổ chức tốt việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Hội đồng nhân dân bầu và bầu trưởng ấp, khu phố theo đúng quy trình. Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn từng bước được củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động.

2/. Đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

100% các cơ quan, đơn vị đã triển khai, quán triệt các chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện quy chế dân chủ của Trung ương và của tỉnh, gắn thực hiện Nghị định số 71/1998/NĐ-CP với phong trào thi đua “Dân vận khéo” theo Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 15/4/2009 của Tỉnh ủy và triển khai thực hiện Quyết định số 2098/QĐ-UBND của UBND tỉnh về chương trình thực hiện công tác Dân vận chính quyền. Đề cao vai trò của cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, của người cán bộ, công chức tạo sự thống nhất, đoàn kết trong nội bộ, hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh. Hàng năm, các cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức nhằm đánh giá kết quả công tác, công khai, minh bạch các khoản thu, chi tài chính, sử dụng tài sản công; nhận xét, đánh giá, khen thưởng cán bộ.  

Trong mối quan hệ với nhân dân, hoạt động cơ quan hành chính Nhà nước thực hiện theo hướng công khai, minh bạch. Tăng cường thanh tra công vụ, phát huy vai trò tham gia giám sát của nhân dân. Việc cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính đạt kết quả khá, giảm phiền hà, tăng niềm tin của các tổ chức, công dân đối với cơ quan nhà nước. Đến nay 100% đơn vị trong toàn tỉnh đã thực hiện cơ chế một cửa”, một cửa liên thông”. Toàn tỉnh đã hoàn thành việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính ở ba cấp. Kết quả, có 1.407 thủ tục hành chính, trong đó có 502 thủ tục được kiến nghị giữ nguyên, 905/1.407 đạt 64,32% thủ tục được kiến nghị đơn giản hóa (vượt hơn gấp đôi so với chỉ tiêu đơn giản tối thiểu 30% theo yêu cầu của Thủ tướng). Đảm bảo thực hiện nội quy, quy chế làm việc và tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng gọn nhẹ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác.

 Đối với lực lượng vũ trang (công an, quân sự) thực hiện quy chế dân chủ còn được cụ thể hóa bởi các quy định của Bộ công an, Bộ quốc phòng và phối hợp với các đoàn thể, các đơn vị đóng quân trên địa bàn làm công tác dân vận, tạo mối quan hệ tốt giữa chỉ huy với cán bộ, chiến sĩ, xây dựng đơn vị an toàn, vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

3/. Kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở các doanh nghiệp

Tính đến tháng 7/2010, toàn tỉnh có 11.004 doanh nghiệp, với trên 570.000 công nhân. Trong đó có 50 doanh nghiệp Nhà nước gồm 40 doanh nghiệp là Công ty cổ phần hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, 06 doanh nghiệp là Công ty TNHH 1 thành viên trực thuộc UBND tỉnh và 04 doanh nghiệp là Công ty TNHH 01 thành viên trực thuộc Tổng công ty; có 10.954 doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp gồm 3.842 doanh nghiệp tư nhân, 4.883 công ty TNHH hai thành viên trở lên, 1.584 Công ty TNHH một thành viên và 645 công ty cổ phần. Vì vậy việc thực hiện quy chế dân chủ ở các doanh nghiệp được quan tâm.

- Đối với doanh nghiệp nhà nước: đã quan tâm cụ thể hoá bằng các quy chế, nội quy để thực hiện Nghị định 07/1999/NĐ-CP; các nội dung liên quan đến sản xuất kinh doanh, chế độ chính sách đối với người lao động đều công khai. Nhờ vậy phát huy sáng tạo của tập thể và cá nhân, nội bộ đoàn kết, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động. Mối quan hệ giữa Ban giám đốc, công nhân ngày càng gắn bó; nêu cao ý thức kỷ luật, thực hành tiết kiệm, làm tăng năng suất lao động, xây dựng doanh nghiệp ngày càng phát triển.

- Đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần theo Nghị định số 87/2007/NĐ-CP: các công ty đã cụ thể hóa các nội dung Bộ luật lao động, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để công nhân lao động được bàn, kiểm tra, giám sát thông qua các hình thức đối thoại, qua Ban chấp hành Công đoàn cơ sở. Quá trình thực hiện đều có sự phối hợp giữa chính quyền với tổ chức công đoàn cơ sở để triển khai các nội dung lấy ý kiến góp ý của cán bộ, công nhân lao động trước khi người đứng đầu công ty ban hành quyết định như lấy ý kiến về xây dựng thang bảng lương, thỏa ước lao động tập thể; công khai các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động, nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm của công ty, các quy định về tiền lương, tiền thưởng, định mức lao động, quy định về thi đua khen thưởng, trích lập và sử dụng các loại quỹ trong công ty có liên quan đến người lao động…Điển hình như các đơn vị: Công ty Cổ phần Ong Mật Đồng Nai, Công ty Cổ phần May Đồng Tiến, Công ty chăn nuôi Phú Sơn, Công ty Bình Tiên, Tổng Công ty cao su Đồng Nai…Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong công ty tác động tích cực đến kết quả sản xuất kinh doanh, tham gia các chính sách xã hội cho địa phương; góp phần hạn chế thấp nhất đình công; người lao động càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý của Nhà nước.

Tuy nhiên, kết quả tổ chức hội nghị người lao động còn hạn chế, gặp nhiều khó khăn như: đầu năm 2010 có 191/571 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tổ chức được hội nghị (đạt trên 33%); một số nơi còn lúng túng, do số Công ty TNHH biến đổi liên tục, các địa phương chưa khảo sát và nắm đầy đủ số lượng doanh nghiệp trên địa bàn.

4/. Tác động của việc thực hiện quy chế dân chủ đối với phát triển kinh tế - xã hội và góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

Kết quả 5 năm triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị và tinh thần nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ VIII được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện đã phát huy nguồn lực trong dân, nâng cao trách nhiệm công dân, thi đua hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên. GDP bình quân đầu người đến năm 2010 đạt 29,6 triệu đồng, tăng gấp 2,1 lần năm 2005 và vượt mục tiêu nghị quyết (nghị quyết là 29,4 triệu đồng); hạ tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2009 là 31.387 hộ, chiếm 6,29%. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” tiếp tục được mở rộng và nâng lên về chất lượng, toàn tỉnh có 83,6% ấp, khu phố văn hóa, 94% gia đình văn hoá. Trong 5 năm qua, các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp đã đóng góp xây dựng 7.212 căn nhà tình thương; 171/171 xã, phường, thị trấn hoàn thành xóa nhà dột nát của hộ nghèo; thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo xã hội như: xây dựng quỹ giúp người nghèo, trao tặng học bổng, xe đạp cho học sinh cứu trợ đột xuất, thường xuyên và khám, điều trị bệnh miễn phí cho gia đình chính sách, hộ nghèo, người khuyết tật, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, thảm họa…

Về công tác xây dựng Đảng, cuối năm 2009 tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ là 865/927 chiếm tỷ lệ 93,72% (tỷ lệ yếu kém 0,55%); đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ là 35.066/39.805 chiếm tỷ lệ 88,09% (đảng viên vi phạm tư cách chiếm 0,93%). Tỉ lệ đoàn viên, hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên đạt 77,2%; chất lượng đoàn viên, hội viên xuất sắc, khá đạt 88% (yếu chiếm 1,52%); tổng số cơ sở mặt trận, các đoàn thể vững mạnh là 4.292/6.272 chiếm tỷ lệ 73,14% (yếu là 0,13%). Toàn tỉnh có 133/171 xã, phường, thị trấn, chiếm 77,77% thực hiện tốt Pháp lệnh số 34.

III/- ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1/. Những ưu điểm

5 năm qua, việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị ngày càng nề nếp, đi vào chiều sâu, trở thành phương thức hoạt động trong hệ thống chính trị theo hướng “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”góp phần xây dựng quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân; quần chúng nhân dân ngày càng nhận thức rõ hơn quyền và nghĩa vụ của công dân, tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng hàng năm.

Kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở từng loại hình cơ sở đã tác động tích cực đến mọi mặt của đời sống xã hội, góp phần thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ chính trị và chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Năm 2009 theo điều tra xã hội học của Trung tâm thông tin Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cho thấy có trên 75% ý kiến của các tầng lớp nhân dân được hỏi đã cho rằng việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh là tốt và rất tốt. Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ các cấp được củng cố, kiện toàn; xây dựng kế hoạch công tác và phân công nhiệm vụ của các thành viên; tăng cường công tác kiểm tra, kết quả thực hiện có nhiều tiến bộ.

2/. Những hạn chế

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tuy đạt được những kết quả quan trọng nhưng vẫn còn những hạn chế, đó là:

- Mặc dù việc thực hiện quy chế dân chủ được triển khai thường xuyên liên tục nhưng vẫn còn một số cấp uỷ Đảng, chính quyền và các ngành, nhất là vai trò người đứng đầu chưa quán triệt sâu sắc các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Pháp lệnh 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các nghị định của Chính phủ. Kết quả thực hiện ở các loại hình chưa đồng đều; có lúc, có nơi làm còn hình thức; một số nội dung dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, giám sát chưa được thực hiện và công khai đầy đủ nên có vụ việc nhân dân chưa đồng thuận và còn bức xúc. Công tác tiếp dân của lãnh đạo một số địa phương, sở ngành chưa tốt; còn tình trạng khiếu kiện dây dưa kéo dài.

- Mặt trận, các đoàn thể một số cơ sở chưa thật sự chủ động trong công tác tuyên truyền, vận động và giám sát thực hiện các nội dung của quy chế dân chủ; có lúc chưa nắm bắt và phản ánh kịp thời cho cấp ủy, chính quyền về tình hình, tâm trạng và các kiến nghị của nhân dân, để có biện pháp chỉ đạo giải quyết những bức xúc trong nhân dân. Ban thanh tra nhân dân khối cơ quan, doanh nghiệp hoạt động chưa mạnh, chưa chủ động kiểm tra, giám sát, hoạt động còn nể nang, ngại va chạm, có nơi còn lúng túng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

         - Công tác sơ kết đánh giá kết quả thực hiện ở một số đơn vị chưa sát với thực tiễn và còn chạy theo thành tích. Ở một số cơ quan, doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thực hiện quy chế dân chủ, nên chưa tổ chức tốt việc phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, người lao động để xảy ra mất đoàn kết; cán bộ, công chức có biểu hiện nhũng nhiễu, quan liêu, vi phạm pháp luật. Việc triển khai thực hiện Nghị định số 87/2007/NĐ-CP còn thấp; tình hình tranh chấp lao động, đình công, lãn công của các doanh nghiệp diễn ra nhiều (trong 5 năm toàn tỉnh đã xảy ra 547 vụ đình công với 327.326 lượt người tham gia).

 

* Nguyên nhân hạn chế:

- Một số cấp ủy chưa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện quy chế dân chủ, chưa đưa nội dung này vào lãnh đạo thường xuyên. Đối với chính quyền, chưa kịp thời hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện; trong một số chương trình, dự án chưa làm đúng quy trình lấy ý kiến nhân dân và công khai cho nhân dân biết, từ đó hạn chế vai trò giám sát của dân, làm nảy sinh bức xúc trong nhân dân, dẫn đến xảy ra một số vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài.

- Sự phối, kết hợp của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể có lúc chưa đồng bộ; công tác phối hợp giám sát còn hạn chế; chưa thật sự coi việc thực hiện quy chế dân chủ là một trong các nội dung quan trọng góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

- Hoạt động của Ban chỉ đạo một số nơi thiếu chủ động tham mưu cấp ủy về lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc và đánh giá việc thực hiện; chưa thực hiện tốt quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo. Sự phối hợp giữa các thành viên trong Ban chỉ đạo và công tác tập huấn về xây dựng thực hiện quy chế dân chủ còn hạn chế.

3/. Những bài học kinh nghiệm

Thứ nhất: xác định việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Do vậy, phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng; sự phối hợp đồng bộ giữa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức để cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nắm được đầy đủ các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định về thực hiện quy chế dân chủ.

Thứ hai: quan tâm củng cố, kiện toàn và phát huy vai trò Ban chỉ đạo quy chế dân chủ các cấp; nâng cao hiệu quả tham mưu; chú trọng công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra; làm tốt công tác sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm, phát hiện, khen thưởng kịp thời những đơn vị, cá nhân có thành tích trong thực hiện.

Thứ ba: thực hiện tốt quy chế dân chủ trước hết phải có sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; đẩy mạnh phê bình và tự phê bình trong nội bộ Đảng, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, đơn vị. Tiến hành cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo của công dân.

Thứ tư: phát huy dân chủ phải đi đôi với kỷ cương, kỷ luật, xử lý nghiêm minh những vụ việc tiêu cực, những hành vi lợi dụng dân chủ gây rối, làm mất ổn định trật tự an toàn xã hội. Tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể ở ấp, khu phố, doanh nghiệp.

Thứ năm: thực hiện tốt quy chế dân chủ, một mặt sẽ phát huy nguồn lực trong dân. Ngược lại, các cấp, các ngành tích cực vận động nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân; kết hợp phát động các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần nhân dân là cơ sở cần thiết và quan trọng cho việc thực hiện quy chế dân chủ.

Phần thứ hai
PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

I/. PHƯƠNG HƯỚNG

Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và tăng cường công tác dân vận của chính quyền, lực lượng vũ trang theo các nội dung: gắn việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; cải cách hành chính; nâng cao phẩm chất đạo đức, tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; các phong trào thi đua yêu nước yêu nước thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh; chú trọng nâng cao chất lượng đại diện, phát huy mạnh mẽ dân chủ trực tiếp và hiệu quả hoạt động của các tổ chức tự quản ở cơ sở theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Hàng năm kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện quy chế dân chủ; quy chế phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận, các đoàn thể, phát huy tinh thần dân chủ trong tầng lớp nhân dân nhằm không ngừng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Phát huy những kết quả đạt được, phấn đấu đến hết năm 2015, tất cả các loại hình cơ sở là cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; các xã, phường, thị trấn; 100% công ty, doanh nghiệp (có tổ chức công đoàn) đều ban hành quy chế và thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở; hơn 80% cơ sở thực hiện tốt; không có cơ sở yếu kém.

II/- NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TIẾP TỤC THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN TỚI

1/. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, quán triệt các chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

- Cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các ngành các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/2/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII), Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 28/3/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX), Kết luận số 65-KT/TW ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X); triển khai học tập sâu rộng Pháp lệnh số 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các nghị định của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động và quần chúng nhân dân, tạo sự chuyển biến về nhận thức, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và mỗi công dân trong thực hiện quy chế dân chủ.

- Các phương tiện thông tin đại chúng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đa dạng các hình thức tuyên truyền, thường xuyên, liên tục việc thực hiện quy chế dân chủ với giáo dục, phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến đời sống của nhân dân; thực hiện hiệu quả hơn nữa cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

2/. Tập trung nâng cao chất lượng việc thực hiện quy chế dân chủ, gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh

2.1. HĐND tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, đưa nội dung thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở vào chương trình giám sát, phát huy tốt hơn nữa vai trò dân chủ đại diện của đại biểu HĐND, thực hiện tốt việc tiếp xúc cử tri, lắng nghe ý kiến phản ảnh, nguyện vọng của cử tri.

2.2. Các cấp chính quyền tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung Pháp lệnh số 34 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, các nghị định của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình, cụ thể:

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” ở tất cả các cơ quan, đơn vị, đảm bảo, giải quyết hồ sơ, thủ tục kịp thời, đúng thời gian quy định, không gây phiền hà cho dân; công khai minh bạch các thủ tục hành chính, các quy định về chế độ chính sách, liên quan đến đời sống của nhân dân.

- Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc triển khai thực hiện tốt Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh số 34 về thực hiện dân chủ xã, phường, thị trấn.

- Tổ chức thực hiện hiệu quả hơn nữa Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân vận; thực hiện đúng pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo; chú ý thái độ, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức; thường xuyên tiếp xúc, giải quyết các công việc của công dân.

2.3. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xây dựng chương trình, kế hoạch hướng dẫn cụ thể hoá các nội dung thực hiện quy chế dân chủ cho các đơn vị trực thuộc. Tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng và tâm trạng,  nguyện vọng của quần chúng. Quan tâm củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể ở ấp, khu phố, cơ quan, doanh nghiệp.

- Phối hợp đánh giá việc thí điểm lấy ý kiến của nhân dân về thực hiện công vụ của một chức danh công chức xã, phường, thị trấn thường xuyên liên hệ với nhân dân.

- Nâng cao vị trí, vai trò của Công đoàn các cấp; làm tốt vai trò giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo, ngăn ngừa đình công. Thực hiện tốt Thông tư liên tịch số 32/2007/TTLT-BLĐTBXH-TLĐLĐVN về hướng dẫn tổ chức hội nghị người lao động trong công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn theo Nghị định số 87/2007/NĐ-CP của Chính phủ.

2.4. Các cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành tổ chức tốt việc thực hiện quy chế dân chủ, gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội. Thường xuyên rà soát, chỉnh sữa, bổ sung nội quy, quy chế cho phù hợp. Tăng cường tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, giải quyết kịp thời những thắc mắc khiếu nại; tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân, cán bộ công chức và người lao động mạnh dạn góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, ban lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp vững mạnh.

2.5. Kết hợp thực hiện quy chế dân chủ với vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước; phát huy mọi nguồn lực trong nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội hàng năm của địa phương, đơn vị.

3/. Làm tốt công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện

- Hàng năm, các đơn vị, địa phương nghiêm túc sơ kết, tổng kết đánh giá việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 65-KT/TW ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các nội dung về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình; xây dựng nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để tiếp tục thực hiện. Đề cao trách nhiệm trong việc tự kiểm tra; tổ chức đánh giá xếp loại theo tiêu chí đã ban hành.

- Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa UBND với Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp, nhất là ở cơ sở; giữa ban giám đốc với các đoàn thể (công đoàn, đoàn thanh niên, cựu chiến binh) ở cơ quan, doanh nghiệp.

4/. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Ban chỉ đạo các cấp, các ngành trong việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

- Thường xuyên củng cố, kiện toàn của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ các cấp, các cơ quan, đơn vị; bổ sung nội dung quy chế hoạt động và có sự phân công và nâng cao vai trò của từng thành viên Ban chỉ đạo. Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo; điều chỉnh, bổ sung các quy định có liên quan đến việc thực hiện quy chế dân chủ phù hợp với tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị; kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ theo định kỳ. 

- Qua thực tiễn hoạt động, phát hiện những đơn vị, địa phương, cá nhân   thực hiện tốt quy chế dân chủ, kịp thời biểu dương và nhân rộng điển hình. Chú trọng công tác tập huấn cán bộ và hướng dẫn việc mở rộng thực hiện ở các loại hình mới như trường học, bệnh viện, các loại hình doanh nghiệp....

5./ Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng

- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ giữa Ban chỉ đạo quy chế dân chủ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể các cấp trong việc thực hiện. Gắn thực hiện quy chế dân chủ với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và thực hiện tốt Quyết định số 768-QĐ/TU ngày 21/6/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Đồng Nai theo Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/2/2010 của Bộ Chính trị (khóa X).

- Các cấp ủy đảng có trách nhiệm trực tiếp lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ, thường xuyên tổ chức học tập, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; kịp thời củng cố, kiện toàn và tạo điều kiện cho Ban chỉ đạo hoạt động.

- Các tổ chức cơ sở Đảng phải nghiêm túc tự phê bình việc thực hiện quy chế dân chủ, tránh việc thực hiện dân chủ hình thức và chạy theo thành tích; xem đây là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm; xác định trách nhiệm gương mẫu của thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

III/- NHỮNG ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1/. Về Nghị định số 71/1998/NĐ/CP ngày 8/9/1998 của Chính phủ chỉ quy định việc thực hiện dân chủ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp cấp huyện. Đề nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung để điều chỉnh bao gồm cả cơ quan hành chính  cấp xã (vì cấp xã hiện nay đã có một số chức danh là công chức).

2/. Đối với thực hiện quy chế dân chủ trong các doanh nghiệp, đề nghị Quốc hội sớm đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh về thực hiện dân chủ trong hoạt động doanh nghiệp (điều chỉnh tất cả các loại hình doanh nghiệp, sau đó Chính phủ có nghị định quy định cụ thể cho từng loại hình) để mang tính pháp lý cao và thống nhất trong thực hiện.

3/. Đề nghị Trung ương chỉ đạo các Bộ, ngành có chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết theo ngành dọc, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.  

Trên đây là báo cáo tổng kết 05 năm (2005-2010) tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) và Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ VIII về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ; những nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện trong thời gian tới của tỉnh Đồng Nai.

 • Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy khóa VIII (nhiệm kỳ 2005 - 2010) - 25/09/2010
 • Báo cá tình hình thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2005-2010 - 25/09/2010
 • Báo cáo kết quả thực hiện 12 chương trình phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2006 - 2010 - 25/09/2010
 • Báo cáo Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2006-2010 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm giai đoạn 2011-2015 - 25/09/2010
 • Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 21/8/2006 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) - 25/09/2010
 • Báo cáo tổng kết công tác tư tưởng chính trị thực hiện Nghị quyết - 25/09/2010
 • Báo cáo sơ kết 9 tháng đầu năm 2010 và đánh giá tổng quát 3 năm rưỡi thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trên địa bàn tỉnh Đồng Nai - 25/09/2010
 • Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2005 – 2010 (khóa VIII) - 24/09/2010
 •  Video đại hội Đảng bộ

   Audio đại hội Đảng bộ Tỉnh

  Phóng sự ảnh

  Xem tất cả hình >>
  CÁC KÌ ĐẠI HỘI